W dn. 26 maja 2022 r. odbyła się w Białej Podlasce czwarta Kawiarenka Obywatelska w ramach projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

26 maja 2022 r. Uczestnicy Kawairenki Obywatelskiej w Białej Podlasce

W dn. 26 maja 2022 r. odbyła się czwarta Kawiarenka Obywatelska pt. „Dostępna przestrzeń publiczna” w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Podlaskiej. Spotkanie w formie kroczących debat publicznych było zorganizowane w ramach projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki. Projekt odpowiada na potrzebę wypracowania i wdrożenia w regionie lubelskim modelu kompleksowego programu współpracy międzysektorowej NGO z JST na rzecz dostępności. Celem Kawiarenek Obywatelskich jest prowadzenie w ramach Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności działań animacyjno-sieciujących oraz wymiana doświadczeń w zakresie stosowania zasad dostępności (cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej itp.). Spotkania odbywają się z udziałem ekspertów Regionalnego Panelu Ekspertów ds. Dostępności.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami z Białej Podlaski, powiatu bialskiego, powiatu parczewskiego, powiatu radzyńskiego, jak też przedstawiciele Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej oraz koordynator do Spraw Dostępności i Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Biała Podlaska.

Integralną częścią Kawiarenki Obywatelskiej był spacer badawczy z przewodnikiem po centrum Białej Podlaskiej pod kątem zbadania dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Uczestnicy spaceru badawczego przeszli trasę od Urzędu Miasta Biała Podlaska poprzez alejki parku przy Zamku Radziwiłłów do Środowiskowego Domu Samopomocy. W badaniu dostępności przestrzeni publicznej uczestniczyły osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Uczestnicy spaceru prowadzili obserwacje dotyczące barier w przestrzeni miejskiej dla osób ze szczególnymi potrzebami. W trakcie spaceru omawiano konkretne napotkane bariery i przeszkody. Zauważone nieprawidłowości w zakresie zapewnienia dostępności były na bieżąco omawiane. Ponadto dyskutowano na temat napotkanych barier architektonicznych podczas Kawiarenki Obywatelskiej.

Uczestnicy spotkania stwierdzili, że w obszarze dostępności jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. By przestrzeń była przyjazna wszystkim użytkownikom – mieszkańcom i odwiedzającym miejscowość turystom – muszą być wdrażanie odpowiednie standardy projektowe oparte o idee projektowania dla wszystkich. Użytkownicy i wszyscy odpowiedzialni za kształtowanie przestrzeni publicznych powinni znać podstawowe zasady dostępności. Spacer badawczy, dyskusja podczas Kawiarenki Obywatelskiej jest elementem procesu takiej efektywnej i praktycznej edukacji. Uczestnicy spotkania wyrazili ochotę by ten etap zdobywania wiedzy kontynuować w trakcie szkoleń i spotkań w ramach działań projektowych oraz potem wdrażać go w praktycznych rozwiązaniach, za które są odpowiedzialni w ramach swoich aktywności społecznych i zawodowych.

Skip to content