Zapraszamy do zapoznania się ze standardami „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”

Okładka: NGO bez barier - lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych

Idea „NGO bez barier” staje się standardem. Skutecznym kluczem do zapewnienia przez organizacje  pozarządowe dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, może okazać się samoregulacja sektora pozarządowego zakładająca standaryzację działań w tym zakresie. Celem standaryzacji będzie rozwój NGO prowadzący do zwiększenia efektywności i jakości działań. Standardy zawierają wytyczne i zalecenia dla organizacji. Jednak w wielu przypadkach standardy stawiają większe wymagania, niż wynika to z obowiązujących przepisów prawnych. Stąd opracowywane standardy mogą stanowić inspirację dla dalszych działań legislacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Pozwoli to osobom z niepełnosprawnościami w pełni korzystać z oferty NGO na miarę swoich możliwości i aspiracji.

Celem opracowywanych standardów „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” jest dostarczenie NGO, działającym na terenie województwa lubelskiego, rozwiązań pozwalających wywiązać się z obowiązków związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Standardy  wypracowane przez Regionalny Panel Ekspertów, we współpracy ze środowiskiem lubelskich NGO, będą uwzględniać specyfikę działania III sektora funkcjonującego odmiennie niż sektor publiczny i sektor prywatny. Podstawą Standardów „NGO bez barier” będzie zgodność z zasadami projektowania uniwersalnego, które koncentruje się na projektowaniu bez barier już na etapie projektu.

Standardy „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” zawierają zbiór 5 standardów, które obejmują specyficzne potrzeby organizacji pozarządowych działających na terenie województwa lubelskiego, tj.:

S1. Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych.
S2. Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności.
S3. Standard zatrudniania przez NGO osób z niepełnosprawnościami.
S4. Standard powoływania w NGO lidera/koordynatora do spraw dostępności w organizacji.
S5. Standard monitorowania wdrażania przez NGO zasad dostępności.

Do pobrania:
Standard „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”

Skip to content