W dn. 8 lipca 2021 r. odbyła się w Zamościu pierwsza Kawiarenka Obywatelska w ramach projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

 

W dn. 8 lipca 2021 r. odbyła się pierwsza Kawiarenka Obywatelska pt. „Czy Zamość jest miastem dostępnym turystycznie?” w Zamojskim Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej. Spotkanie zapoczątkowało kroczące debaty publiczne organizowane w ramach projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki. Projekt odpowiada na potrzebę wypracowania i wdrożenia w regionie lubelskim modelu kompleksowego programu współpracy międzysektorowej NGO z JST na rzecz dostępności (cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej).

Idea dostępności jest uniwersalna, stąd potrzebne jest horyzontalne włączenie jej do wszystkich polityk publicznych. Jednak do tej pory w niewystarczającym stopniu były podejmowane w woj. lubelskim i w kraju działania wspierające III sektor w zakresie wdrażania zasad dostępności. Wymaga to wdrożenia nowych rozwiązań systemowym dot. NGO działających na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami (w tym beneficjentów rządowego Programu Dostępność Plus na lata: 2018-2025).

Celem Kawiarenek Obywatelskich jest prowadzenie w ramach Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności działań animacyjno-sieciujących oraz wymiana doświadczeń w zakresie stosowania zasad dostępności. Spotkania, z udziałem przedstawicieli zamojskich organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej, odbywają się z udziałem ekspertów Regionalnego Panelu Ekspertów ds. Dostępności.

Integralną częścią Kawiarenki Obywatelskiej był spacer badawczy z przewodnikiem wybranym szlakiem turystycznym w Zamościu pod kątem zbadania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Podczas spaceru były prowadzone obserwacje dot. miejsc sprawiających trudności w przestrzeni miejskiej dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów itp. Wynikiem spaceru były zgłoszone uwagi oraz omówione najważniejsze aspekty związane z utrudnieniami w zakresie dostępności architektonicznej dla osób odwiedzających Zamość.

Skip to content