Kim jestemy?

KIM JESTEŚMY?

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) to stale rozszerzająca się regionalna ponadbranżowa federacja organizacji pozarządowych na Lubelszczyźnie. Organizacja parasolowa zrzesza 63 organizacje członkowskie na terenie woj. lubelskiego.

Misją FLOP jest rozwijanie współpracy pomiędzy NGO działającymi w Lublinie i na Lubelszczyźnie. Ideą przewodnią FLOP tożsamą w komunikacji z najważniejszymi interesariuszami jest – PARASOL DLA NGO. Natomiast uniwersalnym komunikatem, który oddaje najlepiej sens charakteru związku stowarzyszeń jest – Z NAMI MOŻNA WIĘCEJ.

FLOP podejmuje działania tam, gdzie pojedyncze organizacje są zbyt słabe, gdzie istnieje potrzeba silnego głosu sektora pozarządowego oraz wyrażenia wspólnego stanowiska. Jako organizacja infrastrukturalna wspiera integrację i konsolidację działań NGO. W swoich działaniach kierujemy się wartościami sektora pozarządowego, chcemy być silnym i wiarygodnym partnerem społecznym dla administracji publicznej. FLOP zajmuje się monitoringiem i rzecznictwem interesów NGO wobec władz administracji publicznej, wypracowaniem płaszczyzn i zasad współpracy NGO z administracją publiczną oraz wzmacnianiem udziału obywateli w debacie publicznej, w tym wypowiadania się w sprawach publicznych istotnych dla rozwoju sektora obywatelskiego. 

Oferta FLOP skierowana jest też do grup nieformalnych i podmiotów publicznych. FLOP jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00131/2005, WUP w Lublinie. W latach 2008 r. – 2014 r. prowadził Regionalny Ośrodek EFS w Lublinie, który swoim zasięgiem obejmował powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, m. Lublin, opolski, puławski, rycki i świdnicki. W latach 2012- 2017 prowadził Regionalne Biuro Doradztwa i Kariery dla osób z niepełnosprawnościami w woj. lubelskim.

HISTORIA

Idea utworzenia FLOP została zainicjowana w 1995 r. przez grupę lubelskich organizacji pozarządowych (NGO) podczas III Regionalnego Forum Inicjatyw Pozarządowych (FIP) w Lublinie (było to trzecie tego typu wydarzenie w Polsce po transformacji ustrojowej w 1989 r.). Regionalny Komitet Organizacyjny FIP przekształcił się w Tymczasowy Zarząd Komitetu Założycielskiego Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

 

Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych, Lublin 1995

W dn. 11 września 1997 r. w Lublinie podpisano  „Porozumienie o współpracy między samorządem lokalnym a organizacjami pozarządowymi” zawarte przez Zarząd Miasta Lublina  z  Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych. Zawarte porozumienie miało stworzyć sprzyjające warunki rozwoju dla samorganizującego się społeczeństwa, w tym rozwoju NGO w Lublinie. Od dn. 18 lutego 2000 r.  Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, po  uzyskaniu wpisu do rejestru stowarzyszeń, działa oficjalnie jako Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. W dn. 27 kwietnia 2001 r. regionalny związek stowarzyszeń uzyskał wpis do rejestru stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym w Lublinie o numerze 0000009613. Od 2004 r. FLOP posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP).

WSPÓŁPRACA

Wnioskodawca jest współzałożycielem i członkiem ogólnopolskiego porozumienia struktur parasolowych Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) w Warszawie, która zrzesza 12 związków regionalnych oraz 2 organizacje ogólnopolskie. Jest też sygnatariuszem Partnerstwa na rzecz Dostępności w ramach rządowego Programu Dostępność Plus 2018-2025 oraz Partnerstwa na Rzecz Realizacji Zadania Lubelskie Gwarancje dla Młodzieży zawiązanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie oraz Lubelskiego Partnerstwa na rzecz aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. FLOP jest też członkiem Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Lublinie. Ponadto współpracuje z Parytetowym Związek Organizacji Socjalnych – Kraju Związkowego Bawarii (Niemcy), który jest największym branżowym związkiem socjalnym w Bawarii (800 NGO zajmujących się pracą socjalną).  Ponadto FLOP aktywnie współpracuje z lubelskimi uczelniami i ośrodkami naukowo-badawczymi w zakresie opracowywania raportów z badań (w tym z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i Uniwersytetem Medycznym w Lublinie).

 

Wnioskodawca od 2014 r. we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego i administracją publiczną (Urząd Miasta Lublin, Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lubinie) organizuje corocznie konferencję Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (LFIP), które przez ostatnie lata wyrosło na największe święto III sektora w regionie lubelskim. Wydarzenie to już na stałe wpisało się w kalendarz największych cyklicznych imprez promujących sektor pozarządowy na Lubelszczyźnie. Integralną częścią LFIP jest uroczysta „Gala III sektora”, podczas której FLOP przyznaje swoje nagrody „Złoty Parasol dla NGO”. Do tej pory odbyło się 7 konferencji LFIP połączonych z wydarzeniami towarzyszącymi (tj. Konwentem – Regionalna Sieć Współpracy NGO, III Kongresem NGO, Konwentem NGO, Targami NGO), w których wzięło udział blisko 1,5 tys. przedstawicieli NGO.

NASI REPREZENTANCI

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych ma swoich reprezentantów w wielu ciałach dialogu opiniodawczo-doradczych m.in.:

English English Polish Polish Ukrainian Ukrainian
Skip to content