Nasz Zespół

Zdjęcie: Justyna Spryszak

JUSTYNA SPRYSZAK - Koordynator Biura FLOP, Ekspertka ds. osób niepełnosprawnych

Specjalistka ds. administracji publicznej, ekonomistka. Ukończyła studia I i II stopnia na kierunku administracji - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, studia podyplomowe doradztwo zawodowe na Wydziale Nauk Społecznych - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wiceprezes Fundacji „W Drodze”. Od 2013 r. pracuje w Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, obecnie na stanowisku Koordynator Biura FLOP, prowadzi sekretariat biura, rejestr organizacji członkowskich, odpowiada za kontakty z organizacjami członkowskimi FLOP. Obecnie jest członkiem ciał opiniodawczo-doradczych, Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2012-2027 i Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. W 2017 roku specjalistka do spraw szkoleń w projekcie „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Posiada także doświadczenie w pracy przy projektach społecznych, brała udział w realizacji projektów dofinansowanych ze środków europejskich, Szwajcarsko-Polskiego Program Współpracy, Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
e-mail: justyna.spryszak@gmail.com

Zdjęcie: Wojciech Dec

WOJCIECH DEC - Ekspert ds. dostępności, Specjalista ds. projektów europejskich, Animator lokalny, Sekretarz LPnRD

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 15 lat związany z sektorem pozarządowym i rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Od 2011 r. Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP), a od 2019 r. Członek Zarządu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS). Obecnie jest członkiem wielu ciał opiniodawczo-doradczych m.in.: Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Działalności Pożytku Publicznego Woj. Lubelskiego, Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2012-2027, Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO), Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030, Komisji ds. Kampanii Społecznych w TVP S.A. Ekspert Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oceniający projekty społeczne w Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
e-mail: wojciech.dec@wp.pl

Zdjęcie: Dorota Ozimek

DOROTA OZIMEK - Koordynator projektów , Animator lokalny

Pedagog i animator i menedżer kultury, trener pedagogiki zabawy i trener biznesu. Prezes Fundacji Szpilka, Od ponad 20 lat aktywnie działa w lubelskich ngo – Fundacja Szpilka od 2013 r i w latach 1996-2011 PSPiA KLANZA, od 2019 FLOP. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu i prowadzeniu projektów edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i społecznych. Ma doświadczenie w prowadzeniu kreatywnych warsztatów artystycznych. Współtwórczyni, koordynatorka i trenerka ponad 30 projektów kulturalnych i ekologicznych. W 2015 i 2017 r. otrzymała stypendium Prezydenta Lublina na realizację projektów z zakresu upowszechniania kultury. Współpracuje z biurem Partycypacji Społecznej i Wydziałem Ochrony Środowiska Miasta Lublin przy ocenach wniosków. Jest członkiem Rady Kultury Miasta Lublin na kadencję 2019-2025.
e-mail: dorotaozimek@op.pl

dr ARKADIUSZ BIAŁY - Ekspert ds. badań i analiz

Absolwent teolog i socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ekspert w zakresie współpracy organizacji z sektorem publicznym, specjalista ds. badań i analiz. Z LOS-em związany jest od 2006 roku. Zainteresowania badawcze: polityka społeczna, a szczególnie zagadnienia związane z trzecim sektorem, jak współpraca międzysektorowa, partnerstwa i ekonomia społeczna, media obywatelskie (realizator kilku reportaży filmowych) – autor lub współautor kilku badań oraz ponad 20 publikacji naukowych oraz ekspertyz w przedmiotowym zakresie. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Oddział w Lublinie oraz Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Oddział w Lublinie.
e-mail: bialyarek@wp.pl

Zdjęcie: dr Andrzej Juros

dr ANDRZEJ JUROS - Doradca Zarządu FLOP, Ekspert ds. badań i analiz, Ekspert ds. dostępności

Dr psychologii, polityk społeczny – wykładowca na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Członek Rady Naukowej Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i kierownik specjalizacji “Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim” (zorganizowanej przez MISH). Członkostwo w Towarzystwie Naukowym KUL, “Ashoka – Innowatorzy dla Dobra Publicznego”. Animator powołania: Lubelskiego Ośrodka Samopomocy (pierwszy przewodniczący Sieci Regionalnych Ośrodków Wsparcia Organizacji Pozarządowych SPLOT od 1996 do 2000 roku), Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Pierwszy prezes ogólnopolskiej federacji Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych w Polsce – WRZOS (od 2000 do 2002 roku). Członek Rady Programowej czasopisma „Trzeci Sektor” (Instytut Spraw Publicznych). Koordynator działań w województwie lubelskim projektów m.in.: „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – Budujemy nowy Lisków”, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (konsorcjum ISP, ARF, WRZOS), „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej”.
e-mail: andrzej.juros@gmail.com

Zdjęcie: Zygmunt Klimczuk

ZYGMUNT KLIMCZUK - Doradca Zarządu FLOP, Ekspert ds. dostępności

Doradca, trener, mentor, coach, ekspert w zakresie przedsiębiorczości, rozwoju regionalnego, planowania strategicznego, projektów i pozyskiwania środków unijnych oraz NGO (w tej materii z 15-letnim doświadczeniem). Ukończył Szkołę Trenerów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Podyplomowe Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Europeistyki na UMCS w Lublinie oraz podyplomowe studia organizacji i zarządzania. Był doradcą Euro- NGO świadcząc usługi dla organizacji pozarządowych. Pracował jako doradca w Regionalnym Ośrodku Szkoleniowym EFS odpowiedzialny za świadczenie usług doradczych. Posiada bogate doświadczenie z zakresu obszarów wspieranych przez EFS - przedsiębiorczość ekonomia społeczna, polityki społeczne. Obecnie prowadzi własną firmę. W swoim portfolio posiada wiele przygotowanych projektów i strategii w tym dużych projektów dla jednostek samorządu terytorialnego (z Leonardo da Vinci, ZPORR, EFS, Programu Szwajcarskiego, Programu PL-UA-BA: Hrubieszów , Lubaczów , Horyniec Zdrój. Ma doświadczenie w zakresie wspierania powstawania małych firm jak i spółdzielni socjalnych. Wykorzystuje coaching indywidualny i zespołowy do wspierania organizacji, firm i instytucji w realizacji celów i pełniejszym korzystaniu z potencjału pracowników.
e-mail: zklimczuk@gmail.com

Zdjęcie: Krzysztof Jakubowski

KRZYSZTOF JAKUBOWSKI - Doradca Zarządu FLOP, Ekspert ds monitoringu

Absolwent Wydziału Politologii na UMCS w Lublinie. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. W latach 2009-2011 Przewodniczący Rady Osiedla Akademickiego UMCS. Stypendysta Fundacji im. Lesława A. Pagi. Od 10 lat związany z sektorem pozarządowym. W swojej działalności społecznej zajmuje się przede wszystkim partycypacją obywatelską, dostępem do informacji publicznej oraz edukację ekonomiczną dzieci i młodzieży. Aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi z Lublina oraz województwa lubelskiego. Od 2012 r. Fundator i Prezes Fundacji Wolności.
e-mail: kontakt@krzysztofjakubowski.pl

KRZYSZTOF KARMAN - Dziennikarz obywatelski

Wieloletni dziennikarz Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, reporter, prezenter, lektor i wydawca audycji informacyjnych oraz publicystycznych. Absolwent Wydziału Prawa UMCS w Lublinie. Po studiach na Wydziale Prawa UMCS i współpracy z Akademickim Radiem Centrum pracownik Rozgłośni Polskiego Radia w Lublinie, gdzie redagował m.in. audycje młodzieżowe i magazyny poranne. Uczestniczył w tworzeniu regionalnej telewizji w Lublinie – jako prezenter pierwszego wydania „Panoramy Lubelskiej”, szef zespołów informacji i publicystyki, zastępca redaktora naczelnego. Przez ponad 15 lat autor i prezenter magazynu publicystycznego o tematyce rolnej „Tydzień” nadawanego w Programie 1 TVP S.A. W latach 2001-2010 pełnił funkcję kierownika Redakcji Audycji Rolnych TVP1 w Warszawie. Inicjator i organizator dziesięciu edycji ogólnopolskiego konkursu „Wójt roku” pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Od kwietnia 2010 ponownie w lubelskim oddziale TVP S.A. jako zastępca dyrektora ds. programowych, a następnie kierownik zespołu audycji informacyjnych. Odznaczony m.in. Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużony dla rolnictwa” oraz honorową odznaką „Zasłużony dla województwa lubelskiego”. Prezes Stowarzyszenia „Polska Samorządna”, które zajmuje się wspieraniem i promocją działań samorządu terytorialnego. Jako koordynator realizował m.in. finansowane z FIO 2014-2020 programy „Lokalne media dla Niepodległej” (2018). „Akademia dziennikarstwa obywatelskiego” (2019), „Obywatelska gazeta ogrodowa” (2020). Moderator debat i konferencji o tematyce samorządowej, gospodarczej i politycznej. Ponadto trener w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2014-2020.
e-mail: kontakt@samorzadna.pl

DOROTA KOSTRZEWA - Doradca zawodowy

Psycholog, coach, mentor, doradca zawodowy, socjolog, trener. Absolwentka Psychologii, Doradztwa Zawodowego, Socjologii, Szkoły Trenerów Biznesu, Akademii Coachingu, doktorantka Instytutu Socjologii KUL, terapeutka terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Obecnie Prezes Instytutu Rozwoju Zawodowego. Uczestniczka wielu konferencji, seminariów i szkoleń zakresu psychologii, coachingu, tutoringu, mentoringu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z liderami organizacji, menagerami, przedsiębiorcami, osobami bezrobotnymi, udzielając wsparcia w zakresie motywacji, określania kompetencji i predyspozycji zawodowych, talentów Prowadzi również szkolenia, poradnictwo psychologiczne, mentoring zawodowy, indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, rekrutacje i selekcje pracowników. Doświadczenie zawodowe zdobywała za równo w pracy w organizacjach pozarządowych, współpracując z administracją publiczną jak również z sektorem biznesowym. Animatorka i koordynatorka wielu projektów i działań społecznych krajowych i międzynarodowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE, zakresu innowacji społecznych, włączenia społecznego, z zastosowaniem nowych technologii, innowacyjnych narzędzi oraz modeli biznesowych wykorzystywanych przez parterów z UE. W swojej pracy zawodowej głownie pracuje jako psycholog, mentor, coach, tutor, doradca ds. rozwoju, ekspert ds. przedsiębiorczość, rozwoju, aktywizacji zawodowej.
e-mail: d.kostrzewka@gmail.com

Zdjęcie eksperta: Natalia Gmurkowska

NATALIA GMURKOWSKA - Doradca Zarządu FLOP

Od 20 lat związana z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą poprzez tworzenie i realizację programów współpracy międzynarodowej o zakresie tematycznym: rozwój społeczeństwa i partycypacji obywatelskiej, nowoczesne metody zarządzania w administracji publicznej, media lokalne, międzysektorowe partnerstwa lokalne i biznesowe, kultura oraz wsparcie inicjatyw młodzieżowych. Zainteresowania naukowe związane z krajami Partnerstwa Wschodniego, w szczególności z Ukrainą i Gruzją. Współautorka artykułów naukowych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Ekspert i konsultant w instytucjach publicznych oraz ciałach doradczych w kraju i zagranicą, doświadczenie na kierowniczych stanowiskach w sferze pozarządowej i biznesowej. Ekspert oceniający PROO, NoweFIO, Aktywni+, Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, PWT PL-BY-UA. Certyfikowany Fundraiser (międzynarodowy certyfikat EFA). Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych przez Komisję Europejską, Fundusz EOG, PO WER, Program Polskiej Pomocy Rozwojowej od 2006, Fundusz Spójności UE, Erasmus+ oraz inne. Koordynatorka Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Członkini Komitetu Organizacyjno-Programowego Kongresu Współpracy Transgranicznej (znanego też jako Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej kongres.lublin.eu). Członkini Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelszczyzny 2021-2027.
e-mail: n.gmurkowska@vp.pl

Zdjęcie: Małgorzata Kotowska

MAŁGORZATA KOTOWSKA - Doradca Zarządu FLOP, Ekspert ds. fundraisingu

Trener, mentor, coach, doradca zawodowy. Specjalistka od budowy domów i zespołów, absolwentka Politechniki Lubelskiej. Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu umiejętności liderskich, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, asertywności, zarządzania sobą w czasie a także fundraisingu, strategii dla organizacji i budowania partnerstw. Ukończyła krakowską Szkołę Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych, Szkołę Trenerów Fundraisingu, Akademię Skutecznego Działania Iwony Majewskiej Opiełki i Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych dla trenerów zaawansowanych w STOP. Założyciel i Prezes Fundacji Przestrzeń dla Ciebie.
e-mail: jamgosia@wp.pl

Skip to content