W dn. 29 września 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Hotelu Victoria w Lublinie

W dn. 29 września 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Hotelu Victoria w Lublinie.

Porządek obrad obejmował:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i stwierdzenie kworum.
3. Wybór Sekretarza Zebrania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 osoby).
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu FLOP za 2019 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu FLOP za 2019 r.,
b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu FLOP za 2019 r.,
c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
10. Przerwa.
11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich w 2020 r.
12. Aktualna sytuacja we FLOP:
a) obchody 25-lecia FLOP w 2020 r.,
b) opracowanie Strategii Rozwoju ZS FLOP na lata 2021-2027.
13. Aktualna sytuacja w organizacjach członkowskich FLOP.
14. Wolne wnioski.

Walne Zebranie Członków FLOP podjęło uchwałę o zmianie statutu dot. podejmowania przez Zarząd uchwał w trybie obiegowym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto udział w posiedzeniach Zarządu będzie mógł odbywać się na odległość on-line. Przy czym zdalny tryb obradowania będzie musiał umożliwić swobodną dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym oraz należytą identyfikację uczestników obrad. Poza tym rozszerzono cele i zadania statutowe o m.in.
– promowanie i wspieranie przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa, zwiększenia przejrzystości i jawności w życiu publicznym oraz kontroli obywatelskiej instytucji publicznych,
– monitorowanie i inicjowanie działań na rzecz poprawy świadomości społecznej w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym dostępności: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej,
– prowadzenie działalności na rzecz tworzenia kapitału żelaznego w oparciu o lokalne środowisko organizacji oraz partnerów społecznych, publicznych i prywatnych.

Skip to content