W dn. 9 września 2021 r. odbyła się w Chełmie druga Kawiarenka Obywatelska w ramach projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Relacja z kawiarenki obywatelskiej "Dostępna przestrzeń publiczna" w Chełmie.

W dn. 9 września 2021 r. odbyła się w Chełmie druga Kawiarenka Obywatelska pt.  „Dostępna przestrzeń publiczna” w Hotelu Kamena w Chełmie Al. Armii Krajowej 50. Spotkanie w formie kroczących debat publicznych było zorganizowane w ramach projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki. Projekt odpowiada na potrzebę wypracowania i wdrożenia w regionie lubelskim modelu kompleksowego programu współpracy międzysektorowej NGO z JST na rzecz dostępności (cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej).

Dostępność cyfrowa, architektoniczna czy komunikacyjno-informacyjna jest procesem, który dotyczy nas wszystkich. Idea dostępności jest uniwersalna, stąd potrzebne jest horyzontalne włączenie jej do wszystkich polityk publicznych. Do tej pory nie były podejmowane na szerszą skalę działania wspierające III sektor w zakresie wdrażania zasad dostępności. Istniejące rozwiązana systemowe skierowane są przede wszystkim do sektora publicznego. Natomiast same NGO nie mają jeszcze świadomości i wystarczającej wiedzy jak skutecznie wdrażać standardy dostępności. Chodzi o to, aby powszechnie prospołeczność była też kojarzona z dostępnością.  W dostępności nie ma drogi na skróty. Stąd istnieje potrzeba wypracowania nowych rozwiązań systemowym dot. NGO działających na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami (w tym beneficjentów rządowego Programu Dostępność Plus na lata: 2018-2025).

Integralną częścią Kawiarenki Obywatelskiej był 1,5 godz. spacer badawczy z przewodnikiem. Podczas spaceru były prowadzone obserwacje dot. miejsc sprawiających trudności w przestrzeni miejskiej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wynikiem spaceru były zgłoszone przez uczestników uwagi dot. zauważonych nieprawidłowościach oraz omówienie najważniejszych aspektów związanych z utrudnieniami w zakresie dostępności architektonicznej.

Przestrzeń publiczna, będąc miejscem spotkań i interakcji mieszkańców, powinna być pod szczególną opieką władz samorządowych. Aby przestrzeń dobrze służyła rozwojowi lokalnej społeczności musi być przyjazna wszystkim, czyli dostępna dla każdego, bez względu na jego sprawność ruchową lub poznawczą. Dostępna przestrzeń publiczna służy zacieśnianiu się więzi międzyludzkich i rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. W tworzeniu przestrzeni przyjaznej wszystkim użytkownikom – mieszkańcom i odwiedzającym miejscowość turystom – służy wdrażanie odpowiednich standardów projektowych opartych o idee projektowania dla wszystkich. Wdrożenie standardów uzależnione jest przede wszystkim od zrozumienia potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych przez projektantów, architektów oraz wszystkich decydentów zarządzających przestrzenią. Niebagatelną rolę odgrywa tutaj samorząd lokalny, który poprzez swoją politykę może wpływać na świadomość problemu niepełnosprawności wśród swoich mieszkańców i kreować takie działania, które będą sprzyjały tworzeniu dostępnej przestrzeni publicznej. 

Skip to content