Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym

Projekt „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym”

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym” POWR.02.16.00-00-0061/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (Lider Projektu) w partnerstwie z Fundacją Wolności (Partner Projektu). Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.10.2020 r. Dofinansowanie: 374.700,00 PLN.

CELEM PROJEKTU jest wzmocnienie możliwości monitorowania prawa przez min. 17 organizacji strażniczych z terenu 16 województw poprzez zdiagnozowanie zapotrzebowania, stworzenie narzędzia/portalu online zbierającego i udostępniającego dane online i jego wdrożenie wśród organizacji strażniczych w Polsce.

GRUPĘ DOCELOWĄ PROJEKTU stanowią osoby fizyczne, grupy nieformalne i organizacje pozarządowe zaliczane do tzw. organizacji strażniczych:

 1. Uczestnicy badania zapotrzebowania na dane do monitorowania wdrażania prawa (co najmniej 50 organizacji strażniczych z całego kraju).
 2. Przedstawiciele organizacji strażniczych uczestniczących w spotkaniach dot. badania zapotrzebowania i spotkań wdrożeniowo/ewaluacyjnych w Polsce (co najmniej 320 osób z całego kraju).
 3. Użytkownicy portalu/narzędzia internetowego (co najmniej 17 organizacji strażniczych z całego kraju).

Organizacja strażnicza, zgłaszająca chęć udziału w projekcie musi być organizacją pozarządową działającą w interesie publicznym, której celem jest obywatelska kontrola działań władz publicznych lub obywatelska kontrola etyki działań wielkiego biznesu. Przy czym obywatelska kontrola działań władz publicznych oznacza badanie oparte na faktach i dokumentach, zaplanowane, usystematyzowane i prowadzone według przyjętego schematu wybranego fragmentu funkcjonowania administracji publicznej w celu określenia, na ile stosowane procedury są zgodne z prawem oraz na ile faktycznie wykorzystywane są na rzecz dobra wspólnego.

Rekrutacja uczestników projektu ma charakter otwarty i będzie prowadzona w sposób ciągły zgodnie z polityką równych szans. Przed każdym prowadzonym spotkaniem, uczestnicy projektu (osoby fizyczne, grupy nieformalne i organizacje pozarządowe) będą proszone o wypełnienie oświadczenia i formularze weryfikujące organizacje strażnicze.

Termin realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.05.2020 r.)

Obszar realizacji: cała Polska.

ZAKRES REALIZACJI PROJEKTU:

ZAD. 1 – Weryfikacja wstępnie zaplanowanego we wniosku programu funkcjonowania narzędzia online do monitorowania wdrażania prawa przez organizacje strażnicze (VI.2018 r.-XI.2018 r.)

Ważnym elementem realizacji projektu jest jego oddolny charakter oraz indywidualne podejście do potrzeb samych organizacji strażniczych. Stworzenie portalu narzędzia online do monitorowania wdrażania prawa krajowego zostanie poprzedzone diagnozą potrzeb środowiska organizacji pozarządowych. Ponadto zaplanowano zaangażowanie przyszłych użytkowników w tworzenie portalu internetowego, co pozwoli na bezpośrednie wzmocnienie potencjału organizacji strażniczych oraz zwiększy ich możliwości w zaangażownie się w proces kontroli obywatelskiej na poziomie krajowym.

W ramach projektu 16 organizacji strażniczych z całej Polski zostanie objętych wsparciem w zakresie monitorowania prawa krajowego. Ponadto 50 przedstawicieli organizacji pozarządowych zostanie objętych wsparciem w zakresie stworzenia narzędzia do monitorowania prawa na poziomie krajowym.

Stąd w projekcie zaplanowano zorganizowanie, co najmniej 10 spotkań dla organizacji strażniczych z całego kraju (16 województw). Organizacje członkowskie zapoznają ze wstępną wersją narzędzia i jego funkcjonalności a następnie wypełnią formularz badania. Spotkania, mają na celu przybliżenie koncepcji projektu, a także w czasie jego trwania chcielibyśmy zapytać organizację o to jakie funkcje portalu byłyby najbardziej użyteczne, jakie dodatkowe funkcje mógłby zawierać, oraz na podstawie tego zapotrzebowania utworzyć go by był jak najprostszy w obsłudze i dostępny dla każdego użytkownika.

Harmonogram spotkań diagnozujących:

5.10.2018 r. w Lublinie

11.10.2018 r. w Legnicy

11.10.2018 r. w Poznaniu

24.10.2018 r. w Białymstoku

26.10.2018 r. w Warszawie

29.10.2018 r. w Łodzi

09.11.2018 r. w Katowicach

09.11.2018r. w Krakowie

25.11.2018 r. w Rzeszowie

12.12.2018 r. w Lublinie

13.12.2018 r. w Lublinie

19.12.2018 r. w Toruniu

Przed przystąpieniem do stworzenia portalu internetowego, powstał Raport 1 (ex-ante), który będzie zawierał zebrane wyniki badań i analizy potrzeb organizacji strażniczych w zakresie stworzenia narzędzia online do monitorowania prawa krajowego.

Ankieta na temat budowy, funkcjonalności i odbiorców portalu organizacji strażniczych na temat monitorowania wdrażania prawa: https://docs.google.com/

Organizacje strażnicze, ktore wzięły udział w ankiecie telefonicznej:

 1. Stowarzyszenie Rozwoju Osobowości
 2. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
 3. Fundacja Pozytywnych Zmian
 4. Fundacja Przestrzenie Dialogu
 5. Centrum Zrównoważonego Rozwoju
 6. Fundacja Nasze Środowisko
 7. Fundacja Wyrównywania Szans Edukacyjnych, Kulturalnych i Społecznych „Hortus”
 8. Otwarta Rzeczpospolita Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
 9. Fundacja Kobieca eFKa

Organizacje strażnicze, które wzięły udział w anonimowej ankiecie online

 1. Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych
 2. Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej
 3. Fundacja M.A.P.A Obywatelska
 4. Fundacja Body Architect
 5. Lubelskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego
 6. Stowarzyszenie „Polska Samorządna”
 7. Fundacja Obrazy Bez Granic
 8. Fundacja „??ółty Szalik”
 9. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 10. Forum Aktywności Lokalnej
 11. Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw
 12. Fundacja „Jagniątków”
 13. Fundacja „Merkury”
 14. Fundacja „Fundusz Ziemi Lubelskiej”
 15. Fundacja na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae”

ZAD. 2 – Testowanie narzędzia online do monitorowania prawa przez organizacje strażnicze (XII.2018 r.-V.2019 r.)

W projekcie zaplanowano utworzenie i testowanie portalu internetowego, który będzie narzędziem wspomagającym organizacje strażnicze w zakresie monitorowania wdrażania prawa krajowego. Platforma będzie zawierała katalogi tematyczne oraz indywidualne konta organizacji strażniczych (zalogowane będą mogły być jedynie organizacje spełniające określone warunki). Użytkownicy portalu będą mieli możliwość samodzielnego wprowadzania danych o swoich organizacjach. Bazy danych będą zawierać podstawowe informacje o organizacjach strażniczych, obszarach ich działania, jak też dane o osobach zaangażowanych w działalność tych organizacji. Informacje będą mogły być wizualizowane na mapie.

ZAD. 3 – Wdrożenie narzędzia online do monitorowania prawa przez organizacje strażnicze

(VI.2019 r.-V.2020 r.)

W projekcie zaplanowano realizację kampanii informacyjnej na terenie Polski, której celem będzie promowanie wdrażania narzędzia do monitorowania prawa krajowego przez organizacje strażnicze. Na potrzeby kampanii zostanie opracowana instrukcja obsługi portalu internetowego, która będzie udostępniona w wersji papierowej (nakład 600 egzemplarzy) oraz w wersji cyfrowej w Internecie.

W ramach prowadzonej kampanii społecznej założono zorganizowanie, co najmniej 20 spotkań z organizacjami strażniczymi w całym kraju. W tym zakresie 320 przedstawicieli organizacji pozarządowych zostanie objętych wsparciem w zakresie wdrażania narzędzia do monitorowania prawa na poziomie krajowym. Dla uczestników spotkań przewidziano materiały szkoleniowe zawierające instrukcję obsługi portalu, wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu.

W projekcie zaplanowano badania i analizę funkcjonalności portalu organizacji strażniczych (m.in.: ilość wprowadzanych danych, liczbę założonych indywidualnych kont przez organizacje strażnicze). Przez cały okres wdrażania narzędzia online do monitorowania prawa będą zbierane informacje zawierające np. propozycje poprawek funkcjonowania portalu itp. Poza tym w trakcie funkcjonowania portalu zaplanowano opracowanie Raportu 2 (on-going) z wdrażania portalu przez organizacje strażnicze. Zaplanowano również, że co najmniej 32 razy zostaną wprowadzone dane przez organizację strażnicze w okresie do 4 tygodni po zakończeniu realizacji projektu.

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 zostanie dodatkowo przeprowadzona rekrutacja uczestników interaktywnych spotkań online w formie webinarium. Rekrutacja uczestników spotkań online będzie prowadzona w sposób ciągły. Rejestracja będzie odbywała się za pośrednictwem zgłoszeń internetowych. Liczba uczestników webinarium powinna też umożliwić wszystkim osobom interaktywną swobodę udziału w zajęciach. Decydować będzie kolejność zgłoszeń. Uczestnicy webinarium będą zobowiązani dodatkowo dostarczyć pocztą w formie papierowej wypełnione formularze zgłoszeniowe i oświadczenia. Lista obecności na webinarium będzie sporządzana na podstawie zebranych od uczestników spotkań online potwierdzeń przekazanych e-mailem i/lub monitorowania czasu zalogowania do platformy i wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności/aktywności uczestników.

ZAD. 4 – Programowanie rozwoju narzędzia online do monitorowania prawa przez organizacje strażnicze (XI.2019 r.-V.2020 r.)

Projekt zakłada objęcie wsparciem 17 organizacji strażniczych w zakresie monitorowania prawa (tj. aktywnych użytkowników zalogowanych na portalu). Ponadto w projekcie założono, że 17 organizacji strażniczych będzie dalej uczestniczyć w procesie monitorowania prawa po opuszczeniu programu. Stąd po zakończeniu realizacji projektu przewidziano prowadzenie badań w zakresie programowania portalu. Wynikiem analizy badań będzie powstanie Raportu 4 (ex-post). Poza tym zaplanowano wdrażanie i upowszechnianie narzędzia online do monitorowania prawa przez organizacje strażnicze przez okres do 12 miesięcy po zakończeniu projektu. Wynikiem tych działań będzie powstanie Raportu 5 (ex-post)

Do pobrania:
Instrukcja Obsługi Portalu www.JawnaGmina.pl
G. Winnicki. Raport z weryfikacji wstępnie zaplanowanego we wniosku programu
G. Winnicki. Raport ON-GOING
G. Winnicki. Raport EX-POST
Red. G. Winnicki. Raport końcowy EX-POST

Projekt „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym”
Skip to content