Dołącz do Nas

Z NAMI MOŻNA WIĘCEJ

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych jest największą regionalną federacją organizacji pozarządowych na Lubelszczyźnie.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO FLOP?

Członkowie FLOP dzielą się na zwykłych i wspierających. Członkiem zwykłym FLOP może zostać organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną i działającą w sferze zadań publicznych, w tym stowarzyszenia i fundacje. Natomiast członkiem wspierającym FLOP może być jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoby prawne mające cele zarobkowe i niezarobkowe, które pisemnie zadeklarują wspierać statutową działalność FLOP poprzez pomoc finansową, rzeczową, organizacyjną lub inną.

Każda organizacja członkowska jest reprezentowana we FLOP poprzez oddelegowanego Pełnomocnika. O powołaniu i odwołaniu wskazanej osoby fizycznej na Pełnomocnika władze statutowe organizacji członkowskiej informują na piśmie Zarząd FLOP.

Warunkiem przyjęcia Państwa organizacji pozarządowej do związku stowarzyszeń jest dostarczenie do Biura FLOP podpisanej Deklaracji Członkowskiej zawierającej akceptację celów i zadań statutowych FLOP wraz ze statutem organizacji, uchwałą uprawnionego organu władzy o przystąpieniu do FLOP (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem), aktualny wypis z KRS . Decyzję w sprawie przyjęcia organizacji pozarządowej do grona członków FLOP podejmie Zarząd FLOP w drodze uchwały. 

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Organizacje FLOP zobowiązane sa do opłacania składek członkowskich. Wsokość składki członkowskie wynosi rocznie 120 złotych. Przy czym członek wspierający jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

Składki członkowskie należy wpłacać na konto nr: 16 1140 1094 0000 3254 0000 1001

Skip to content