W dn. 24 maja 2022 r. odbyła się debata pt. „Organizacje pozarządowe solidarne z Ukrainą – wymiar krajowy i europejski” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie

Debata pt. „Organizacje pozarządowe solidarne z Ukrainą – wymiar krajowy i europejski” w dn. 24 czerwca 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

W dn. 24 maja 2022 r. odbyła się debata pt. „Organizacje pozarządowe solidarne z Ukrainą – wymiar krajowy i europejski” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Współorganizatorami wydarzenia byli: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele – Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, samorządów oraz organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego, które zaangażowały się w pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Debatę otworzył Pan Zdzisław Szwed, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego. Następnie głos zabrał Pan Radosław Sałata, Wiceprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. W imieniu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych wystąpił Pan Wojciech Dec, Prezes Zarządu FLOP.

Następnie uczestnicy zapoznali się z założeniami wsparcia dla Ukrainy dot. udzielania pomocy uchodźcom oraz przygotowania społeczeństwa ukraińskiego do członkostwa w UE, które przedstawił Pan Krzysztof Balon, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) w Brukseli – sprawozdawca opinii dotyczącej polityki spójności. W obecnej chwili EKES domaga się większego wsparcia dla ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego, zarówno w Ukrainie, jak i poza jej granicami. Uważa, że Unia Europejska powinna rozważyć zaangażowanie ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego we wszystkie dyskusje na temat Ukrainy, ponieważ to ono będzie bezpośrednio zaangażowane w usuwanie skutków wojny i społeczno-gospodarczą odbudowę kraju. Biorąc pod uwagę fakt, że Ukraina złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej i że ukraińskie społeczeństwo obywatelskie zdecydowanie opowiada się za jak najszybszą integracją europejską, EKES wzywa do jak najszybszego przyjęcia Ukrainy do UE.

W dalszej kolejności Pan Marcin Rechulicz, Prezes Stowarzyszenia „Czajnia” omówił zasady współpracy polsko-ukraińskiej w dobie wojny na przykładzie działalności Stowarzyszenia „Czajnia”. Poza tym Pan Marcin Pastuszak, Prezes Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych i Zastępca Wójta Gminy Jabłonna,  zaprezentował rodzaje wsparcia uchodźców w woj. lubelskim na przykładzie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych oraz samorządu w Gminie Jabłonna.

Jednym z ważniejszych punktów spotkania był panel dyskusyjny pt. „Wsparcie dla organizacji społecznych pomagających uchodźcom z Ukrainy oraz nowe perspektywy członkostwa Ukrainy w UE – potrzeby i możliwości”. Moderatorem dyskusji była Pani Natalia Gmurkowska, Prezeska Stowarzyszenia Centrum Współpracy Polska-Wschód, Regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie.

Gościem debaty była Pani Iryna Ivanochko z Mikołajowa (Ukraina), która przestawiła obecną trudną sytuację społeczeństwa obywatelskiego w Ukrainie z powodu konfliktu zbrojnego oraz podziękowała za dotychczasową pomoc udzielaną Ukrainie przez społeczeństwo polskie.

Na spotkaniu została poruszona m.in. kwestia tworzenia nowego rządowego programu, dzięki któremu polskie organizacje pozarządowe będą mogły pozyskać środki na działania pomocowe. Program byłby odpowiedzią na najpilniejsze, aktualne wyzwania w związku z pomocą niesioną uchodźcom z Ukrainy. Tym bardziej, że obecnie można zaobserwować w Polsce powolny proces spadku zainteresowania niesieniem pomocy uchodźcom z Ukrainy – w porównaniu z tym, jaki miał miejsce jeszcze 2-3 miesiące temu. Stąd istnieje potrzeba wypracowania w sposób partycypacyjny działań długofalowych oraz nowych rozwiązań systemowych. Uczestnicy zwrócili również uwagę na potrzebę prowadzenia działań związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – w związku z konfliktem zbrojnym można przewidzieć wzrost liczby osób z niepełnosprawnościami (inwalidzi wojenni).

Uczestnicy spotkania zgłosili szereg innych propozycji dotyczących udzielania wsparcie dla organizacji społecznych pomagających uchodźcom z Ukrainy. W tym zakresie zaproponowano m.in. zwiększenie współpracy z ukraińskimi organizacjami społecznymi działającymi na terenie Lublina i Lubelszczyzny oraz stworzenie oddzielnego programu strategicznego dedykowanego wyłącznie wsparciu organizacji  pomagającym uchodźców z Ukrainy na terenie woj. lubelskiego (jako obszaru bezpośrednio graniczącego z miejscem konfliktu zbrojnego). W związku z planowanym wstąpieniem Ukrainy do Unii Europejskiej, można spodziewać się realizacji w przyszłości wielu projektów skierowanych na wsparcie społeczeństwa obywatelskiego za naszą wschodnią granicą, które będą finansowane ze środków przedakcesyjnych (tak, jak to miało miejsce w Polsce przed 2004 r). Stąd  potrzebne jest  stworzenie bazy danych aktywnie działających partnerstw polsko-ukraińskich oraz organizacji pomagających Ukrainie. 

Program debaty pt. „Organizacje pozarządowe solidarne z Ukrainą – wymiar krajowy i europejski” w dn. 24 czerwca 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Skip to content