Żyj bez stresu, żyj bez bólu” – Uniwersytecki Program Edukacyjny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt “ŻYJ BEZ STRESU, ŻYJ BEZ BÓLU – Uniwersytecki Program Edukacyjny” jest realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.02.00-00-T229/18-00. Okres realizacji projektu: 2 stycznia 2019 – 31 grudnia 2021 r. Dofinansowanie: 954 159,04 zł

Lider Projektu  – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Partner 1 – TERPA Sp. z o.o. Sp. k. 

Partner 2 – Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

 

CELE PROEJKTU:

Celem projektu jest rozwój kompetencji poznawczych i osobistych u min. 550 osób żyjących w przewlekłym stresie i /lub cierpiących na przewlekły ból poprzez uczestnictwo w programie kształcenia dla niestandardowych odbiorów uczelni pt.: Program Edukacyjny „Żyj bez stresu, żyj bez bólu” realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie, w ramach III misji uczelni do dnia 31.12.2021 r. Rezultatem projektu będzie opracowanie kompleksowego, innowacyjnego programu edukacyjnego “Żyj bez stresu, żyj bez bólu”, w efekcie którego min. 550 osób podniesie kompetencje osobiste poprzez udział w wykładach, warsztatach, spotkaniach.

 

GRUPA DOCELOWA PROEJKTU:

Uczestnikami projektu są 618 kobiet i 69 mężczyzn, z czego 667 os. doświadczających w życiu codziennym stresu, przez co narażone są w przyszłości na dolegliwość przewlekłego bólu, w tym bólu urogenitalnego u kobiet spowodowanego wulwodynią oraz 20 kobiet dodatkowo doświadczających bólu urogenitalnego.

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe 1/FLOP/ZBSZBB/2019 dot. wyboru Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia 5 szkoleń modułowych „Warsztaty rozwoju osobistego” po 5 godz. lekcyjnych, dla siedmiu 10-os. grup szkoleniowych (łącznie 175 godz.)

Załączniki

Zał. 4_Program_1_FLOP_ZBSZBB_2019

Zał. 3_Życiorys Zawodowy_1_FLOP_ZBSZBB_2019

Zał. 2_Oświadczenie_1_FLOP_ZBSZBB_2019

Zał. 1_Formularz Oferty_1_FLOP_ZBSZBB_2019

Zapytanie ofertowe_1_FLOP_ZBSZBB_2019

 

DO POBRANIA:

Papier firmowy.doc

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Harmonogram spotkań

Formularz zgłoszeniowy

Dzienniczek redukcji napięcia

 

BIURO PROJEKTU:

Związek Stowarzyszeń Forum

Lubelskich Organizacji Pozarządowych

20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 53

tel. 81 533 12 17, 791 227 731

liderzydostepnosci@gmail.comwww.flop.lublin.pl

 

OSOBY DO KONTAKTU:

Dorota Ozimek – Koordynator projektu,  tel. 791 227 731, e-mail: liderzydostepnosci@gmail.com

Więcej o projekcie na stronie: http://www.zyjbezbolu.umlub.pl/

Skip to content