ZAPRASZAMY na relację z Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018 w dn. 4-5 października 2018 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018

W dn. 4-5 października 2018 r. odbyło się „Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018” zorganizowane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Partnerem wspierającym wydarzenie było Województwo Lubelskie. Integralną częścią LFIP 2018 był „Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym”, zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. W dwudniowym wydarzeniu w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, przy Pl. Teatralnym 1, wzięło udział blisko 350 przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji rządowej i samorządowej oraz mediów z województwa lubelskiego (w tym listę obecności podpisało 285 uczestników).

Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych jest cykliczną imprezą, która już na stałe wpisała się w kalendarz największych corocznych imprez promujących rozwój współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi. Zorganizowany po raz piąty LFIP jest obecnie największym corocznym świętem III Sektora na Lubelszczyźnie. Ponadto wydarzenie jest doskonałą okazją do promocji gospodarczej Województwa Lubelskiego. W tym zakresie wykorzystuje zainteresowanie rozwojem ekonomii społecznej oraz współpracą międzysektorową w budowaniu pozytywnego wizerunku Lubelszczyzny pod względem gospodarczym, w tym wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorczości społecznej oraz współpracy z biznesem.

Nazwa Forum Inicjatyw Pozarządowych ma długoletnią tradycję na regionie i w kraju.  W 1995 r. w Lublinie odbyło się pierwsze w woj. lubelskim Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych (było to trzecie takie wydarzenie w kraju). Organizacje, które przygotowały 23 lata temu Regionalne Forum, powołały Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych mający stanowić płaszczyznę współpracy NGO działających na terenie Lublina i Lubelszczyzny.

W dn. 4 października 2018 r. – pierwszym dniu trwania LFIP 2018, przedstawiono kilka ważnych tematów dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego nawiązujących do PRZESZŁOŚCI-TERA?NIESZOŚCI-PRZYSZŁOŚCI.

Konferencję otworzył Pan Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego. Następnie głos zabrała Pani Małgorzata Gromadzka  Przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. W imieniu sektora pozarządowego wystąpił Pan Wojciech Dec – Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Następnie odczytano przekazane przez Panią Annę Augustyniak – Sekretarz Województwa Lubelskiego pismo, od Pana Sławomira Sosnowskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego, skierowane do organizatorów i uczestników Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018. Na koniec głos zabrał Pan Piotr Franaszek – Dyrektor Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, w którym odbyło się dwudniowe wydarzenie.

W części merytorycznej konferencji Pan Mateusz Werpachowski – Kierownik Biura Programów Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, NIW-CSRO zaprezentował założenia nowego „Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO”. Następnie Pan Dariusz Pietrowski – Kierownik Biura Programu Korpus Solidarności, NIW- CRSO przedstawił kolejny nowy program „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”.

LFIP 2018 odbywał się w szczególnie ważnym dla Polski momencie historycznym. W 2018 r. obchodzimy 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę. Należy pamiętać, że wielki wkład w walkę o niepodległość wniosły organizacje społeczne. Z tej okazji Pan Piotr Frączak z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zaprezentował wykład „Organizacje pozarządowe a 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę”.

Aby III Sektor mógł mieć znaczący wpływ na rozwój Lubelszczyzny i kraju, musi być widoczny w przestrzeni publicznej. To NGO wypełniają przestrzeń między administracją publiczną, biznesem a pojedynczymi obywatelami. Obecnie coraz trudniej będzie sobie wyobrazić rozwiązywanie problemów społecznych bez udziału organizacji pozarządowych. Stąd Pan Mateusz Prucnal – Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju – Inspirator wygłosił wykład „Biznes i trzeci sektor – partnerzy czy dwa różne światy?”, zaś przedstawiciel Europejskiego Domu Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprezentował „Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych”.

Jednym z najważniejszych punktów w programie pierwszego dnia Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w CSK w Lublinie był panel dyskusyjny: „Co dalej z III Sektorem? Organizacje pozarządowe na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego po 1989 roku”. Moderatorem spotkania był Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu Fundacji Wolności.

Wśród zaproszonych znakomitych panelistów znaleźli się:

Pani Weronika Najda, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,

Pan Piotr Frączak, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,

Pani Irena Gadaj, Prezes Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej,

Pan Andrzej Juros, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,

Pan Przemysław Jaśkiewicz, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń „Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej”,

Pan Mateusz Prucnal, Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju – Inspirator,

Pan Paweł Narodowiec, Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej “Modrzew”.

Uczestnicy panelu odpowiadali na szereg trudnych pytań nurtujących III Sektor:

Czy trzeci sektor po transformacji ustrojowej w 1989 r. rozwinął się w pożądanym kierunku? Jakie wyzwania czekają na organizacje pozarządowe w przyszłości?

Czy oddolne ruchy społeczne i ruchy miejskie mogą zastąpić organizacje pozarządowe?

Czy to administracja potrzebuje organizacji pozarządowych, czy też organizacje potrzebują administracji?

Czy mikrogranty rozwijają trzeci sektor?

Po co organizacjom pozarządowym federacje? Nie lepiej działać bezpośrednio, samodzielnie?

Czy organizacjom pozarządowym jest potrzebny biznes? Co organizacje mogą dać przedsiębiorcom?

Czy trzeba ekonomizacji NGO, skoro mamy tak dużo możliwości pozyskiwania grantów i dotacji?

Zdaniem Pani Weroniki Najdy – Zastępcy Dyrektora NIW-CRSO: sektor organizacji pozarządowych powinien być silnym graczem w relacji z biznesem i państwem – niestety po 1989 r. nigdy nim nie był. Na podstawie diagnozy barier w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji obywatelskich, od 2016 r. wdrażane są zmiany mające być remedium na enklawowy charakter sektora, na jego słabą kondycję finansową oraz wspierające prodemokratyczne i aktywizujące funkcje sektora obywatelskiego. Narodowy Instytut Wolności poprzez wdrażane i projektowane programy będzie zapewniał przyjazne i profesjonalne wsparcie dla organizacji obywatelskich.

Pierwszego dnia LFIP 2018 wydarzeniem towarzyszącym była uroczysta Gala III Sektora, podczas której wręczono nagrody i medale pamiątkowe dla organizacji pozarządowych, samorządów i przedsiębiorstw z woj. lubelskiego. W tym zakresie wręczono Medal 700-lecia Miasta Lublin dla Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych z okazji Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina. Następnie przekazano laureatom „Nagrody Trzeciego Sektora” przyznane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Medale Pamiątkowe Województwa Lubelskiego dla 100 lubelskich organizacji pozarządowych z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości Polski przyznanych przez Marszałka Województwa Lubelskiego. Na koniec wręczono nagrody „Złoty Parasol NGO” przyznane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie pod dyrekcją Pani Iwony Borcuch.

W dn. 5 października 2018 r. – drugim dniu LFIP 2018 odbyło się 8 warsztatów tematycznych:

I. Sesja warsztatów tematycznych:

W1. „Lubelskie Lokalne Mikrodotacje FIO 2019 – nowe pomysły na projekty dla młodych organizacji oraz grup nieformalnych i samopomocowych” – Pani Irena Gadaj i Pan Maciej Mulawa, Prezes Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

W2. „Organizacje pozarządowe a ruchy miejskie” – Pan Marcin Skrzypek, Forum Kultury Przestrzeni.

W3. „Jak mówić o misji i prezentować NGO?” – Pani Joanna Górka, Wiceprezes Zarządu Fundacji Twórczości Edukacji I Animacji Młodzieży Teatrikon.

W4. „Innowacje społeczne – innowacje z ludzką twarzą” – Pani Kamila Płowiec, Dyrektor Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS).

II. Sesja warsztatów tematycznych:

W5. „RODO w organizacji pozarządowej” – Pani Aneta Rozwadowska – Jachacz, Akademia Rozwoju Economic.

W6. „Rola Seniorów w partycypacji obywatelskiej” – Pan Krzysztof Jakubowski, Prezes Zarządu Fundacji Wolności.

W7. „Jak zacząć inny fundraising niż granty?” – Pan Dariusz Figura, Prezes Zarządu Fundacji Twórczości Edukacji I Animacji Młodzieży Teatrikon.

W8. “Nowe technologie dla III sektora” / “Google Internetowe Rewolucje – Internetowy niezbędnik dla NGO” – Pani Joanna Górka, Wiceprezes Zarządu Fundacji Twórczości Edukacji I Animacji Młodzieży Teatrikon

Skip to content