ZAAZ – Zindywidualizowana Akademia Aktywizacji Zawodowej młodzieży NEET w powiecie lubelskim

Projekt „ZAAZ - Zindywidualizowana Akademia Aktywizacji Zawodowej młodzieży NEET”

Projekt „ZAAZ – Zindywidualizowana Akademia Aktywizacji Zawodowej  młodzieży NEET” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 01.02.2017-30.06.2018. Dofinansowanie: 837.569,36 PLN.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz nabycie doświadczenia zawodowego u 60 (36K i 24M) osób młodych do 29 r. ż. pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu powiatu lubelskiego do 30.06.2018 roku. Poprzez Indywidualne wsparcie w zakresie określenia ścieżki zawodowej, udział w szkoleniach pozwalających na zdobycie nowych kompetencji/kwalifikacji zawodowych oraz w stażach zawodowych. Realizacja projektu zapewni kompleksowe wsparcie dla 60 osób (36K i 24M) do 29r. ż. z powiatu lubelskiego co bezpośrednio przyczyni się do złagodzenia problemów zdiagnozowanych w PO WER i odpowiada i realizuje główne wyzwania dotyczące możliwości zatrudnienia osób młodych w PO WER.

Grupę docelową projektu stanowi 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) pozostających bez pracy, w tym  w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w wieku 15 – 29 lat, zamieszkałych w pow. lubelskim.

W grupie 60 osób będą osoby:

– bierne zawodowo 80 % – 48 osób (29K i 9M)

– bezrobotne niezarejestrowane w UP 20 % – 12 osób ( 8K i 4M)

– długotrwale bezrobotne 10 % – 6 osób (4K i 2M)

– osoby niepełnosprawne 30 % – 18 osób (11K i 7M)

– mieszkańcy Powiatu lubelskiego (Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Wólka, Wojciechów, Strzyżewice, Niemce, Niedrzwica Duża, Zakrzew, Wysokie)

– o niskich kwalifikacjach 100 % – 60 osób (36K i 24M)

W ramach projektu bezpłatnie oferujemy:

  • Poradnictwo zawodowe połączone z IPD ( 2h/osoba)
  • Szkolenia zawodowe (do wyboru jedno):

– OPIEKUN/KA OSOBY STARSZEJ – 160 h

– ANIMATOR/KA CZASU WOLNEGO – 177 h

– OPERATOR/KA KOPARKO-ŁADOWARKI – 202 h

– SPAWACZ Mig/MAG – 146 h

  • 5 miesięczne staże zawodowe dla wszystkich Uczestników
  • Pośrednictwo pracy dla wszystkich Uczestników

Uczestnikom dodatkowo zapewniamy:

  • Profesjonalną kadrę wykładowców oraz profesjonalne szkolenia,
  • Materiały szkoleniowe,
  • Certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu i kompetencje zawodowe,
  • Stypendia szkoleniowe- 8,54 złotych brutto (z kosztami pracodawcy) z każdą godzinę szkolenia,
  • Stypendia stażowe – 1311,69 złotych brutto (z kosztami pracodawcy) za każdy miesiąc stażu.
  • Zwrot kosztów dojazdu.

Do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Skip to content