Kim jesteśmy?

KIM JESTEŚMY?

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) to stale rozszerzająca się regionalna ponadbranżowa federacja organizacji pozarządowych na Lubelszczyźnie. Organizacja parasolowa zrzesza 65 organizacji członkowskich na terenie woj. lubelskiego. Ideą przewodnią FLOP tożsamą w komunikacji z najważniejszymi interesariuszami jest – PARASOL DLA NGO. 

Misją FLOP jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i dialogu obywatelskiego, rzecznictwa interesów sektora obywatelskiego oraz tworzenia płaszczyzny do rozwoju współpracy międzysektorowej i wzmacniania procesu federalizacji na Lubelszczyźnie.

Wizja rozwoju FLOP do 2027 r.:
Z NAMI MOŻNA WIĘCEJ. Jesteśmy największą regionalną federacją na Lubelszczyźnie zrzeszającą aktywne organizacje pozarządowe, wiodącym think tankiem obywatelskim zajmującym się badaniami sektora obywatelskiego oraz silnym i wiarygodnym partnerem społecznym. W swoich działaniach wykorzystujemy nowoczesne technologie ICT oraz kierujemy się zasadami zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

FLOP podejmuje działania tam, gdzie pojedyncze organizacje są zbyt słabe, gdzie istnieje potrzeba silnego głosu sektora pozarządowego oraz wyrażenia wspólnego stanowiska. Jako organizacja infrastrukturalna wspiera integrację i konsolidację działań NGO. W swoich działaniach kierujemy się wartościami sektora pozarządowego, chcemy być silnym i wiarygodnym partnerem społecznym dla administracji publicznej. FLOP zajmuje się monitoringiem i rzecznictwem interesów NGO wobec władz administracji publicznej, wypracowaniem płaszczyzn i zasad współpracy NGO z administracją publiczną oraz wzmacnianiem udziału obywateli w debacie publicznej, w tym wypowiadania się w sprawach publicznych istotnych dla rozwoju sektora obywatelskiego. 

Oferta FLOP skierowana jest też do grup nieformalnych i podmiotów publicznych. FLOP jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00131/2005, WUP w Lublinie. W latach 2008 r. – 2014 r. prowadził Regionalny Ośrodek EFS w Lublinie, który swoim zasięgiem obejmował powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, m. Lublin, opolski, puławski, rycki i świdnicki. W latach 2012- 2017 prowadził Regionalne Biuro Doradztwa i Kariery dla osób z niepełnosprawnościami w woj. lubelskim.

HISTORIA

Idea utworzenia FLOP została zainicjowana w 1995 r. przez grupę lubelskich organizacji pozarządowych (NGO) podczas III Regionalnego Forum Inicjatyw Pozarządowych (FIP) w Lublinie (było to trzecie tego typu wydarzenie w Polsce po transformacji ustrojowej w 1989 r.). Regionalny Komitet Organizacyjny FIP przekształcił się w Tymczasowy Zarząd Komitetu Założycielskiego Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

 

Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych, Lublin 1995

W dn. 11 września 1997 r. w Lublinie podpisano  “Porozumienie o współpracy między samorządem lokalnym a organizacjami pozarządowymi” zawarte przez Zarząd Miasta Lublina  z  Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych. Zawarte porozumienie miało stworzyć sprzyjające warunki rozwoju dla samorganizującego się społeczeństwa, w tym rozwoju NGO w Lublinie. Od dn. 18 lutego 2000 r.  Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, po  uzyskaniu wpisu do rejestru stowarzyszeń, działa oficjalnie jako Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. W dn. 27 kwietnia 2001 r. regionalny związek stowarzyszeń uzyskał wpis do rejestru stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym w Lublinie o numerze 0000009613. Od 2004 r. FLOP posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP).

WSPÓŁPRACA

Jesteśmy członkiem Partnerstwa na rzecz dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Współpracujemy międzysektorowo na rzecz realizacji założeń Programu Dostępność Plus.

FLOP jest współzałożycielem i członkiem ogólnopolskiego porozumienia struktur parasolowych Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) w Warszawie, która zrzesza 12 związków regionalnych oraz 2 organizacje ogólnopolskie. Ponadto współpracuje z Parytetowym Związek Organizacji Socjalnych – Kraju Związkowego Bawarii (Niemcy), który jest największym branżowym związkiem socjalnym w Bawarii (800 NGO zajmujących się pracą socjalną).  

FLOP od 2014 r. we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego i administracją publiczną (Urząd Miasta Lublin, Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lubinie) organizuje corocznie konferencję Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (LFIP), które przez ostatnie lata wyrosło na największe święto III sektora w regionie lubelskim. Wydarzenie to już na stałe wpisało się w kalendarz największych cyklicznych imprez promujących sektor pozarządowy na Lubelszczyźnie. Integralną częścią LFIP jest uroczysta „Gala III sektora”, podczas której FLOP przyznaje swoje nagrody „Złoty Parasol dla NGO”. Do tej pory odbyło się 8 konferencji LFIP połączonych z wydarzeniami towarzyszącymi (tj. Konwentem – Regionalna Sieć Współpracy NGO, III Kongresem NGO, Konwentem NGO, Targami NGO), w których wzięło udział blisko 1,5 tys. przedstawicieli NGO.

NASI REPREZENTANCI

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych ma swoich reprezentantów w wielu ciałach dialogu opiniodawczo-doradczych m.in.:

REGULAMINY

Skip to content