Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

ZAPRASZAMY do udziału w Gali III Sektora w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przy Pl. Teatralnym 1 w dn. 9 września 2016 r.
 
Uroczysta Gala III Sektora rozpocznie się o godz. 17.30 w dn. 9 września 2016 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przy Pl. Teatralnym 1. Podczas Gali zaplanowano m.in. przyznanie nagród i wyróżnień dla laureatów konkursu na najlepsze radiowe spoty kampanii społecznych "1% dla OPP" w woj. lubelskim, które zostały wyemitowane przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Lublinie „Radio Lublin” S.A. w okresie: 1 stycznia 2016 r. – 30 kwietnia 2016 r.

Konkurs został zorganizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie publiczno-społecznym z Polskim Radiem Regionalną Rozgłośnią w Lublinie „Radio Lublin” S.A. Radiem Lublin S.A. w ramach projektu pt. „Lubelskie OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Gala III Sektora, która będzie stanowić także podsumowanie wyników realizowanego projektu, odbędzie się w dn. 9-10 września 2016 r. w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2016 i III Kongresu Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin. Podczas dwudniowego święta lubelskiego sektora pozarządowego przewidziano m.in. wystąpienia ekspertów, panel dyskusyjny, wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, uroczyste rozdanie nagród dla laureatów konkursów oraz warsztaty dot. prowadzenia kampanii społecznych w mediach.

Szczegółowy program i kartę zgłoszeniową można pobrać na stronie: http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/lubelskie-opp-na-start-ndash-wzmocnienie-mechanizmow-dostepu-organizacji-pozytku-publicznego-do-mediow-publicznych-957.php

 
 
ZAPRASZAMY w dn. 9-10 września 2016 r. do udziału w Lubelskim Forum Inicjatyw Pozarządowych 2016 w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

W dn. 9-10 września 2016 r. odbędzie się Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2016 (LFIP 2016) w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przy Pl. Teatralnym 1. Organizatorami wydarzenia są: Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk, Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) oraz  Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Integralną częścią LFIP 2016 będzie III Kongres Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin oraz uroczysta Gala III Sektora. W dwudniowym święcie III Sektora weźmie udział blisko 200 przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego. 

Zapraszamy do udziału w LFIP 2016 przedstawicieli organizacji pozarządowych z Lublina i Lubelszczyzny oraz osoby zainteresowane działalnością III Sektora. Zgłoszenia przyjmujemy do dn. 31 sierpnia 2016 na adres agnieszka.drewniak@spotkaniakultur.com.

http://www.spotkaniakultur.com/pl/node/280

http://www.lublin.eu

 

 

 

 

Czytaj więcej
ZAPROSZENIE do składa ofert na organizację i przeprowadzenie dla uczestników projektu szkoleń zakończonych egzaminem zewnętrznym i certyfikatem. Znak sprawy 1/FLOP/POWER/2016

Znak sprawy nr: 1/FLOP/POWER/2016

W związku z realizacją projektu pt. „Młodzi na START – nowe perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów –Puławy” POWR.01.02.02-06-0243/15, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych zaprasza do składania ofert na na organizację i przeprowadzenie dla 65 uczestników Projektu (5 grup x 13 osób) szkoleń zakończonych egzaminem zewnętrznym i certyfikatem, w wymiarze łącznie 1050 godz. (5 grup x 210 godz.), prowadzących do podniesienia umiejętności i/lub kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych w zakresie:

1) „Kelner–barman-barista z branżowym językiem angielskim” (210 godz.),

2) „Recepcjonista w hotelarstwie z branżowym językiem angielskim” (210 godz.),

3) „Pracownik biura podróży z branżowym językiem angielskim” (210 godz.).

Czytaj więcej
TRWA REKRUTACJA uczestników projektu „Młodzi na START – nowe perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy” 1.2.2. PO WER realizowanego przez FLOP

TRWA REKRUTACJA uczestników projektu „Młodzi na START – nowe perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy” 1.2.2. PO WER realizowanego przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

 

PROJEKT skierowany jest do osób w wieku 15-29 lat:

zamieszkałych w powiecie puławskim 

bez pracy (bezrobotnych lub biernych zawodowo), w tym osób z niepełnosprawnościami

mających wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne 

nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu

 

OFERUJEMY WSPARCIE:

doradztwo zawodowe - indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (śr. 4 godz./uczestnika)

pośrednictwo pracy – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy (śr. 4 godz./uczestnika), w tym pomoc w znalezieniu pracy

warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne (7 godz.) 

wybrane szkolenie (90 godz.) z branżowym językiem angielskim (120 godz.) podnoszące umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe zakończone egzaminem i certyfikatem:

PRACOWNIK BIURA PODRÓŻY 

KELNER–BARMAN-BARISTA 

RECEPCJONISTA W HOTELARSTWIE 

płatne 3 miesięczne staże zawodowe u pracodawców

 

ZAPEWNIAMY:

stypendium szkoleniowe w wysokości 8,54 zł/godz. brutto z pochodnymi pracodawcy

stypendium stażowe w wysokości 1281,16 zł/miesiąc brutto z pochodnymi pracodawcy

zwrot kosztów dojazdów na szkolenia i staże zawodowe 

pomoc w znalezieniu zatrudnienia

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
Grupa 1: od 1 czerwca 2016 r. do 29 lipca 2016 r.
Grupa 2: od 1 czerwca 2016 r. do 26 sierpnia 2016 r.
Grupa 3: od 1 lipca 2016 r. do 23 września 2016 r. 
Grupa 4: od 1 sierpnia 2016 r. do 28 października 2016 r.
Grupa 5: od 1 września 2016 r. do 25 listopada 2016 r.

 

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do udziału w Grupie 1 potrwają do dn. 29 lipca 2016 r. Dokumenty zgłoszeniowe wraz załącznikami będzie można złożyć:

osobiście w Biurze projektu,

przesłać pocztą na adres Biura projektu,

w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@flop.lublin.pl

- wypełnić wstępną ankietę zgłoszeniową w wersji elektronicznej na stronie: https://docs.google.com

 

 

 

 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY do oddania głosów w konkursi na najlepszą kampanię społeczną "1% dla OPP" w woj. lubelskim

ZAPRASZAMY do udziału w głosowaniu na najlepszy radiowy spot kampanii społecznej "1% dla OPP" w woj. lubelskim wyemitowany przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Lublinie „Radio Lublin” S.A. w okresie: 1 stycznia 2016 r. – 30 kwietnia 2016 r.

Konkurs jest organizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Radiem Lublin S.A. w ramach projektu pt. „Lubelskie OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Głosy można oddawać do dn. 14 sierpnia 2016 r. poprzez formularz elektroniczny: https://docs.google.com

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dn. 9 września 2016 r. podczas uroczystej Galii w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w ramach dwudniowego Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2016. Dla zwycięskich organizacji przewidziano trzy nagrody oraz wyróżnienia.

 

Czytaj więcej
Statut Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych po zmianach uchwalonych w dn. 14 czerwca 2016 r. przez Walne Zebranie Członków i zatwierdzonych przez KRS

W dn. 14 czerwca 2016 r. Walne Zebranie Członków  Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych podjęło uchwałę nr 5/2016 w sprawie zmiany Statutu FLOP.  Krajowy Rejestr Sądowy zatwierdził dokonane zmiany w Statucie.

 

 

Do pobrania:

Statut FLOP_tekst jednolity 

 
Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych został sygnatariuszem "Lubelskiego partnerstwa na rzecz aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”

 

Miło nam poinformować, że Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych jest sygnatariuszem "Lubelskiego partnerstwa na rzecz aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”, które zostało podpisane podczas konferencji inaugurującej powstanie partnerstwa 23 czerwca 2016 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY do udziału w pierwszej edycji konkursu ,,Nagrody Trzeciego Sektora”

 

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Marszałek Województwa Lubelskiego zaprasza wszystkich do udziału w premierowej edycji konkursu ,,Nagroda Trzeciego Sektora" przyznawanej za działalność w sektorze pozarządowym.Zgłoszenia kandydatów do nagród można składać od 1 lipca do 29 lipca 2016 r.

Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach:

Kategoria I: Nagroda dla Samorządu wspierającego działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2015
Kategoria II: Nagroda dla Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2015
Kategoria III: Osobowość Trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2015 
Kategoria IV: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo lubelskie 2015 (Mały Ambasador)

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 9 września 2016 roku w trakcie Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2016 w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Więcej na stronie:

http://www.lubelskie.pl/?pid=454&mode=news&group=21&news=57573&p

Czytaj więcej
W dniu 14 czerwca 2016 r. w Hotelu Victoria Lublin przy ul. Narutowicza 58/60 odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

W dniu 14 czerwca 2016 r. w Hotelu Victoria Lublin przy ul. Narutowicza 58/60 odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Walne Zebranie Członków wybrało Krzysztofa Szydłowskiego na pełnomocnika do podpisywania umów z Zarządem FLOP oraz dokonało zmian w statucie i w Strategii Rozwoju Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na lata: 2014-2020. Wszystkim obecnym dziękujemy za udział w spotkaniu.

 

Czytaj więcej
Zapraszamy do udziału w projekcie „Młodzi na START – nowe perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy”

 

Czytaj więcej