Lubelscy Liderzy Dostępności na START

Plakat projektu Lubelscy Liderzy Dostępności na STAR realizowanego przez FLOP i LFOON

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” (wniosek nr S1/0509), realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG,  (wniosek nr S1/0509), jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, w okresie: od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2023 r. Wysokość dotacji: 128 672 EUR.

Projekt odpowiada na potrzebę wypracowania i wdrożenia w regionie lubelskim modelu kompleksowego programu współpracy międzysektorowej NGO z JST na rzecz dostępności (cyfrowej, architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej). Pozwoli to osobom ze szczególnymi potrzebami z grup defaworyzowanych korzystać z różnej oferty NGO na miarę swoich możliwości i aspiracji.

Idea dostępności jest uniwersalna, stąd potrzebne jest horyzontalne włączenie jej do wszystkich polityk publicznych. Wymaga to nowych rozwiązań systemowym dot. NGO działających na rzecz grup defaworyzowanych (beneficjentów rządowego Programu Dostępność Plus na lata: 2018-2025). Polska zobowiązana jest stosować międzynarodowe cele dot. poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami i seniorów (w 2012 r. ratyfikowano Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych). Z kolei ustawa z 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych obowiązuje również NGO, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami i seniorów oraz pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Ustawa traktuje te NGO jak inne podmioty publiczne. Wg ustawy dostępność cyfrową (standard WCAG 2.1) powinny spełniać NGO, które świadczą podstawowe usługi dla społeczności lub na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ustawa wprowadza obowiązek monitoringu dostępności cyfrowej oraz kary za ich nieprzestrzeganie. Na mocy innych przepisów prawnych obowiązek dostępności cyfrowej dot. NGO, które korzystają z dotacji unijnych (pod rygorem utraty dofinansowania). Ponadto NGO zobowiązane są do stosowania dostępności w ustawie z 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. O rosnącym zapotrzebowaniu na specjalistów ds. dostępności świadczy obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 2020 r. dot. włączenia kwalifikacji rynkowej „Wdrażanie dostępności w organizacji” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

1. Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności – utworzenie regionalnej międzysektorowej koalicji NGO i JST na rzecz wdrażania zasad dostępności w woj. lubelskim. (IV.2021-III.2023)

W projekcie zaplanowano utworzenie regionalnego Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności, do którego przystąpią organizacje pozarządowe (w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) mające siedzibę na terenie woj. lubelskiego. Partnerstwo będzie też otwarte na przedstawicieli: jednostek samorządu terytorialnego, Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, instytucji publicznych, przedsiębiorców itp.  Partnerstwo będzie pracować wg Regulaminu i Planu Działania. Pracami Partnerstwa będzie kierował Sekretarz. Prace Partnerstwa będzie wspierać Regionalny Panel Ekspertów ds. Dostępności, który zapewni merytoryczne wsparcie w zakresie realizacji projektu. Ponadto będzie wykorzystana wiedza i doświadczenie członków Partnerstwa. W projekcie zaplanowano co najmniej 8 spotkań plenarnych Partnerstwa (śr. 1/kwartał).

Logo Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności. Kwadrat z dołączonych puzzli w kolorach: czerwonym, żółtym, zielonym i niebieskim. Napis Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności. Ikona przedstawiająca grupkę ludzików

Sygnatariusze Partnerstwa będą kierować się ideą dostępności i równego traktowania zgodnie z rządowym Programem Dostępność Plus na lata: 2018-2025. Lista sygnatariuszy Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności na Rzecz Dostępności jest otwarta. Zachęcamy wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy i podpisania Deklaracji Przystąpienia do Partnerstwa.

Do głównych zadań Partnerstwa będzie należeć w szczególności:

  • pełnienie roli forum wymiany wiedzy i doświadczeń dot. stosowania dostępności w działaniach NGO i JST,
  • prowadzenie działań animacyjno-sieciujących na rzecz wdrażania przez NGO zasad dostępności w woj. lubelskim,
  • prowadzenie działań ukierunkowanych na poprawę jakości życia osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.
  • wypracowanie w sposób partycypacyjny programu międzysektorowej współpracy NGO i JST na rzecz dostępności (cyfrowej, architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej) w woj. lubelskim,
  • wdrożenie standardów w zakresie zapewnienia dostępności działań NGO skierowanych do osób z niepełnosprawnościami.

Deklaracja Ideowa Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności

Do pobrania:
Deklaracja Ideowa LPnRD
Regulamin Pracy LPnRD

Poza tym w projekcie przewidziano cykl kroczących debat publicznych w formie 6 „Kawiarenek obywatelskich” w woj. lubelskim w podziale na 4 Subregiony (S.1 Lubelski, S.2 Bialski, S.3 Chełmski i S.4 Zamojski). W przypadku ograniczeń spowodowanych zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 spotkania będą odbywać się na odległość on-line (webinaria, wideokonferencje itp.).

Terminy zrealizowanych Kawiarenek Obywatelskich:

2. Lubelski Barometr Współpracy – badanie perspektywy współpracy międzysektorowej NGO i JST w zakresie wdrażania zasad dostępności w woj. lubelskim. (VI.2021-V.2022)

W projekcie zaplanowano badania współpracy międzysektorowej NGO i JST w woj. lubelskim, w podziale na 4 Subregiony (S.1 Lubelski, S.2 Bialski, S.3 Chełmski i S.4 Zamojski), dot. wdrażania zasad dostępności w woj. lubelskim (cyfrowej, architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej). Eksperci ds. badań i analiz przeprowadzą 4 zogniskowane wywiady grupowe (FGI), w których wezmą udział m.in. przedstawiciele NGO działających na rzecz grup defaworyzowanych (beneficjentów rządowego Programu Dostępność Plus na lata: 2018-2025) i JST. Z badań powstaną 4 raporty z FGI. Poza tym zaplanowano 32 wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami NGO i JST. Przy czym preferowane będą NGO kierujące się ideą dostępności. Powstaną 32 raporty z IDI. Uzupełnieniem badań FGI i IDI będą internetowe badania ankietowe. Na podstawie analizy badań powstanie raport końcowy „Dostępność Plus na Lubelszczyźnie – perspektywa współpracy różnych sektorów”.

3. Lubelska Mapa Dostępności NGO – mapowanie NGO pod względem wdrażania standardów dostępności w woj. lubelskim. (VII.2021-VI.2022)

W projekcie założono mapowanie NGO w 4 Subregionach (S.1 Lubelski, S.2 Bialski, S.3 Chełmski i S.4 Zamojski) pod względem stosowania zasad dostępności cyfrowej w woj. lubelskim. Wśród co najmniej 32 NGO (8NGO/subregion), zostanie przeprowadzona pogłębiona i uproszczona analiza stron WWW gwarantujący odbiór informacji przez osoby słabowidzące (zgodnie ze standardem WCAG 2.1). Do badań zostaną wylosowane lubelskie NGO zobowiązane do stosowania zasad dostępności cyfrowej (tj. działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, seniorów, pomocy społecznej, ochrony zdrowia – beneficjentów Programu dostępność Plus). Eksperci ds. dostępności cyfrowej przeprowadzą testowanie stron WWW w oparciu o listy kontrolne. Powstaną raporty zawierające rekomendacje dla NGO dot. eliminacji barier dostępności. Po wprowadzeniu zaleconych zmian zostanie powtórnie zweryfikowana dostępność stron WWW. Na tej podstawie powstanie raport końcowy „Lubelska Mapa dostępności NGO”, który będzie zawierał analizę i rekomendacje dot. spełnia standardów dostępności cyfrowej przez NGO w woj. lubelskim.

4. Lubelscy Liderzy Dostępności – realizacja programu edukacyjnego podnoszącego kompetencje NGO działających na rzecz grup defaworyzowanych w zakresie wdrażania standardów dostępności. (III.2022-I.2023)

Projekt zakłada realizację programu edukacyjnego „Lubelscy Liderzy Dostępności” podnoszącego kompetencje 32 NGO działających na rzecz grup defaworyzowanych w woj. lubelskiego dot. wdrażania standardów dostępności. Celem programu będzie nabycie kompetencji subregionalnych społecznych specjalistów ds. dostępności. W tym zakresie zaplanowano 4 edycje szkolenia modułowego „NGO bez barier” (teoria i praktyka).

PROGRAM SZKOLENIA (48 godz.):

M1. Prawne aspekty stosowania dostępności w działalności NGO.

M2. Internet bez barier – dostępność cyfrowa w NGO w praktyce.

M3. Przestrzeń publiczna bez barier – dostępność architektoniczna w NGO w praktyce.

M4. ABC monitoringu dostępności cyfrowej i architektonicznej.

M5. Dobre praktyki współpracy międzysektorowej na rzecz dostępności.

Program szkolenia nie jest katalogiem zamkniętym i będzie dostosowany do zmieniających się potrzeb uczestników. Zajęcia będą odbywać się w formie 2-dniowych zjazdów wyjazdowych w ośrodkach szkoleniowo-konferencyjnych w woj. lubelskim. W przypadku ograniczeń spowodowanych epidemią COVID-19 przewidziano szkolenia na odległość online. Uzupełnieniem 4 edycji szkolenia wyjazdowego będą webinaria online.

Ponadto 32 NGO uczestniczącym w szkoleniu będzie przysługiwać doradztwo świadczone przez Ekspertów ds. dostępności (śr. 8 godz./NGO). Celem doradztwa będzie zwiększenie potencjału organizacyjnego i profesjonalizację działań NGO dot. wdrażania standardów dostępności. Doradztwo będzie świadczone stacjonarnie oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej online.

Rekrutacja uczestników szkolenia z elementami doradztwa będzie prowadzona w sposób ciągły. Na etapie rekrutacji preferowane będą NGO działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami i seniorów, zatrudniające osoby z niepełnosprawnościami.

5. PROSPOŁECZNI=DOSTEPNI – realizacja kampanii społecznej ukierunkowanej na zwiększanie świadomości społecznej na temat znaczenia działalności NGO w zakresie wdrażania zasad dostępności. (IV.2021-III.2023)

„PROSPOŁECZNI=DOSTEPNI” to kampania edukacyjna i zarazem akcja informacyjna na temat dostępności skierowana przede wszystkim do środowiska sektora pozarządowego, który funkcjonuje odmiennie niż sektor publiczny i sektor prywatny. Celem kampanii s jest zwiększenie świadomości i kompetencji NGO w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Ulotka kampanii społecznej Ulotka kampanii społecznej Ulotka kampanii społecznej

Ulotka kampanii społecznej Ulotka kampanii społecznej Ulotka kampanii społecznej

Ulotka kampanii społecznej Ulotka kampanii społecznej Ulotka kampanii społecznej

Na potrzeby działań komunikacyjnych i informacyjnych w projekcie został utworzona strona internetowa www.liderzydostepnosci.pl, która jest portalem Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności. Ponadto na potrzeby projektu założono profil projektu w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/Lubelscy-Liderzy-Dostępności-na-START

W dn. 24 czerwca 2021 r. odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Grottgera 4 regionalna konferencja otwierająca realizację projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, w której wzięli udział przedstawiciele: organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, Rady Działalności Pożytku Publicznego Woj. Lubelskiego, instytucji publicznych, mediów itp.  Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 w kraju, konferencja odbyła się w formie hybrydowej, tj. stacjonarnej oraz w formie telekonferencji on-line. Spotkanie było tłumaczone na Polski Język Migowy (PJM). Przed spotkaniem odbyła się konferencja prasowa.

Zaproszenie na konferencję otwierającą realizację projektu

Powstaną co najmniej 3 spoty (filmy z napisami i tłumaczeniem w polskim języku migowym). Materiały cyfrowe będą zamieszczane w Internecie oraz rozsyłane e-mailem do NGO i JST. Poza tym zaplanowano 6 webinariów online (tłumaczenie w polskim języku migowym) oraz zamieszczenie co najmniej 6 artykułów dot. kampanii społ. w Internecie (np. portal www.ngo.pl).

Integralną części kampanii społ. będzie konkurs dla dziennikarzy obywatelskich dot. dobrych praktyk wdrażania dostępności przez NGO w regionie lubelskim. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe (I, II i III miejsce) i dyplomy dla wyróżnionych. Najlepsze artykuły będą zamieszczone w Internecie.

Na zakończenie projektu zaplanowano konferencję upowszechniającą realizację projektu. Celem konferencji będzie przede wszystkim zaprezentowanie osiągnięć związanych z projektem, upowszechnienie efektów prowadzonych działań.

 

REGIONALNY PANEL EKSPERTÓW:

dr Andrzej Juros – Ekspert ds. dostępności. e-mail: andrzej.juros@gmail.com 

Zygmunt Klimczuk  –  Ekspert ds. dostępności, e-mail: zklimczuk@gmail.com

dr Arkadiusz Biały –  Ekspert ds. badań i analiz, e-mail: bialyarek@wp.pl

Alicja Jankiewicz – Ekspert ds. osób niepełnosprawnych, e-mail: jankiewiczalicja01@gmail.com

Zofia Brzozowska  – Ekspert ds. osób niepełnosprawnych, e-mail: zofia.lfoon@gmail.com

Łukasz Lewicki – Ekspert ds. osób niepełnosprawnych, e-mail: lukasz.lfoon@gmail.com

Justyna Spryszak – Ekspert ds. dostępności, e-mail: justyna.spryszak@gmail.com

 

BIURO PROJEKTU:

Związek Stowarzyszeń Forum

Lubelskich Organizacji Pozarządowych

20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 53

tel. 81 533 12 17, 791 227 731

liderzydostepnosci@gmail.comwww.flop.lublin.pl

 

OSOBY DO KONTAKTU:

Dorota Ozimek – Koordynator projektu,  tel. 791 227 731, e-mail: liderzydostepnosci@gmail.com

Wojciech Dec – Sekretarz LPnRD, tel. 668 548 249, email: liderzydostepnosci@gmail.com

 

BIURO PARTNERA PROJEKTU:

Lubelskie Forum Organizacji

Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki

20-638 Lublin, ul. Stanisława Leszczyńskiego 23,

tel. 81 533 10 22

lfoon.lublin@gmail.com, www.lfoon.lublin.pl 

English English Polish Polish Ukrainian Ukrainian
Skip to content