NGO stawiają na dostępność potwierdzoną certyfikatem

Ulotka kampanii społecznej "Prospołeczni = Dostępni"

Trwa kampania społeczna “Prospołeczni = Dostępni” w ramach projektu pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

To kampania edukacyjna i zarazem akcja informacyjna na temat dostępności skierowana przede wszystkim do środowiska sektora pozarządowego, który funkcjonuje odmiennie niż sektor publiczny i sektor prywatny. Celem kampanii społecznej „Prospołeczni = Dostępni” jest zwiększenie świadomości i kompetencji NGO w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Proces certyfikacji podmiotów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami będzie coraz bardziej znajdować się w kręgu zainteresowań NGO. Organizacje działają dla dobra wspólnego i podejmują szereg działań prospołecznych. Jednym z tych działań powinno być dbanie o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Dostępność powinna stanowić niezbędny elementem działalności każdej organizacji i być przejawem społecznej odpowiedzialności.
W ustawie z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przewidziano nieobowiązkową certyfikację NGO i przedsiębiorców, służącą poprawie dostępności. Proces certyfikacji pozwoli potwierdzić, czy podmiot występujący o certyfikat zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami w stopniu określonym w art. 6. ustawy, tj. w zakresie dostępności – architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Procedura certyfikacji NGO będzie obejmowała w szczególności:
• złożenie wniosku o certyfikację do podmiotu znajdującego się w wykazie opublikowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,
• weryfikację wniosku, określenie warunków umowy,
• weryfikację spełnienia minimalnych wymagań z art. 6 ustawy (audyt obejmujący wszystkie 3 typy dostępności – nawet jeśli NGO działa tylko w Internecie),
• sformułowanie szczególnych zaleceń w zakres poprawy zapewnienia dostępności,
• przyznanie certyfikatu dostępności dla NGO na okres 4 lat.

Certyfikaty dostępności będą przyznawane przez NGO i przedsiębiorców, którzy dysponują odpowiednimi zasobami organizacyjnymi, kadrowymi i narzędziami pozwalającymi na należyte przeprowadzenie procesu certyfikacji. Podmioty dokonujące certyfikacji zostaną wyłonione w naborze Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W dn. 19 listopada 2021 r. zakończono pierwszy nabór podmiotów, które uzyskają prawo do wydawania certyfikatów dostępności. Kolejne nabory nie są obecnie planowane.

NGO powinny zabiegać o dostępność, bo to jest dla nich opłacalne. W tym zakresie poddanie się procesowi certyfikacji pozytywnie wpłynie na wizerunek organizacji, pozwoli zyskać nowych odbiorców oferowanych usług, wzmocni zaufanie interesariuszy, jak też zwiększy szanse na otrzymanie dotacji ze środków publicznych. Certyfikacja będzie dawała też wymierne korzyści ekonomiczne – zmniejszenie o 5% składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Szeroko rozumiana dostępność stanowi wyzwanie, które NGO powinny podjąć od zaraz. Na dostępności skorzystają wszyscy.

Więcej o kampanii „Prospołeczni = Dostępni” na stronie: https://liderzydostepnosci.pl/prospoleczni_dostepni/

 

Skip to content