Władze FLOP

ZARZĄD

Wojciech Dec - Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 15 lat związany z sektorem pozarządowym i rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Od 2011 r. Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP), a od 2019 r. Członek Zarządu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS). Obecnie jest członkiem wielu ciał opiniodawczo-doradczych m.in.: Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Działalności Pożytku Publicznego Woj. Lubelskiego, Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO), Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030, Komisji ds. Kampanii Społecznych w TVP S.A. Ekspert Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oceniający projekty społeczne w Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
e-mail: wojciech.dec@wp.pl

Iwona Kędziera - Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Członek Zarządu Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „HUMANUS”. Od początku pracy zawodowej związana z reintegracją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Specjalista z zakresu ekonomii społecznej. Jest Członkiem Wspierającym Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Posiada praktyczną znajomość w zakresie funkcjonowania podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej – pracowała w Centrum Integracji Społecznej w Lublinie, Klubie Integracji Społecznej i Ośrodku Aktywizacji Społecznej i Zawodowej. Zarządzała Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie. Kierowała projektami współfinansowanymi ze środków krajowych oraz środków Unii Europejskiej. Pracowała w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie na stanowisku specjalisty ds. ekonomii społecznej i zarządzała procesem opracowania wojewódzkiego dokumentu strategicznego z zakresu rozwoju ekonomii społecznej w województwie lubelskim „Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie na lata 2013 – 2020”. Ponadto była odpowiedzialna za opracowanie dwóch obszarów Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (ekonomia społeczna i rozwój kapitału społecznego). Była animatorem procesu tworzenia i funkcjonowania Regionalnej Platformy Współpracy w Województwie Lubelskim w okresie wdrażania Pilotażu Modelu Lokalnej Współpracy. Podejmuje działania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości społecznej i ekonomii społecznej w powiecie janowskim

Zygmunt Klimczuk - Członek Zarządu

Doradca, trener, mentor, coach, ekspert w zakresie przedsiębiorczości, rozwoju regionalnego, planowania strategicznego, projektów i pozyskiwania środków unijnych oraz NGO (w tej materii z 15-letnim doświadczeniem). Ukończył Szkołę Trenerów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Podyplomowe Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Europeistyki na UMCS w Lublinie oraz podyplomowe studia organizacji i zarządzania. Był doradcą Euro- NGO świadcząc usługi dla organizacji pozarządowych. Pracował jako doradca w Regionalnym Ośrodku Szkoleniowym EFS odpowiedzialny za świadczenie usług doradczych. Posiada bogate doświadczenie z zakresu obszarów wspieranych przez EFS - przedsiębiorczość ekonomia społeczna, polityki społeczne. Obecnie prowadzi własną firmę. W swoim portfolio posiada wiele przygotowanych projektów i strategii w tym dużych projektów dla jednostek samorządu terytorialnego (z Leonardo da Vinci, ZPORR, EFS, Programu Szwajcarskiego, Programu PL-UA-BA: Hrubieszów , Lubaczów , Horyniec Zdrój. Ma doświadczenie w zakresie wspierania powstawania małych firm jak i spółdzielni socjalnych. Wykorzystuje coaching indywidualny i zespołowy do wspierania organizacji, firm i instytucji w realizacji celów i pełniejszym korzystaniu z potencjału pracowników.
e-mail: zklimczuk@gmail.com

Wojciech Bylicki - Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Ewa Rębecka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Bożena Węgrzyn – Członek Komisji Rewizyjnej

Elżbieta Iwanicka – Członek Komisji Rewizyjnej

English English Polish Polish Ukrainian Ukrainian
Skip to content