Kim są osoby ze szczególnymi potrzebami? – O tym warto wiedzieć

Ulotka kampanii społecznej "Prospołeczni = Dostępni"

Trwa kampania społeczna “Prospołeczni = Dostępni” w ramach projektu pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

To kampania edukacyjna i zarazem akcja informacyjna na temat dostępności skierowana przede wszystkim do środowiska sektora pozarządowego, który funkcjonuje odmiennie niż sektor publiczny i sektor prywatny. Celem kampanii społecznej “Prospołeczni = Dostępni” jest zwiększenie świadomości i kompetencji NGO w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nie posługuje się określeniem „osoby z niepełnosprawnością”, ale bardziej ogólnym pojęciem „osoby ze szczególnymi potrzebami”. W tym zakresie szczególne potrzeby mogą mieć charakter tymczasowy, w przeciwieństwie do niepełnosprawności mającej zazwyczaj trwały charakter. Zgodnie z art. 2 ust. 3) ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami oznacza – osobę, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Dla NGO dostępność, to temat nowy i bardzo ważny. Trzeba zmienić sposób myślenia NGO o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność stanowi niezbędny element działalności NGO. Jednak w wielu przypadkach świadczone usługi nie są w pełni dostosowane do tego, aby osoby ze szczególnymi potrzebami mogły z nich samodzielnie korzystać. Ponadto część NGO uważa, że ich ten problem nie dotyczy – bo nie jest to ich grupa docelowa, nie mają takich odbiorców swoich działań itp.

Jednak w praktyce może się okazać, że tej pory osoby ze szczególnymi potrzebami nie korzystały z usług NGO, bo nie miały takiej możliwości. A nie dlatego, że nie były zainteresowane. Jeżeli zostaną poinformowane o zapewnieniu dostępności, to może skorzystają z oferty NGO? Osoby z niepełnosprawnościami stanowią około 12% ogółu społeczeństwa. Oznacza to, że potencjalnie blisko co ósmy uczestnik działań realizowanych przez NGO może mieć trudności w rzeczywistym w nich udziale. Stąd zamiast pytać – czy da się to zrobić? Należy raczej zastanowić się – w jaki sposób zapewnić dostępność? Od NGO trzeba wymagać stosowania zasad dostępności, ale najpierw należy je do tego przygotować. Obecnie NGO potrzebują różnych form wsparcia w obszarze zapewnienia dostępności – informacyjnego, edukacyjnego, doradczego, czy audytowego.

Więcej o kampanii „Prospołeczni = Dostępni” na stronie https://liderzydostepnosci.pl/prospoleczni_dostepni/

Skip to content