W dn. 30 września 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na odległość przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams

Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w dn. 30 września 2021 r.

W dn. 30 września 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na odległość online przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. aplikacji Microsoft Teams. Ze względu na obecną epidemię COVID-19 Walne Zebranie miało charakter sprawozdawczy. Jest to zgodne z art. 28 Tarczy antykryzysowej 4.0, która wprowadza regulację w art. 10 ust. 1f Prawa o stowarzyszeniach, pozwalającą przedłużyć kadencję Zarządu i Komisji Rewizyjnej do końca trwania epidemii. Kadencja dotychczasowego organu może trwać do końca epidemii plus dwa miesiące.

Zebranie przebiegło wg przyjętego porządku obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i stwierdzenie kworum.
3. Wybór Sekretarza Zebrania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 osoby).
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu FLOP za 2020 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 r.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu FLOP za 2020 r.,
b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu FLOP za 2020 r.,
c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 r.
d) w sprawie przeznaczenia nadwyżki kosztów nad przychodami w 2021 r. na zwiększenie ogólnych kosztów statutowych.
9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich w 2021 r.
10. Dyskusja na temat aktualnej sytuacji we FLOP i w organizacjach członkowskich.
11. Wolne wnioski.

Skip to content