W dn. 29 września 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Hotelu Victoria w Lublinie

W dn. 29 września 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Hotelu Victoria w Lublinie.

Porządek obrad obejmował:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i stwierdzenie kworum.
 3. Wybór Sekretarza Zebrania.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 osoby).
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu FLOP za 2019 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz podjęcie uchwał:
 9. a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu FLOP za 2019 r.,
 10. b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu FLOP za 2019 r.,
 11. c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
 13. Przerwa.
 14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich w 2020 r.
 15. Aktualna sytuacja we FLOP:
 16. a) obchody 25-lecia FLOP w 2020 r.,
 17. b) opracowanie Strategii Rozwoju ZS FLOP na lata 2021-2027.
 18. Aktualna sytuacja w organizacjach członkowskich FLOP.
 19. Wolne wnioski.

Walne Zebranie Członków FLOP podjęło uchwałę o zmianie statutu dot. podejmowania przez Zarząd uchwał w trybie obiegowym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto udział w posiedzeniach Zarządu będzie mógł odbywać się na odległość on-line. Przy czym zdalny tryb obradowania będzie musiał umożliwić swobodną dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym oraz należytą identyfikację uczestników obrad. Poza tym rozszerzono cele i zadania statutowe o m.in.

– promowanie i wspieranie przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa, zwiększenia przejrzystości i jawności w życiu publicznym oraz kontroli obywatelskiej instytucji publicznych,

– monitorowanie i inicjowanie działań na rzecz poprawy świadomości społecznej w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym dostępności: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej,

– prowadzenie działalności na rzecz tworzenia kapitału żelaznego w oparciu o lokalne środowisko organizacji oraz partnerów społecznych, publicznych i prywatnych.

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content