Lubelscy Liderzy Dostępności na START

Plakat projektu Lubelscy Liderzy Dostępności na STAR realizowanego przez FLOP i LFOON

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” (wniosek nr S1/0509), realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG,  (wniosek nr S1/0509), jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, w okresie: od 1 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2023 r. Wysokość dotacji: 128 672 EUR.

Projekt odpowiada na potrzebę wypracowania i wdrożenia w regionie lubelskim modelu kompleksowego programu współpracy międzysektorowej NGO z JST na rzecz dostępności (cyfrowej, architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej). Pozwoli to osobom ze szczególnymi potrzebami z grup defaworyzowanych korzystać z różnej oferty NGO na miarę swoich możliwości i aspiracji.

Idea dostępności jest uniwersalna, stąd potrzebne jest horyzontalne włączenie jej do wszystkich polityk publicznych. Wymaga to nowych rozwiązań systemowym dot. NGO działających na rzecz grup defaworyzowanych (beneficjentów rządowego Programu Dostępność Plus na lata: 2018-2025). Polska zobowiązana jest stosować międzynarodowe cele dot. poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami i seniorów (w 2012 r. ratyfikowano Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych). Z kolei ustawa z 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych obowiązuje również NGO, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami i seniorów oraz pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Ustawa traktuje te NGO jak inne podmioty publiczne. Wg ustawy dostępność cyfrową (standard WCAG 2.1) powinny spełniać NGO, które świadczą podstawowe usługi dla społeczności lub na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ustawa wprowadza obowiązek monitoringu dostępności cyfrowej oraz kary za ich nieprzestrzeganie. Na mocy innych przepisów prawnych obowiązek dostępności cyfrowej dot. NGO, które korzystają z dotacji unijnych (pod rygorem utraty dofinansowania). Ponadto NGO zobowiązane są do stosowania dostępności w ustawie z 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. O rosnącym zapotrzebowaniu na specjalistów ds. dostępności świadczy obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 2020 r. dot. włączenia kwalifikacji rynkowej „Wdrażanie dostępności w organizacji” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

1. Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności – utworzenie regionalnej międzysektorowej koalicji NGO i JST na rzecz wdrażania zasad dostępności w woj. lubelskim. (IV.2021-III.2023)

W projekcie zaplanowano utworzenie regionalnego Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności, do którego przystąpią organizacje pozarządowe (w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) mające siedzibę na terenie woj. lubelskiego. Partnerstwo będzie też otwarte na przedstawicieli: jednostek samorządu terytorialnego, Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, instytucji publicznych, przedsiębiorców itp.  Partnerstwo będzie pracować wg Regulaminu i Planu Działania. Pracami Partnerstwa będzie kierował Sekretarz. Prace Partnerstwa będzie wspierać Regionalny Panel Ekspertów ds. Dostępności, który zapewni merytoryczne wsparcie w zakresie realizacji projektu. Ponadto będzie wykorzystana wiedza i doświadczenie członków Partnerstwa. W projekcie zaplanowano co najmniej 8 spotkań plenarnych Partnerstwa (śr. 1/kwartał).

Logo Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności. Kwadrat z dołączonych puzzli w kolorach: czerwonym, żółtym, zielonym i niebieskim. Napis Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności. Ikona przedstawiająca grupkę ludzików

Sygnatariusze Partnerstwa będą kierować się ideą dostępności i równego traktowania zgodnie z rządowym Programem Dostępność Plus na lata: 2018-2025. Lista sygnatariuszy Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności na Rzecz Dostępności jest otwarta. Zachęcamy wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy i podpisania Deklaracji Przystąpienia do Partnerstwa.

Do głównych zadań Partnerstwa będzie należeć w szczególności:

  • pełnienie roli forum wymiany wiedzy i doświadczeń dot. stosowania dostępności w działaniach NGO i JST,
  • prowadzenie działań animacyjno-sieciujących na rzecz wdrażania przez NGO zasad dostępności w woj. lubelskim,
  • prowadzenie działań ukierunkowanych na poprawę jakości życia osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.
  • wypracowanie w sposób partycypacyjny programu międzysektorowej współpracy NGO i JST na rzecz dostępności (cyfrowej, architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej) w woj. lubelskim,
  • wdrożenie standardów w zakresie zapewnienia dostępności działań NGO skierowanych do osób z niepełnosprawnościami.

Deklaracja Ideowa Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności

Do pobrania:
Deklaracja Ideowa LPnRD
Regulamin Pracy LPnRD

Lista Sygnatariuszy Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności z dnia 21 kwietnia 2023

Lp. Nazwa Sygnatariusza Adres siedziby
1. Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa
2. Centrum Doradztwa Strategicznego Robert Gostkowski ul. Głęboka 3/1, 20-612 Lublin
3. Chełmskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 39/16, 22-100 Chełm
4. Fundacja Błogosławieni Ubodzy ul. Nowy Radzic 9, 21-077 Spiczyn
5. Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych ul. Grenadierów 13, 20-331 Lublin
6. Fundacja Instytut Rozwoju Zawodowego ul. Wł. Jagiełły 10/29, 20-281 Lublin
7. Fundacja Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej ul. Wiejska 3, 23-300 Janów Lubelski
8. Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ARTOS ul. Klonowica 6, 20-442 Lublin
9. Fundacja Kurs W Przyszłość ul. Dożynkowa 21/29, 20-223 Lublin
10. Fundacja Lubelski Fundusz Lokalny ul. Głębocznica 11, 24-150 Nałęczów
11. Fundacja Między Nami ul. Krężnica Jara 498
12. Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami” Narutowicza 74A, 20-013 Lublin
13. Fundacja Nałęczowskie Towarzystwo Ogrodowe ul. Kolejowa 10, 24-150 Nałęczów
14. Fundacja Rozwoju i Edukacji ProEdu ul. Kiwerskiego 5/8, 20-240 Lublin
15. Fundacja Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt w Lublinie ul. Głowackiego 35 lok. 66, 20–060 Lublin
16. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin
17. Fundacja Szpilka ul. Prząśniczki 5/3, 20-838 Lublin
18. Fundacja Tysiąca Kroków ul. Kliny 9, 20-388 Lublin
19. Fundacja Victor ul. Babiana 56, 21-200 Parczew
20. Fundacja W Drodze ul. Cienista 43 C, 20-515 Lublin
21. Fundacja Żyć z Autyzmem ul. Truskawkowa 22, 20-142 Lublin
22. Gmina Telatyn ul. Fryderyka Chopina 10, 22-652 Telatyn
23. Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus ul. Wiejska 3, 23-300 Janów Lubelski
24. Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych ul. Jana Gilasa 3, 20-109 Lublin
25. Lubelski Uniwersytet Drugiego Wieku ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin
26. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki ul. Stanisława Leszczyńskiego 23 p. 14, 20-068 Lublin
27. Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie ul. Towarowa 19, 20-205 Lublin
28. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie ul. Kolejowa 8, 22-100 Chełm
29. Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne ul. Spółdzielcza 17a, 24-150 Nałęczów
30. P.W. PROJEKT Wojciech Łoś ul. Elizy Orzeszkowej 5/6, 22-400 Zamość
31. Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski ul. Junoszy 49, 20-058 Lublin
32. Radzyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ósmy Kolor Tęczy ul. Parkowej 2, 21-300 Radzyń Podlaski
33. Regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie ul. 1-go Maja 13/4, 20-410 Lublin
34. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska
35. Stowarzyszenie “Przeszłość-Przyszłości” ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
36. Stowarzyszenie „Dla Wszystkich” ul. Józefów-Pociecha 3, 21-002 Jastków
37. Stowarzyszenie Migiem Przez Świat ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin
38. Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością i Ich Przyjaciół Zbyszko ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
39. SULIMO Software Piotr Osipa i Wspólnicy Spółka Jawna ul. T. Zana 11a, Lublin 20-601
40. Uczelnia Korczaka w Warszawie Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Lublinie ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin
41. Urząd Gminy Wojsławice ul. Rynek 30, 22-120 Wojsławice
42. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
43. Urząd Miasta Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski
44. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
45. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin

Do pobrania:
21.04.2023_Lista Sygnatariuszy LPnRD

Terminy posiedzeń Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności:

Więcej o sygnatariuszach LPnRD na stronie www.liderzydostepnosci.pl

W projekcie przewidziano cykl kroczących debat publicznych w formie 6 „Kawiarenek obywatelskich” w woj. lubelskim w podziale na 4 Subregiony (S.1 Lubelski, S.2 Bialski, S.3 Chełmski i S.4 Zamojski).

Terminy zrealizowanych Kawiarenek Obywatelskich:

Wypracowany “Lubelski model międzysektorowego partnerstwa na rzecz dostępności – Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności” bazuje na wypracowanych rozwiązaniach Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności oraz wynikach raportu z badań A. Biały „Dostępność Plus na Lubelszczyźnie – perspektywa współpracy różnych sektorów” w ramach projektu pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Okładka Lubelskiego modelu międzysektorowego partnerstwa na rzecz dostępności - Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności

Do pobrania:
“Lubelski model międzysektorowego partnerstwa na rzecz dostępności – Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności”

2. Lubelski Barometr Współpracy – badanie perspektywy współpracy międzysektorowej NGO i JST w zakresie wdrażania zasad dostępności w woj. lubelskim. (VI.2021-V.2022)

W projekcie zaplanowano badania współpracy międzysektorowej NGO i JST w woj. lubelskim, w podziale na 4 Subregiony (S.1 Lubelski, S.2 Bialski, S.3 Chełmski i S.4 Zamojski), dot. wdrażania zasad dostępności w woj. lubelskim (cyfrowej, architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej). Eksperci ds. badań i analiz przeprowadzą 4 zogniskowane wywiady grupowe (FGI), w których wezmą udział m.in. przedstawiciele NGO działających na rzecz grup defaworyzowanych (beneficjentów rządowego Programu Dostępność Plus na lata: 2018-2025) i JST. Z badań powstaną 4 raporty z FGI. Poza tym zaplanowano 32 wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami NGO i JST. Przy czym preferowane będą NGO kierujące się ideą dostępności. Powstaną 32 raporty z IDI. Uzupełnieniem badań FGI i IDI będą internetowe badania ankietowe. Na podstawie analizy badań powstał raport końcowy „Dostępność Plus na Lubelszczyźnie – perspektywa współpracy różnych sektorów”.

Okładka Raportu z badań Dostępność Plus na Lubelszczyźnie - perspektywa wspólpracy różnych sektorów

Do pobrania:
A. Biały. Dostępność Plus na Lubelszczyźnie – perspektywa współpracy różnych sektorów. Raport z badań

3. Lubelska Mapa Dostępności NGO – mapowanie NGO pod względem wdrażania standardów dostępności w woj. lubelskim. (VII.2021-VI.2022)

W projekcie założono mapowanie NGO w 4 Subregionach (S.1 Lubelski, S.2 Bialski, S.3 Chełmski i S.4 Zamojski) pod względem stosowania zasad dostępności cyfrowej w woj. lubelskim. Wśród co najmniej 32 NGO (8NGO/subregion), zostanie przeprowadzona pogłębiona i uproszczona analiza stron WWW gwarantujący odbiór informacji przez osoby słabowidzące (zgodnie ze standardem WCAG 2.1). Do badań zostaną wylosowane lubelskie NGO zobowiązane do stosowania zasad dostępności cyfrowej (tj. działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, seniorów, pomocy społecznej, ochrony zdrowia – beneficjentów Programu dostępność Plus). Eksperci ds. dostępności cyfrowej przeprowadzą testowanie stron WWW w oparciu o listy kontrolne. Powstaną raporty zawierające rekomendacje dla NGO dot. eliminacji barier dostępności. Po wprowadzeniu zaleconych zmian zostanie powtórnie zweryfikowana dostępność stron WWW. Na tej podstawie powstał raport końcowy „Lubelska Mapa dostępności NGO”, który będzie zawierał analizę i rekomendacje dot. spełnia standardów dostępności cyfrowej przez NGO w woj. lubelskim.

Raport Lubelska Mapa Dostępności NGO

Do pobrania:
B. Romejko, S. Orzeszko. Lubelska Mapa Dostępności NGO Raport zbiorczy z badania dostępności cyfrowej stron internetowych organizacji pozarządowych w województwie lubelskim

4. Lubelscy Liderzy Dostępności – realizacja programu edukacyjnego podnoszącego kompetencje NGO działających na rzecz grup defaworyzowanych w zakresie wdrażania standardów dostępności. (III.2022-I.2023)

Projekt zakłada realizację programu edukacyjnego „Lubelscy Liderzy Dostępności” podnoszącego kompetencje 32 NGO działających na rzecz grup defaworyzowanych w woj. lubelskiego dot. wdrażania standardów dostępności. Celem programu będzie nabycie kompetencji subregionalnych społecznych specjalistów ds. dostępności. W tym zakresie zaplanowano 4 edycje szkolenia modułowego „NGO bez barier” (teoria i praktyka).

PROGRAM SZKOLENIA (48 godz.):

M1. Prawne aspekty stosowania dostępności w działalności NGO.

M2. Internet bez barier – dostępność cyfrowa w NGO w praktyce.

M3. Przestrzeń publiczna bez barier – dostępność architektoniczna w NGO w praktyce.

M4. Łańcuch dostępności – dostępność informacyjno-komunikacyjna w działalności NGO w praktyce.

M5. Dobre praktyki współpracy międzysektorowej na rzecz dostępności.

Program szkolenia nie jest katalogiem zamkniętym i będzie dostosowany do zmieniających się potrzeb uczestników. Zajęcia będą odbywać się w formie 2-dniowych zjazdów wyjazdowych w ośrodkach szkoleniowo-konferencyjnych w woj. lubelskim. W przypadku ograniczeń spowodowanych epidemią COVID-19 przewidziano szkolenia na odległość online. Uzupełnieniem 4 edycji szkolenia wyjazdowego będą webinaria online.

Ponadto 32 NGO uczestniczącym w szkoleniu będzie przysługiwać doradztwo świadczone przez Ekspertów ds. dostępności (śr. 8 godz./NGO). Celem doradztwa będzie zwiększenie potencjału organizacyjnego i profesjonalizację działań NGO dot. wdrażania standardów dostępności. Doradztwo będzie świadczone stacjonarnie oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej online.

Rekrutacja uczestników szkolenia z elementami doradztwa będzie prowadzona w sposób ciągły. Na etapie rekrutacji preferowane będą NGO działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami i seniorów, zatrudniające osoby z niepełnosprawnościami.

Ramowy program szkolenia "NGO bez barier" w ramach projektu pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Ramowy program szkolenia "NGO bez barier" w ramach projektu pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Ramowy program szkolenia "NGO bez barier" w ramach projektu pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Ramowy program szkolenia "NGO bez barier" w ramach projektu pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Do pobrania:
Ramowy program szkolenia „NGO bez barier”
Formularz zgłoszeniowy na szkolenia „NGO bez barier”.PDF
Formularz zgłoszeniowy na szkolenia „NGO bez barier”.DOC
Regulamin zwrotu kosztów dojazdu.PDF
Regulamin zwrotu kosztów dojazdu.DOC

Ramowy harmonogram szkolenia "NGO bez barier" w ramach projektu pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Ramowy harmonogram szkolenia "NGO bez barier" w ramach projektu pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Do pobrania:
Ramowy harmonogram szkolenia „NGO bez barier”

Karta doradztwa.DOC

Karta doradztwa.PDF

 

5. PROSPOŁECZNI=DOSTEPNI – realizacja kampanii społecznej ukierunkowanej na zwiększanie świadomości społecznej na temat znaczenia działalności NGO w zakresie wdrażania zasad dostępności. (IV.2021-III.2023)

„PROSPOŁECZNI=DOSTEPNI” to kampania edukacyjna i zarazem akcja informacyjna na temat dostępności skierowana przede wszystkim do środowiska sektora pozarządowego, który funkcjonuje odmiennie niż sektor publiczny i sektor prywatny. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości i kompetencji NGO w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ilustracja artykułu "Wdrażanie dostępności wymaga międzysektorowego wysiłku, wykraczającego poza ramy prawne"Ulotka kampanii społecznej "Prospołeczni = Dostępni"Ulotka kampanii społecznej "Prospołeczni = Dostępni"

Ulotka kampanii społecznej "Prospołeczni = Dostępni"Ulotka kampanii społecznej "Prospołeczni = Dostępni"Ulotka kampanii społecznej "Prospołeczni = Dostępni"

Ulotka kampanii społecznej Ulotka kampanii społecznej Ulotka kampanii społecznej

Ulotka kampanii społecznej Ulotka kampanii społecznej Ulotka kampanii społecznej

Ulotka kampanii społecznej Ulotka kampanii społecznej Ulotka kampanii społecznej

Zaproszenie na webinarium: "Narzędzia Wspierające osoby z niepełnosprawnością wzroku" w dniu 16 marca 2023 r.Zaproszenie na webinarium: "Systemy wspomagania słyszenia" w dniu 23 marca 2023 r.

Zaproszenie na webinarium: "Narzędzia zapobiegające wykluczeniu i wspierające dostępność" w dniu 30 marca 2023 r. Zaproszenie na webinarium: "Łańcuch dostępności. Rozmowa z Wojciechem Decem" w dniu 6 kwietnia 2023 r.

Zaproszenie na webinarium: "Rozmowa z Dziewczyną z Fioletową Nogą" w dniu 13 kwietnia 2023 r.Zaproszenie na webinarium: "5 lat Dostępności Plus" w dniu 20 kwietnia 2023 r.

Zaproszenie na webinarium: "European Accessiblity Act. Jak zmieni się dostępność rynku e-commerce" w dniu 27 kwietnia 2023 r.Zaproszenie na webinarium "W jaki sposób dostosować siedzibę NGO do wymagań w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej? w dniu 21 marca 2023 r. o godz. 12.00 na platformie ZOOM

Zaproszenie na webinarium: "Przestrzeń publiczna bez barier - społeczny monitoring dostępności" w dniu 27 marca 2023 r.Zaproszenie na webinarium "Przygotowanie i opublikowanie deklaracji dostępności z wykorzystaniem Generatora" w dniu 26 kwietnia 2023 r.

Spot #1 w ramach kampanii społecznej "Prospołeczni=dostępni"

Spot #2 w ramach kampanii społecznej "Prospołeczni=dostępni"

Spot #3 w ramach kampanii społecznej "Prospołeczni=dostępni"

Na potrzeby działań komunikacyjnych i informacyjnych w projekcie został utworzona strona internetowa www.liderzydostepnosci.pl, która jest portalem Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności. Ponadto na potrzeby projektu założono profil projektu w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/Lubelscy-Liderzy-Dostępności-na-START

W dn. 24 czerwca 2021 r. odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Grottgera 4 regionalna konferencja otwierająca realizację projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, w której wzięli udział przedstawiciele: organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, Rady Działalności Pożytku Publicznego Woj. Lubelskiego, instytucji publicznych, mediów itp.  Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 w kraju, konferencja odbyła się w formie hybrydowej, tj. stacjonarnej oraz w formie telekonferencji on-line. Spotkanie było tłumaczone na Polski Język Migowy (PJM). Przed spotkaniem odbyła się konferencja prasowa.

Zaproszenie na konferencję otwierającą realizację projektu

Program Konferencji "Lubelscy Liderzy Dostępności" w dniu 21 kwietnia 2023 r. w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Powstaną co najmniej 3 spoty (filmy z napisami i tłumaczeniem w polskim języku migowym). Materiały cyfrowe będą zamieszczane w Internecie oraz rozsyłane e-mailem do NGO i JST. Poza tym zaplanowano 6 webinariów online (tłumaczenie w polskim języku migowym) oraz zamieszczenie co najmniej 6 artykułów dot. kampanii społ. w Internecie (np. portal www.ngo.pl).

Integralną części kampanii społ. będzie konkurs dla dziennikarzy obywatelskich dot. dobrych praktyk wdrażania dostępności przez NGO w regionie lubelskim. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe (I, II i III miejsce) i dyplomy dla wyróżnionych. Najlepsze artykuły będą zamieszczone w Internecie.

Plakat Konkursu dla Dziennikarzy Obywatelskich "NGO bez barier"

Do pobrania:
Regulamin Konkursu dla Dziennikarzy Obywatelskich „NGO bez barier”.PDF 

Podczas Gali wręczono trzy nagrody:

Za zajęcie I miejsca dla Pani Joanna Gierak za artykuł „Urząd miasta – za wysokie progi na niesprawne nogi (i oczy, i uszy…)”. Nagroda przyznana za rzetelną i obiektywną działalność na rzecz monitorowania występowania barier ograniczających dostępność w przestrzeni publicznej. Aby przestrzeń publiczna dobrze służyła rozwojowi lokalnej społeczności, musi być przyjazna wszystkim – czyli dostępna dla każdego.

Za zajęcie II miejsca dla Pana Łukasza Lewickiego za artykuł „Dostępność w lokalach mieszkalnych w Spółdzielni LSM”. Nagroda przyznana za wkład w edukację społeczeństwa na temat zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Aby osoby z niepełnosprawnościami miały w pełni samodzielny i równy dostęp do wszystkich obszarów życia społecznego, musi być zapewniona dostępność usług publicznych – takich jak mieszkalnictwo.

Za zajęcie III miejsca dla Pani Eweliny Orzechowskiej za artykuł „Jestem bardzo ciekawa, z czym kojarzy się wam określenie “GENIUSZE ARCHITEKTONICZNE”?”. Nagroda przyznana za popularyzowanie wiedzy o różnych aspektach dostępności przestrzeni publicznej z punktu widzenia osoby ze szczególnymi potrzebami. Aby przestrzeń publiczna dobrze służyła społeczności lokalnej, musi być przyjazna wszystkim, bez względu na sprawność ruchową lub poznawczą.

W dniu 21 kwietnia 2023 r. odbyła się Konferencja „Lubelscy Liderzy Dostępności” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA) przy ul. Bursaki 12. Celem Konferencji było upowszechnienie wyników projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Współorganizatorami konferencji byli: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP), Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (LFOON) oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

 

REGIONALNY PANEL EKSPERTÓW:
dr Andrzej Juros – Ekspert ds. dostępności. e-mail: andrzej.juros@gmail.com
Wojciech Dec – Ekspert ds. dostępności, e-mail: wojciech.dec@wp.pl
Zygmunt Klimczuk – Ekspert ds. dostępności, e-mail: zklimczuk@gmail.com
dr Arkadiusz Biały – Ekspert ds. badań i analiz, e-mail: bialyarek@wp.pl
Alicja Jankiewicz – Ekspert ds. osób niepełnosprawnych, e-mail: jankiewiczalicja01@gmail.com
Zofia Brzozowska – Ekspert ds. osób niepełnosprawnych, e-mail: zofia.lfoon@gmail.com
Łukasz Lewicki – Ekspert ds. osób niepełnosprawnych, e-mail: lukasz.lfoon@gmail.com
Sylwester Orzeszko – Ekspert ds. dostępności cyfrowej, e-mail: sylor@interia.pl
Beata Romejko – Ekspert ds. badań i analiz, e-mail: beataromejko@interia.pl
Justyna Spryszak – Ekspert ds. dostępności, e-mail: justyna.spryszak@gmail.com
Dorota Ozimek – Ekspert ds. dostępności, e-mail: dorotaozimek@op.pl
dr Anna Bieganowska-Skóra – Ekspert ds. dostępności, e-mail: bieganowskalfoon@gmail.com
Maciej Knap – Ekspert ds. dostępności, e-mail: maciej.knap77@gmail.com
Robert Gostkowski – Ekspert ds. dostępności, e-mail: robertgost@gmail.com

BIURO PROJEKTU:

Związek Stowarzyszeń Forum

Lubelskich Organizacji Pozarządowych

20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 53

tel. 81 533 12 17, 791 227 731

liderzydostepnosci@gmail.comwww.flop.lublin.pl

 

OSOBY DO KONTAKTU:

Dorota Ozimek – Koordynator projektu,  tel. 791 227 731, e-mail: liderzydostepnosci@gmail.com

Wojciech Dec – Sekretarz LPnRD, tel. 668 548 249, email: liderzydostepnosci@gmail.com

 

BIURO PARTNERA PROJEKTU:

Lubelskie Forum Organizacji

Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki

20-638 Lublin, ul. Stanisława Leszczyńskiego 23,

tel. 81 533 10 22

lfoon.lublin@gmail.com, www.lfoon.lublin.pl 

Skip to content