Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim

Projekt „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”

INFORMACJE O PROJEKCIE: 

Projekt „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim” (Netzwerk zur Verbesserung der Situation von Menschen mit psychischen Behinderungen in der Woiwodschaft Lublin) jest dofinansowany ze środków Aktion Mensch e.V. Okres realizacji projektu: 16.08.2017 r. – 15.2.2019 r. Dofinansowanie: 48.000 EUR.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

Grupę docelową projektu stanowią osoby z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym, które ze względu na swoje ograniczenia potrzebują wsparcia w różnych obszarach życia społecznego na terenie województwa lubelskiego.

Projekt jest skierowany do:

 • osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo, którzy w ograniczonym stopniu uczestniczą w życiu społecznym,
 • grup samopomocowych i inicjatyw na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi,
 • organizacji zajmujących się wsparciem psychosocjalnym i opieką zdrowotną.

Zapraszamy do udziału w projekcie instytucje i organizacje z terenu województwa lubelskiego, którym bliska jest problematyka poprawy sytuacji osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo.

CELE PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest rozwój regionalnej sieci wsparcia na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim. W skład sieci wejdą, działające na tym terenie, organizacje pozarządowe i grupy samopomocowe, które będą wspierane przez instytucje publiczne. Podstawę sieci będą stanowić profesjonalne organizacje zajmujące się obszarem opieki psychiatrycznej oraz grupy samopomocowe, które oferują usługi w zakresie -doradztwa, terapii i ogólnej pomocy społecznej dla osób chorym psychicznie.

Do głównych zadań sieci będzie należeć:

 • koordynowanie istniejących ofert wsparcia,
 • prowadzenie wstępnych konsultacji dla osób potrzebujących i ich rodzin (poradnictwo świadczone osobiście, telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej) związanych z pośrednictwem/grupowaniem indywidualnych ofert pomocy w rozumieniu zarządzania przypadkiem (case management),
 • inicjowanie rozwoju nowych profesjonalnych usług, wzmacnianie zaangażowania organizacji samopomocowych oraz podejmowanie dalszych odpowiednich działań.

Działania sieci będą obejmować zarówno oferty samopomocy, jak i świadczenie profesjonalnej pomocy w zakresie terapii, pracy socjalnej i poradnictwa w następujących obszarach:

 • utrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do prowadzenia jak najbardziej samodzielnego i aktywnego życia,
 • wsparcie koncepcji samopomocy, jak też pomocy rodzinom i ich otoczeniu, w tym inicjowanie lub wspieranie zaangażowania do 5 grup samopomocowych wchodzących w skład sieci,
 • wsparcie dla klientów i członków ich rodzin w zakresie korzystania z ustawowego finansowego i niefinansowego (pieniężnego i rzeczowego) wsparcia świadczonego przez instytucje publiczne.

Wiedza i doświadczenie poszczególnych organizacji, wchodzących w skład sieci, będzie wykorzystana poprzez utworzenie grupy ekspertów, którzy zapewnią profesjonalne wsparcie dla projektu. Sieć będzie również dążyła do reprezentowania interesów osób dotkniętych opisywanym problemem, w szczególności w celu zapewnienia odpowiedniego finansowania pomocy ze środków publicznych.

Sieć utworzona w ramach projektu będzie kontynuowana swoje działania po zakończeniu projektu.

WNIOSKODAWCA:

Parytetowy Związek Organizacji Socjalnych – Kraju Związkowego Bawarii / Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Bayern e.V.
Charles-de-Gaulle-Str. 4, 81737 München
NIEMCY
tel.: +49 89 306 11 – 0
fax: +49 89 306 11 – 111
info@paritaet-bayern.de
www.paritaet-bayern.de

PARTNER PROJEKTU:

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin
POLSKA
tel.: +48 81 534 70 04
biuro@flop.lublin.pl
www.flop.lublin.pl

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

1. Zorganizowanie wizyty studyjnej w Bawarii (Niemcy) – II.2016.

W dn. 21-24 lutego 2016 r. delegacja Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych uczestniczyła w wizycie studyjnej w Bawarii (Niemcy) na zaproszenie Parytetowego Związku Organizacji Socjalnych – Kraju Związkowego Bawarii / Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Bayern e.V.Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband Bayern e.V. Parytet Bawarski jest największym branżowym związkiem socjalnym w Bawarii zrzeszającym 800 organizacji członkowskich zajmujących się pracą socjalną. Celem wizyty było omówienie współpracy w zakresie utworzenia sieci organizacji pozarządowych w województwie lubelskim, która miałaby spowodować poprawę sytuacji osób ze schorzeniami i niepełnosprawnościami psychicznymi. Jednym z punktów programu wizyty było spotkanie w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Rządu Bawarii. W wyjeździe wzięli udział: Wojciech Dec – Prezes FLOP, Piotr Marzęda – Wiceprezes FLOP, Jolanta Król – Stowarzyszenia Kobiet Gminy Sawin, Anna Płoszaj – Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych oraz Justyna Syroka – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

2. Zatrudnienie personelu projektu – VIII.2017.

Za realizację projektu będzie odpowiadał koordynator projektu zatrudniony przez 18 miesięcy.

3. Zorganizowanie spotkania realizatorów projektu w Lublinie – VIII.2017.

W dn. 22-24 sierpnia 2017 r. odbyło się w Lublinie spotkanie przedstawicieli Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych z delegacją Parytetowego Związku Organizacji Socjalnych – Kraju Związkowego Bawarii / Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Bayern e.V., w ramach partnerskiego projektu pt. „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz organizacji zajmujących się wsparciem osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo na terenie Lubelszczyzny. Celem spotkania był m.in.: omówienie metod i procedur projektowych oraz wypracowanie wykazu instytucji tworzących sieć wsparcia na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim.

4. Utworzenie i prowadzenie strony internetowej projektu – od X.2017.

Na potrzeby realizacji projektu będzie utworzona strona internetowa. Ponadto informacje o projekcie będą zamieszczane na Facebooku.

5. Przygotowanie pierwszego posiedzenia członków sieci – X.2017.

Przygotowanie pierwszego spotkania członków sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim. Sieć będzie składać się przede wszystkim z profesjonalnych organizacji i grup samopomocowych zajmujących się opieką psychiatryczną, które oferują usługi w zakresie m.in.: doradztwa, terapii i ogólnej pomocy społecznej dla osób chorym psychicznie.

6. Realizacja pierwszego posiedzenia członków sieci – XI.2017.

W dn. 27 listopada 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Grottgera 4 odbyło się pierwsze spotkanie członków regionalnej sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi. Celem spotkania było uzgodnienie zasad współpracy w ramach sieci, w tym: sposobu koordynowania i podejmowania decyzji, omówienia programu prac oraz wybór prelegentów. 

W skład sieci wejdą organizacje pozarządowe i grupy samopomocowe, które będą wspierane przez instytucje publiczne. Podstawę działania sieci będą stanowić profesjonalne organizacje zajmujące się obszarem opieki psychiatrycznej oraz grupy samopomocowe, które oferują usługi w zakresie doradztwa, terapii i ogólnej pomocy społecznej dla osób chorym psychicznie. Ponadto do udziału w sieci współpracy zaproszone będą również m.in.: kliniki psychiatryczne, Akademia Medyczna w Lublinie, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 

Sieć na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w woj. lubelskim stworzy wygodną platformę do współpracy profesjonalistów, osób chorujących, członków ich rodzin oraz będzie instrumentem wpływania na postawy społeczne wobec osób chorych psychicznie.

7. Przygotowanie i realizacja kolejnych posiedzeń członków sieci – od XII.2017.

W projekcie zaplanowano przygotowanie i realizację cyklicznych spotkań członków Sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim. Zgodnie z programem prac odbędzie się ok. 9 posiedzeń członków sieci (z częstotliwością 1,5-2 m-c). Przy czym w razie potrzeby na spotkania sieci będą zapraszani zewnętrzni prelegenci oraz będą wykorzystywane raporty ekspertów. 

W dn. 11.12.2017 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się II spotkanie członków Sieci w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”. Podczas spotkania instytucje zapoznały się z Deklaracją Ideową przystąpienia do sieci. Szczegółowe zasady współpracy oraz przedsięwzięć podejmowanych na podstawie Listu Intencyjnego, zostaną uregulowane w odrębnym porozumieniu o współpracy pomiędzy Stronami. Ponadto dyskutowano nt działań podejmowanych przez sieć oraz o propozycjach instytucji, które zostaną zaproszone do współpracy. Ponadto uczestnicy spotkania dyskutowali o kandydatach na ekspertów, która będzie liczyć 5 osób.

W dn. 15.01.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się III spotkanie członków Sieci w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”. Podczas spotkania członkowie Sieci zapoznali się z kandydaturami konsultantów ds. zdrowia psychicznego, którzy będą udzielać wstępnych konsultacji w ramach utworzonych 4 Punktów Pierwszego Kontaktu dla osób ze schorzeniami psychicznymi i ich rodzin w woj. lubelskim (Subregiony: S1. Lubelski, S2. Bialski, S3. Chełmski, S4. Zamojski). Poza tym członkowie Siei zapoznali się z kandydaturami ekspertów, w skład których wejdą wykwalifikowane osoby powołane na podstawie rekomendacji instytucji i organizacji działających na rzecz poprawy sytuacji osób chorych psychicznie i ich rodzin w regionie. Oprócz tego uczestnicy spotkania zaproponowali rozszerzenie członków Sieci o Pana Marka Miszczaka – Prezesa Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY (organizacji członkowskiej Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawności w Lublinie). Na koniec dyskutowano o Grupach Samopomocy, które uzyskały wsparcie w ramach projektu.  W ramach Projektu zostanie udzielone wsparcie dla co najmniej 5 istniejących lub nowoutworzonych Grup Samopomocowych, które działają na rzecz wspierania osób chorych psychicznie i ich rodzin na terenie woj. lubelskiego. W Projekcie założono dofinansowanie działań 5 wybranych Grup Samopomocowych po 1 000,00 zł, na łączną kwotę 5 000,00 zł.

dn. 26.02.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się IV spotkanie członków Sieci w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”. Celem spotkania było przedstawienie bieżących działań Sieci. Ponadto dr hab. Beata Pawłowska – II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej w Lublinie zaprezentowała wykłady „Problemy psychiczne u młodzieży” i “Rozpowszechnienie i wybrane czynniki ryzyka rozwoju problemów psychicznych u młodzieży”.

W dn. 27 marca 2018 r. w Hotelu Victoria w Lublinie odbyło się V spotkanie członków Sieci w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”. Celem spotkania było przedstawienie bieżących działań Sieci. Ponadto dr hab. Beata Pawłowska – II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej w Lublinie zaprezentowała wykład „Rehabilitacja psychiatryczna – cele, zadania i rodzaje”.

W dn. 24 kwietnia 2018 r. w Biurze Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin przy ul. Bernardyńska 3, sala 109, odbyło się VI spotkanie członków Sieci w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”. Celem spotkania było przedstawienie bieżących działań Sieci oraz ustalenie programu kolejnego spotkania sieci w dn. 23 maja 2018 r. z udziałem ekspertów z Parytetowego Związku Organizacji Socjalnych – Kraju Związkowego Bawarii (Lidera projektu).

W dn. 23 maja 2018 r. w Lublinie w Hotelu Victoria przy ul. Narutowicza 58/60 odbyło się VII spotkanie członków Sieci w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”.  W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Parytetowego Związku Organizacji Socjalnych – Kraju Związkowego Bawarii z Niemiec – Pan Davor Stubican, Pani Barbara Portenlänger oraz Pan Heiko Hüttenrauch.

W dn. 18 czerwca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie przy ul Grottgera 4 w sali 469 odbyło się VIII spotkanie członków Sieci w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”. Kolejne spotkanie Sieci zaplanowano po przerwie wakacyjnej.

W dn. 12 września 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie przy ul Grottgera 4 w sali 063 odbyło się IX spotkanie członków Sieci w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”. Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy związane z działalnością Sieci. Ponadto uczestnicy zapoznali się prelekcją dr Andrzeja Jurosa. Kolejne spotkanie zaplanowano 24 października 2018 r.

W dn. 25 października 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Grottgera 4 w Sali 469 A odbyło się X spotkanie członków regionalnej Sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim.Celem spotkania Sieci było omówienie bieżących działań Sieci oraz zaprezentowanie założeń:

 • Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubelskiego na lata 2018-2022, przez Panią Monikę Mirosław z Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,
 • projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”, przez Panią Annę Czeczko, Koordynatora merytorycznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie,
 • działań prowadzonych w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego w Chełmie, przez Pana Michała Jedlińskiego, Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie.

8. Realizacja regularnych spotkań grupy ekspertów – od XII.2017.

W projekcie 5-osobowa grupa ekspertów będzie spotykać się we własnym gronie niezależnie od zebrań członków sieci. W tym zakresie zaplanowano ok. 9 spotkań ekspertów z udziałem koordynatora projektu, które będą realizowane z częstotliwością 1,5-2 m-c. Podczas zebrań będą omawiane postępy w osiągnięciu założonych merytorycznych celów projektu oraz w miarę potrzeby dokonywana ich aktualizacja.

Eksperci przygotują raport na temat zdrowia psychicznego w województwie lubelskim oraz roli organizacji i inicjatyw społecznych w tym zakresie. W razie potrzeby grupa ekspertów będzie mogła zapraszać zewnętrznych prelegentów oraz zlecać opracowanie pisemnych analiz na potrzeby spotkań sieciowych (w ramach budżetu projektu na te działania przeznaczono – 1.500,00 EUR).

W dn. 16 marca 2018 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju odbyła się konferencja poświęcona autyzmowi. Podczas spotkania rozmawiano o przyczynach występowania choroby oraz o sposobach radzenia sobie z nią w życiu codziennym. Wykład prowadziła dr n. med. Bożena Śpila, psychiatra, która zajmuje się diagnozą i terapią autyzmu w ramach Poradni Przyklinicznej SPSK nr 1 w Lublinie, Alpha i Insignis. Wykład odbył się w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”.

9. Odwzorowanie („mapping“) struktur samopomocy w województwie lubelskim – I-II.2018.

W projekcie zostaną odwzorowane struktury samopomocy na mapie województwa lubelskiego (grupy ekspertów, koordynacja projektu). Ponadto zostanie dokonany wybór istniejących lub zainicjowane utworzenie do 5 organizacji samopomocy. Poza tym dla wybranych organizacji samopomocowych zaplanowano doradztwo w zakresie małych “budżetów wsparcia” (w ramach budżetu projektu na wsparcie organizacji samopomocowych przeznaczono – 1.250,00 EUR).

10. Włączenie wybranych organizacji samopomocowych do prac sieci – II-III.2018.

W projekcie zaplanowano włączenie wybranych organizacji samopomocowych do prac sieci (zaproszenie do udziału w spotkaniach sieci, włączenie do systemu zarządzania sprawami wstępnej konsultacji).

W dn. 11 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie rodziców w ramach działania grupy wsparcia „Razem łatwiej” przy Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju.

11. Realizacja wstępnych konsultacji dla klientów i członków ich rodzin – od III.2018.

Wstępne konsultacje dla klientów i członków ich rodzin będzie udzielał specjalista. Do zadań specjalisty będzie należeć m.in.: łączenie istniejących ofert w kompletne pakiety dostosowane do sytuacji klienta, nawiązanie kontaktu i “skierowanie” do odpowiednich organizacji / instytucji.

12. Realizacja końcowej konferencji projektu w Lublinie połączonej z ewaluacją projektu – XII.2018.

W dn. 7 lutego 2019 r. odbyła się polsko-niemiecka konferencja „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim” w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 56/58. Konferencja została zrealizowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków Aktion Mensch e.V. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Bayern e.V. (Niemcy). W konferencji wzięło udział blisko 70 przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i grup samopomocowych zajmujących się obszarem opieki psychiatrycznej na Lubelszczyźnie.

13. Opublikowanie raportu w Internecie na temat zdrowia psychicznego w województwie lubelskim – I.2019.

W projekcie zaplanowano opublikowanie w Internecie raportu na temat zdrowia psychicznego w województwie lubelskim oraz roli organizacji i inicjatyw społecznych w tej dziedzinie.

PERSONEL PROJEKTU:

Katarzyna Barcikowska – Koordynator projektu: katarzyna.flop@gmail.com, tel. 791 306 086

Wojciech Dec – Specjalista ds. monitoringu, informacji i promocji: wojciech.dec@wp.pl, tel. 668 548 249

Do pobrania:

Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej

Program polsko-niemieckiej konferencji

Skip to content