Z NAMI MOŻNA WIĘCEJ – ZS FLOP jako silna sieć NGO na terenie Lubelszczyzny

Projekt „Z NAMI MOŻNA WIĘCEJ - ZS FLOP jako silna sieć NGO na terenie Lubelszczyzny”

INFORMACJA O PROJEKCIE:

Projekt „Z NAMI MOŻNA WIĘCEJ – ZS FLOP  jako silna sieć NGO na terenie Lubelszczyzny” był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V. „Dobre rządzenie”, Poddz. 5.4.2  „Rozwój dialogu obywatelskiego”. Okres realizacji projektu: 01.09.2014 r. – 30.06.2015 r. Dofinansowanie projektu w wysokości: 648.755,46 PLN.

Celem projektu było wzmocnienie FLOP jako sieć NGO skupiająca organizacje z ponad połowy powiatów województwa lubelskiego poprzez wypracowanie  3 kompleksowych standardów, akcję informacyjną i wzmocnienie oferty poprzez m.in.:

  • zdiagnozowanie potencjału i deficytu NGO zrzeszonych sieci FLOP (badania, analizy SWOT, wywiady pogłębione, badania fokusowe),
  • wypracowanie 3 kompleksowych standardów tj. Standard komunikacji, Standard animacji i współpracy na płaszczyźnie FLOP, Standard wymiany informacji i zasobów pomiędzy organizacjami na płaszczyźnie FLOP,
  • szkolenia wyjazdowe, spotkania w Lublinie, opieka mentorska, pomoc ekspercka, opracowanie Indywidualnych Planów Wdrażania standardów dla poszczególnych organizacji członkowskich),
  • podniesienie świadomości członków i pracowników NGO na temat roli funkcjonowania sieci NGO i FLOP (spotkania w gminach i powiatach, akcje informacyjne oraz promocyjne, organizacja dwudniowego Forum Inicjatyw Pozarządowych),
  • podniesienie jakości oferowanego wsparcia przez FLOP i współpracy pomiędzy  organizacjami członkowskimi poprzez opracowanie nowej i wzmocnienie istniejącej oferty (Wypożyczalnik dla NGO – komputery, rzutniki, aparaty, ekrany itp., usługa mentorska dużych organizacji dla małych, ewaluacja działań).

Grupą docelową projektu stanowiły organizacje członkowskie i organizacje pozarządowe z woj., lubelskiego.

Działania w projekcie:

  1. Diagnoza silnych stron i deficytów NGO i FLOP w zakresie funkcjonowania i w perspektywie wprowadzenia nowych standardów działania i oferty – 01.09.2014 – 30.11.2014 r.
  2. Opracowanie i wdrożenie 3 kompleksowych standardów działania FLOP – 01.09.2014 – 30.04.2015 r.
  3. Wypracowanie nowej oraz wzmocnienie istniejącej ofert dla organizacji członkowskich
  4. Akcja promocyjno–informacyjna.
Skip to content