ZAPRSZAMY w dniu 25.10.2022 r. na Seminarium „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji” w Inkubatorze Technologicznym w Lublinie przy ul. Frezerów 3

Plakat seminarium „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji”

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) oraz Lider Regionalny Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP), a także Partner merytoryczny Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, zapraszają do udziału w spotkaniu ogólnoinformacyjnym – Seminarium „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji”.

Seminarium odbędzie się 25 października 2022 r. w godz. 10.00-14.30, w Inkubatorze Technologicznym w Lublinie przy ul. Frezerów 3.

Program Seminarium „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji”

Jest to VIII z serii 16 Seminariów w obszarze współpracy publiczno-społecznej w zakresie rozwijania usług społecznych i udziału w nich sektora społecznego, tym razem organizowane w Lublinie dla województwa lubelskiego.

Zapraszamy do udziału w Seminarium organizacje pozarządowe, PES i PS, które specjalizują się w świadczeniu usług społecznych a jednocześnie mogłyby zaangażować się w wypracowywanie i wdrożenie regionalnych rekomendacji w tym zakresie.

Chcemy z uczestnikami seminarium porozmawiać o:
• procesie przejścia z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w środowisku,
• uczestnictwie zarówno samorządów lokalnych, jak sektora pozarządowego w realizacji polityki spójności UE, gdzie w nowym okresie programowania EFS+ przewidziano szczególne miejsce dla usług społecznych w nurcie deinstytucjonalizacji,
• Rekomendacjach Krajowych, na bazie których wypracujemy Rekomendacje Regionalne dla województwa lubelskiego uwzględniając specyfikę regionu.

Bardzo nam zależy na udziale w Seminarium samorządów lokalnych i organizacji, które specjalizują się w świadczeniu usług społecznych a jednocześnie mogłyby zaangażować się w wypracowywanie i wdrożenie regionalnych rekomendacji w tym zakresie.

Aby wziąć udział w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego do 21 października 2022 r.: https://tiny.pl/wrcsf

Liczba miejsc na seminarium jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Seminarium odbędzie się w ramach projektu „SUS-Sektor Usług Społecznych” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Więcej na stronie: https://tiny.pl/wrcsr

Skip to content