W dn. 12 maja 2022 r. w Hotelu Victoria w Lublinie odbyło się Walne Zebranie Członków FLOP

Relacja z Walnego Zebrania Członków FLOP w dn. 12 maja 2022 r. w Hotelu Victoria w Lublinie

W dn. 12 maja 2022 r. w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60 odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych o charakterze sprawozdawczo-wyborczym. W zebraniu wzięło udział 25 przedstawicieli organizacji członkowskich z prawem głosu na Walnym Zebraniu. 

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i stwierdzenie kworum.
3. Wybór Sekretarza Zebrania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 osoby).
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu FLOP za 2021 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021 r.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu FLOP za 2021 r.,
b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu FLOP za 2021 r.,
c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu FLOP.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich w 2022 r.
12. Wolne wnioski.
13. Zamkniecie Walnego Zebrania.

Walne Zebranie Członków FLOP wybrało na kolejną kadencję nowy Zarząd w składzie:
1) Wojciech Dec – Prezes Zarządu,
2) Justyna Spryszak – Wiceprezes Zarządu,
3) Krzysztof Jakubowski – Wiceprezes Zarządu,
4) Tomasz Studziński – Członek Zarządu,
5) Paweł Wiśniewski – Członek Zarządu.

Ponadto Walne Zebranie Członków FLOP wybrało Komisję Rewizyjną w składzie:
1) Ewa Rębecka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
2) Bożena Węgrzyn – Członek Komisji Rewizyjnej,
3) Monika Zielińska – Członek Komisji Rewizyjnej.

Skip to content