Projekt „Europejski N@auczyciel”

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt „Europejski N@auczyciel” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddz. 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty . Okres realizacji projektu: 01.02.2013 r. – 31.01.2014 r. Dofinansowanie projektu w wysokości: 395.003,85 PLN.

Celem projektu było zwiększenie mobilności i potencjału zawodowego przedstawicieli i przedstawicielek kadry systemu oświaty zatrudnionych na terenach wiejskich woj. lubelskiego w zakresie uczestnictwa w rynku kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

Grupę docelową projektu stanowili nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zatrudnionych na terenach wiejskich województwa lubelskiego.

GŁÓWNE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

DZIAŁ. 1. Kurs @ndragogiki

Zakres tematyczny kursu:

M1. Andragogika – metodyka kształcenia osób dorosłych.

M2. Umiejętności psychologiczne w kształceniu dorosłych.

M3. Organizacja procesu doskonalenia nauczycieli

M4. Zasady kształcenia ustawicznego osób dorosłych

M5. Kompetencje komunikacyjne i interpersonalne w procesie edukacji osób dorosłych

M6. ABC Przedsiębiorczości.

M7. Źródła finasowania działalności gospodarczej.

M8. Biznesplan.

M9. Podstawy księgowości, podatki i prawo pracy.

M10. Przygotowanie do praktyki.

M11. Praktyki.

DZIAŁ 2. Indywidualne doradztwo Metodyczno – Zawodowe

Zakres tematyczny zajęć – planowanie rozwoju zawodowego ukierunkowanego na edukację osób dorosłych.

DZIAŁ 3. ICT w pracy nowoczesnego nauczyciela

Zakres tematyczny kursu:

  • Multimedia: programy i nowoczesne narzędzia edukacyjne EduRomy, techniki multimedialne w procesie uczenia/nauczania Wortale, LearningPanel – fabryka lekcji, StmGENERATOR, SPRZĘT, podstawy tworzenia prezentacji, pozyskiwanie informacji i ich przeróbka,
  • E-learning: metodyka, założenia dydaktyczne, projektowanie funkcjonalne, formy programu, tworzenie scenariuszy, opracowanie treści, narzędzia, niezbędne zasoby, standardy.

DZIAŁ. 4. Fundusze Unii Europejskiej dźwignią rozwoju polskiej oświaty

akres tematyczny kursu:

  • Źródła finansowania działalności oświatowej.
  • POKL 2007 – 2013, 2014+
  • Metoda PCM jako narzędzie pracy nad projektem oświatowym – drzewo problemów, celów, analiza interesariuszy, ryzyka, matryca logiczna, cykl życia projektu.
  • ewaluacja i monitoring.

Do pobrania:

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie

Skip to content