ZAPRASZAMY na relację z Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017 w dn. 12-13 października 2017 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017

W dn. 12-13 października 2017 r. odbyło się Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017 zorganizowane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Współorganizatorem LFIP 2017 była Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego we współpracy z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.  Integralną częścią LFIP 2017 był „Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym”, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Organizowany po raz czwarty LFIP stał się cykliczną imprezą, która na stałe wpisała się w kalendarz największych corocznych wydarzeń promujących rozwój Lubelszczyzny i współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi.

W dn. 12 października 2017 r. – podczas pierwszego dnia Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017, główne wydarzenia odbywały się Sali Głównej S2 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie przy ul. Grottgera 2.

Pierwszą cześć LFIP 2017 prowadził Pan Krzysztof Basiński – lubelski dziennikarz. Uroczystego otwarcia LFIP 2017 i Konwentu dokonali:

Pan Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego,

Pan Krzysztof Grabczuk, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego,

Pani Małgorzata Gromadzka, Przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego,

Pan Wojciech Dec, Prezes Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Po oficjalnym otwarciu LFIP 2017 Pan Michał Pelczarski – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawił prelekcję „Zasady partnerstwa w teorii i praktyce – podsumowanie dotychczasowej współpracy administracji i organizacji pozarządowych we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego”. Następnie Pan Krzysztof Balon, Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego, Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli zaprezentował wykład „Organizacje pozarządowe – głos społeczeństwa obywatelskiego”. Z kolei Pan Piotr Krygiel, Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów omówił temat „Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – nowy kierunek rozwoju NGO”. Poza tym Pan Łukasz Domagała, Członek Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zaprezentował wykład „Razem można więcej – dlaczego warto sieciować NGO?”. Na koniec Pani Ewa Mateuszuk, Polskie Radio Lublin S. A. opowiedziała o „Kreowaniu wizerunku i promocji NGO w mediach publicznych”.

W dalszej części odbył się panel dyskusyjny „Znaczenie Rad Działalności Pożytku Publicznego w rozwoju dialogu obywatelskiego”, który był moderowany przez Panią Bożenę Lisowską, Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego. Podczas debaty wystąpili paneliści: Pan Łukasz Domagała, Członek Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Pani Małgorzata Gromadzka, Przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Pan Andrzej Rybus–Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz Pan Michał Braun, Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach.

Integralną częścią Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017 była uroczysta Gala III Sektora prowadzona przez Panią Ewę Mateuszuk z Polskiego Radia Lublin S. A. Uroczystość uświetnił koncert Pana Piotra Selima z Lubelskiej Federacji Bardów. Podczas Gali III Sektora wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie „Nagrody Trzeciego Sektora” przyznane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w następujących kategoriach:

I. Samorząd wspierający działania III sektora Województwa Lubelskiego 2016. Nagrodę otrzymała Gmina Hrubieszów, zaś wyróżnienie Gmina Miejska Włodawa.

II. Przedstawiciel biznesu wspierającego działalność III sektora w Województwie Lubelskim 2016. Nagrodę otrzymał Stal-Bud. Materiały budowlane, zaś wyróżnienie Gniecki Hotel&Restaurant.

III. Osobowość III sektora Województwa Lubelskiego 2016. Nagrodę otrzymała Pani Dorota Tkaczyk, zaś wyróżnienie Pani Krystyna Kończał.

IV. Organizacja pozarządowa promująca III sektor Województwa Lubelskiego 2016. Nagrodę otrzymał Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddz. Okręgowy w Lublinie, zaś wyróżnienie Stowarzyszenie Przystań Mieniany.

V. Wolontariusz roku 2016. Nagrodę otrzymała Pani Anna Borowiec, zaś wyróżnienie Pan Jerzy Leziak.

Z kolei Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych przyznał po raz trzeci nagrody dla przedstawicieli organizacji pozarządowych „Złote Parasole NGO” w kategoriach:

I. ZŁOTY PARASOL NGO – Za całokształt zaangażowania w rozwój ZS FLOP otrzymało Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Uzasadnienie: Za aktywne uczestniczenie w działaniach prowadzonych przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, jako członek założyciel i wieloletni przedstawiciel we władzach ZS FLOP. Za wzmacnianie procesu sieciowania i federalizacji organizacji pozarządowych na Lubelszczy??nie.

II. ZŁOTY PARASOL NGO – Przyjaciel ZS FLOP otrzymała Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Uzasadnienie: Za nieoceniony wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego na Lubelszczyźnie, w tym w szczególności za wspieranie lokalnych inicjatyw podejmowanych przez młode organizacje i grupy nieformalne. Za tworzenie pomostu współpracy między organizacjami pozarządowymi, w tym za profesjonalizm w realizacji działań w partnerstwie ze Związkiem Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

III. ZŁOTY PARASOL NGO – Za szczególny wkład w rozwój ZS FLOP otrzymał dr Arkadiusz Biały. Uzasadnienie: Za niezwykły przykład osobistego zaangażowania, bezinteresowność, umiejętność współpracy oraz szczególny profesjonalizm w zakresie prowadzenia badań i analiz dotyczących sektora pozarządowego na Lubelszczyźnie, których efektem jest lepsza jakość działań podejmowanych przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

IV. ZŁOTY PARASOL NGO – Za najlepszą inicjatywę organizacji członkowskiej ZS FLOP w 2016 roku otrzymało Centrum Wolontariatu w Kraśniku. Uzasadnienie: Za podejmowanie najbardziej wartościowych inicjatyw w zakresie promowania wolontariatu w tym realizację innowacyjnego projektu „Kraśnicka Manufaktura Wolontariuszy”, którego celem było zwiększenie liczby wolontariuszy i koordynatorów pracy woluntarystycznej na terenie powiatu kraśnickiego oraz wyposażenie ich w niezbędną do działania wiedzę i umiejętności.

W dn. 13 października 2017 r. – podczas drugiego dnia Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017, główne wydarzenia odbywały się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przy Pl. Teatralnym 1. W tym zakresie odbyły się sesje warsztatów tematycznych:

W1. „Współpraca Rad Działalności Pożytku Publicznego z samorządem terytorialnym” – prowadzone przez Panią Małgorzatę Gromadzką, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

W2. „Działalność gospodarcza i/lub odpłatna działalność pożytku publicznego w NGO – ekonomizacja III Sektora” – prowadzone przez Pana Zbigniewa Drążkowskiego, Stowarzyszenie EMAUS.

W3. „Rozwiązania z mediacji tworzone” – prowadzone przez Panią Elżbietę Damm i Panią Agatę Kupczak, Stowarzyszenie „Mediatorzy Polscy”.

W4. „Skąd organizacje biorą pieniądze – źródła finansowania NGO?” – prowadzone przez Pana Piotra Marzędę, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

W5. „Planowanie strategiczne w rozwoju NGO” – prowadzone przez Pana Aleksandrę Iwańską – Figurę, Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”.

W6. „Znaczenie NGO w aktywizacji społecznej Seniorów” – prowadzone przez Pana Krzysztofa Jakubowskiego, Fundacja Wolności.

W7. „Centra Wspierania NGO – długofalowa pomoc dla rozwoju III Sektora” – prowadzone przez Piotra Marzędę, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

W8. „Czy kultura jest ważna dla rozwoju regionu – wspieranie NGO zajmujących się kulturą” – prowadzone przez Panią Dorotę Ozimek, Fundacja Szpilka.

Na organizację Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017 Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych otrzymał dofinansowanie z Województwa Lubelskiego. Wydatek był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji projektu pt. “Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 3.6 Marketing gospodarczy Oś priorytetowa 3: Konkurencyjność przedsiębiorstw.

Skip to content