Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

„Federalizacja III Sektora, jako skuteczne narzędzie zwiększania roli organizacji pozarządowych w życiu publicznym” materiał z Konferencji „Dobro wspólne w projektach Działaj Lokalnie i Lubelskie Lokalnie – Mikroprojekty FIO"

W dn. 29 września 2017 r. w Biłgoraju podczas Konferencji „Dobro wspólne w projektach Działaj Lokalnie i Lubelskie Lokalnie – Mikroprojekty FIO” miałem przyjemność omówić temat „Federalizacja III Sektora, jako skuteczne narzędzie zwiększania roli organizacji pozarządowych w życiu publicznym”. Wojciech Dec – Prezes Zarządu FLOP.

Sektor obywatelski, aby mógł mieć znaczący wpływ na rozwój Polski, musi być obecny w przestrzeni publicznej. Dla sektora publicznego liczy się nie tyle siła argumentów, ale liczebna reprezentacja. Naturalnym przedstawicielem sektora obywatelskiego są NGO. Z kolei NGO są reprezentowane przez federacje (np. związki stowarzyszeń). Niestety NGO są w życiu publicznym marginalizowane. Sektor obywatelski, aby mógł mieć znaczący wpływ na rozwój Polski, musi być obecny w przestrzeni publicznej. Im większą liczbę NGO reprezentuje federacja, tym mocniejszy ma mandat społeczny, a tym samym korzystniejszą pozycje w negocjacjach z administracją publiczną. Czy zatem słuszna jest wiara, że „razem można więcej”? Czy proces federalizacji III Sektora stwarza realną szansę na wzrost znaczenia organizacji pozarządowych w życiu publicznym?

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY w dn. 12-13 października 2017 r. w Lublinie do udziału w Lubelskim Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017 i Konwencie - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych Z Samorządem Terytorialnym

Zapraszamy w dn. 12-13 października 2017 r. do udziału w Lubelskim Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017, które odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Artura Grottgera 2 (dzień pierwszy) oraz w Centrum Spotkania Kultur przy Placu Teatralnym 1 (dzień drugi). W LFIP 2017 mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie woj. lubelskiego.

Organizatorami konferencji są: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) we współpracy z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. 

Integralną częścią LFIP 2017 będzie Konwent - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych Z Samorządem Terytorialnym realizowany w ramach projektu pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. 

 

 

 

 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY w dn. 12-13 października 2017 r. w Lublinie do udziału w Lubelskim Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017 i Konwencie - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych Z Samorządem Terytorialnym

W dn. 12-13 października 2017 r. odbędzie się regionalna konferencja „Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017” (LFIP 2017) połączona z „Konwentem - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym”. Wydarzenie promujące województwo lubelski będzie zorganizowane w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 2 (dzień pierwszy) oraz w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przy Pl. Teatralnym 1 (dzień drugi). 
Organizatorami konferencji są: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) we współpracy z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. 
Integralną częścią LFIP 2017 będzie „Konwent - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym” oraz jako wydarzenie towarzyszące uroczysta Gala III Sektora. 
W tym dwudniowym święcie III Sektora weźmie udział blisko 200 przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego. Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych jest cykliczną imprezą, która ma szanse na stałe wpisać się w kalendarz największych corocznych wydarzeń promujących rozwój Lubelszczyzny i współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi.

Zgłoszenia przez formularz elektroniczny na stronie:

https://docs.google.com

 

W dn. 29 sierpnia 2017 r. odbyła się Kawiarenka Obywatelska w siedzibie Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego w Lublinie przy ul. Towarowa 19 w ramach projektu „Proaktywni 60+ na START – II Edycja” ASOS

W dn. 29 sierpnia 2017 r. w siedzibie Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego w dzielnicy Kalinowszczyzna w Lublinie przy ul. Towarowa 19 odbyła się Kawiarenka Obywatelska. Spotkanie z udziałem 20 przedstawicieli seniorów i osób niepełnosprawnych odbyło się w ramach projektu „Proaktywni 60+ na START - II edycja” dofinansowanego z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Czytaj więcej
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego znak sprawy nr 1/FLOP/LGnS/FGI_IDI/2017 dot. wyboru 5 ekspertów, którzy zrealizują zogniskowane wywiady grupowe (FGI) i pogłębione wywiady indywidualne (IDI)

W dn. 18 lipca 2017 r. o godz. 16.00 w siedzibie zamawiającego Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin Komisja w składzie:

1) Wojciech Dec – Koordynator projektu,

2) Katarzyna Barcikowska - Asystent koordynatora projektu,

3) Krzysztof Jakubowski – Specjalista ds. monitoringu

dokonała oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu dot. zapytania ofertowego nr 1/FLOP/LGnS/FGI_IDI/2017 dot. wyboru ekspertów, którzy zorganizują i przeprowadzą zogniskowane wywiady grupowe (FGI) i pogłębione wywiady indywidualne (IDI) na potrzeby monitorowania jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie lubelskim, pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w tym m.in:

a) opracowanie metodologii i narzędzi badawczych, rekrutację uczestników badań oraz przeprowadzenie łącznie 17 zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI),

b) moderowanie łącznie 17 zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), w wymiarze łącznie 68 godz. (śr. 4 godz./FGI),

c) transkrypcję z przeprowadzonych łącznie 17 zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI),

d) opracowanie metodologii i narzędzi badawczych, rekrutację uczestników badań oraz przeprowadzenie łącznie 36 pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI),

e) transkrypcje z przeprowadzonych łącznie 36 pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI).

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/FGI_IDI/2017 dot. wyboru ekspertów, którzy zrealizują badania FGI i IDI na potrzeby monitorowania jednostek administracji publicznej w woj. lubelskim ws Konwencji ONZ o prawach os. niepełnosprawnych

W związku z realizacją projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych prowadzi postępowanie w celu wyłonienia Wykonawców w trybie zapytania ofertowego nr 1/FLOP/LGnS/FGI_IDI/2017 z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Przedmiotem zamówienia jest wybranie ekspertów, wykonujących zamówienie osobiście, którzy zorganizują i przeprowadzą zogniskowane wywiady grupowe (FGI) i pogłębione wywiady indywidualne (IDI) w Subregionach 1-5 na potrzeby monitorowania jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie lubelskim, pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.  

Czytaj więcej
W dn. 28 czerwca 2017 r. w Hotelu Victoria w Lublinie odbyło się Walne Zebranie Członków FLOP,

W dn. 28 czerwca 2017 r. w Hotelu Victoria Lublin przy ul. Narutowicza 58/60 odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Walne Zebranie Członków  FLOP wybrało nowy Zarząd i Komisje Rewizyjną..

Czytaj więcej
Zbadanie ceny rynkowej oferty potencjalnych Wykonawców planowanego zamówienia nr 1/FLOP/LGnS/FGI_IDI/2017 w projekcie pt. „Lubelskie Gwarancje na START …”, WND-POWR.02.06.00-00-0037/16

Niniejsze rozeznanie ceny rynkowej nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) oraz nie stanowi oferty w celu zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Ma ono na celu wyłącznie zbadanie ceny rynkowej oferty potencjalnych Wykonawców oraz oszacowanie wartości zamówienia nr 1/FLOP/LGnS/FGI_IDI/2017, które będzie złożone w związku z realizacją projektu pt.  „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Wolności i Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY do udziału w projekcie "Proaktywni 60+ na START - II edycja" dofinansowanego z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS)

 

Więcej na stronie:

www.flop.lublin.pl/pages/posts/proaktywni-60-na-start-1108.php

ZAPRASZAMY do udziału w projekcie "Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w woj. lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych"

Więcej na stronie:

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/lubelskie-gwarancje-na-start