Proaktywni 60+ na START – III edycja

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Tytuł projektu: Proaktywni 60+ na START – III edycja

Projekt „Proaktywni 60+ na START – III edycja” dofinansowany z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS) jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP). Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 31.12.2018 r. Dofinansowanie: 132.080,00 PLN.

Pierwszym celem projektu jest wzmocnienie budowy mechanizmów aktywizacji społecznej osób w wieku 60+ z Lublina w działaniach na rzecz swoich środowisk lokalnych do 31.12.2018 r.

Drugim celem projektu jest przeszkolenie i utworzenie 30 osobowej grupy senioralnych iderów partycypacji w dzielnicach Lublina: Kośminek, Sławin, Węglin Południowy, Węglin Północny, Za cukrownią i Zemborzyce do 31.12.2018 r.

Trzecim celem projektu jest utworzenie samodzielnej Senioralnej organizacji pozarządowej do 31.12.2018 r. (złożenie dokumentów rejestracyjnych) poprzez przeszkolenie min. 15 osobowej grupy w tematach związanych z utworzeniem, skonstruowaniem statutu, prowadzeniem organizacji pozarządowej na rzecz innych seniorów, z jej finansowaniem, fundrisingiem, z obowiązkami jakie towarzyszą takiej formie aktywności obywatelskiej.

Grupę adresatów zadania publicznego stanowią 30 osób w wieku 60+, zamieszkałych w 6 dzielnicach mieszkaniowych Lublina (nie były objęte wsparciem w ramach I i II edycji projektu), tj. Kośminek, Sławin, Węglin Południowy, Węglin Północny, Za cukrownią i Zemborzyce. Kolejne 15 osób w wieku 60 + będą stanowić osoby zamieszkujące dzielnice Lublina między innymi z wszystkich realizowanych trzech edycji projektu tj.: Bronowice, Śródmieście, Kalinowszczyzna, Dziesiąta, Rury, Tatary, Czechów Północny i Południowy, Czuby Północne i Południowe, Ponikwoda i Wieniawa, Kośminek, Sławin, Węglin Południowy, Węglin Północny, Za cukrownią i Zemborzyce.

Bezpośrednie wsparcie w projekcie uzyska 30 seniorów (z dzielnic nie objętych wsparciem w ramach I i II edycji projektu) zainteresowanych uzyskaniem kompetencji w zakresie aktywności społecznej, partycypacji obywatelskiej i nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych (ICT). Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani zarówno do pełnienia roli lokalnych animatorów i rzeczników rozwoju różnych form aktywności społecznej osób starszych (organizacja spotkań, debat, paneli dyskusyjnych itp.), jak i do profesjonalnego przygotowywania postulatów, zajmowania stanowisk i proponowania rozwiązań w sprawie miejsca seniorów w politykach/publicznych na poziomie dzielnic. Z kolei 15 seniorów (z dzielnic objętych wsparciem we wszystkich trzech edycjach projektu) zostanie zaangażowanych do stworzenia samodzielnej Senioralnej organizacji pozarządowej i wezmą udział w programie edukacyjnym “Tajemnice funkcjonowania organizacji pozarządowych”, który wyposaży seniorów w wiedzę nt. zakładania, funkcjonowania organizacji pozarządowych, obowiązków jakie nakłada na nie ustawa o PPiW, metod pozyskiwania środków na działalność organizacji, fundraising, itd.

wykaz kawiarenek obywatelskich

Do pobrania:

 
 
 
 
 
 
 

ZAKRES REALIZACJI PROJEKTU:

DZIAŁANIE 1 – Przygotowanie i realizacja spotkania informacyjno-inaugurującego (III.2018)

Projekt zakłada realizację spotkania informacyjno-inaugurującego (4 godz.) dla 30 seniorów w wieku 60+ z Lublina. Spotkanie będzie stanowiło możliwość wypowiedzenia się uczestnikom projektu w zakresie założonego w projekcie programu wsparcia oraz przedstawienia swoich uwag i propozycji. Spotkanie będą prowadzić prelegenci. Dla uczestników spotkania zaplanowano poczęstunek i materiały informacyjne.

DZIAŁANIE 2 – Aktywizacja i działalność już utworzonych koalicji w 6 dzielnicach miejskich w Lublinie (III-XII.2018)

Projekt zakłada organizację cyklu tematycznych „Kawiarenek Obywatelskich” w 6 dzielnicach miejskich w Lublinie objętych wsparciem w ramach II edycji projektu – Czechów Północy, Czechów Południowy, Czuby Północne, Czubt Południowe, Ponikwoda i Wieniawa (śr. os./dzielnicę).  Uczestnicy spotkań wypracują w sposób partycypacyjny rekomendację działań dla Rady Seniorów Miasta Lublin na 2018 rok. Rekomendacje zostaną opracowane w oparciu o zdiagnozowane potrzeby w zakresie aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej. Rekomendacje będą zawierać propozycje działań, które będą uwzględniane przez decydentów w planowaniu działań wspierających seniorów w poszczególnych dzielnicach i w Lublinie. Dla uczestników kawiarenek zaplanowano poczęstunek. Spotkania będą moderowane.

Ponadto w każdej dzielnicy przewidziano przeprowadzenie akcji promocyjnych zachęcających do aktywności mieszkańców w grupie wiekowej 60+. Każda z 6 dzielnicowych koalicji seniorów będzie dysponowała własnym budżetem sfinansowanym z projektu, w wysokości 1500 zł.Środki finansowe będą przeznaczone na zorganizowanie kampanii lub inicjatywy na rzecz seniorów w danej dzielnicy Lublina. Z przeprowadzonych działań powstanie raport końcowy.

DZIAŁANIE 3 – Zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców w wieku 60+ w nowych 6 dzielnicach miejskich w Lublinie, w zakresie rozwoju aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej (IV-X.2018)

Projekt zakłada przeprowadzenie przez ekspertów badań potrzeb seniorów w zakresie rozwoju aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej. Badania będą prowadzone wśród 120 przedstawicieli mieszkańców Lublina (śr. 20 os./dzielnicę) w 6 dzielnicach objętych wsparciem w projekcie – Kośminek, Sławin, Węglin Północny, Węglin Połódniowy, Za cukrownią i Zemborzyce.

Badania będą dotyczyć takich obszarów aktywności jak: uczestnictwo w wyborach, konsultacjach społecznych i budżecie partycypacyjnym, wpływanie na wydarzenia w mieście i w dzielnicach Lublina, stopień zainteresowania działaniami władz lokalnych. Z badań powstanie raport końcowy. Badania ankietowe będą wspierać przeszkoleni wolontariusze. Wyniki z analizy badań zostaną opublikowane i dystrybuowane w formie broszury (nakład 400 szt.) oraz w wersji cyfrowej w Internecie.

DZIAŁANIE 4 – Realizacja kampanii społecznej „Proaktywni 60+ na START” w 6 dzielnicach miejskich w Lublinie (V-XII.2018)

Projekt zakłada realizację kampanii informacyjno-promocyjnej „Proaktywni 60+ na START” w 6 dzielnicach miejskich w Lublinie objętych wsparciem w projekcie –  Kośminek, Sławin, Węglin Północny, Węglin Połódniowy, Za cukrownią i Zemborzyce.. Celem kampanii społecznej będzie promocja aktywizacji społecznej i partycypacji obywatelskiej seniorów na poziomie dzielnic miejskich. Integralną częścią kampanii będzie utworzenie w 6 dzielnicach koalicji na rzecz promocji aktywizacji społecznej i partycypacji obywatelskiej osób w wieku 60+, w których będą uczestniczyć przedstawiciele m.in.: seniorów,  Zarządów i Rad Dzielnic, Rady Seniorów Miasta Lublin, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Projekt zakłada organizację cyklu tematycznych „Kawiarenek Obywatelskich” w 6 dzielnicach objętych wsparciem w projekcie, z udziałem łącznie 120 przedstawicieli: seniorów, Zarządów i Rad Dzielnic, organizacji pozarządowych i mieszkańców dzielnic (śr. 20 os./kawiarenkę). Dla uczestników spotkań zaplanowano drobny poczęstunek. Spotkania będą moderowane.

Na podstawie wyników diagnozy opracowanej przez ekspertów “Seniorzy 60+ – Aktywni Obywatele”, postulatów zgłoszonych przez koalicje dzielnicowe oraz uczestników „Kawiarenek Obywatelskich”, zostaną opracowane w sposób partycypacyjny rekomendacje w formie raportu końcowego dla Rady Seniorów Miasta Lublin. Rekomendacje będą zawierać propozycje działań, które będą uwzględniane przez decydentów w planowaniu działań wspierających seniorów w poszczególnych dzielnicach i w Lublinie.

DZIAŁANIE 5 – Realizacja programu edukacyjnego „Liderzy Społeczności Lokalnych” podnoszącego kompetencje seniorów w zakresie: aktywności społecznej, partycypacji obywatelskiej i wolontariatu (VI-VIII.2018)

Projekt zakłada realizację 2 edycji szkolenia „Liderzy Społeczności Lokalnych”, w wymiarze po 35 godz. (łącznie 70 godz.). Szkolenia będą prowadzone w dwóch 15 os. grupach (łącznie 30 os.). Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani zarówno do pełnienia roli lokalnych animatorów i rzeczników rozwoju różnych form aktywności społecznej osób starszych (organizacja spotkań, debat, paneli dyskusyjnych itp.), jak i do profesjonalnego przygotowywania postulatów, zajmowania stanowisk i proponowania rozwiązań w sprawie miejsca seniorów w politykach publicznych na poziomie dzielnic i miasta.

Program szkolenia modułowego „Liderzy Społeczności Lokalnych” (35 godz.):

M1. Warsztaty animujące aktywność społeczną i pracę z wolontariuszami (12 godz.).

M2. Techniki partycypacji obywatelskiej i inicjatywy lokalne – krok po kroku (10 godz.)

M3. Kreowanie lokalnych animatorów i rzeczników seniorów (przygotowywanie debat partycypacyjnych i kampanii społecznych, techniki autoprezentacji i wystąpień publicznych) (13 godz.).

Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z konsultacji (doradztwo grupowe/indywidualne) uzupełniające ich kompetencje w zakresie tematyki szkolenia, w wymiarze 90 godz. (śr. 3 godz./os.).

DZIAŁANIE 6 – Realizacja szkolenia „ABC pracy z komputerem” w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych Seniorów (IX-XI.2018)

Projekt zakłada realizację 2 edycji szkolenia „ABC pracy z komputerem”, w wymiarze po 36 godz. (łącznie 72 godz.). Szkolenia będą prowadzone w dwóch 15 os. grupach (łącznie 30 os.).Uczestnicy szkolenia nabędą kompetencje i umiejętności związane z nowymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT).

Program szkolenia modułowego „ABC pracy z komputerem” (36 godz.):

M1. Podstawy obsługi komputera, w tym przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne itp.) ( 12 godz.).

M2. Techniki tworzenia prezentacji multimedialnych (8 godz.). M3. Techniki komunikacji internetowej (email, Facebook, prowadzenie bloga, przydatne strony www, rezerwacje, płatności itp.) ( 12 godz.).

M4. Zagrożenia wynikające z korzystania z komputera i internetu ( 4 godz.).

Zajęcia stacjonarne (M1, M2, M3 i M4) będą prowadzone w ośrodkach szkoleniowych w Lublinie, w lokalach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe i catering, na zakończenie zaświadczenie ukończenia szkolenia (wg MEN z zakresem i liczbą godz.).

DZIAŁANIE 7 – Realizacja programu edukacyjnego “Tajemnice funkcjonowania organizacji pozarządowych” nt. zakładania, funkcjonowania organizacji pozarządowych (VII-IX.2018)

Szkolenia będą prowadzone w 15 os. grupy Seniorów. Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę nt. zakładania, funkcjonowania organizacji pozarządowych, obowiązków jakie nakłada na nie ustawa o PPiW, metod pozyskiwania środków na działalność organizacji, fundraising itd.

Program szkolenia “Tajemnice funkcjonowania organizacji pozarządowych” (46 godz.):

S1. Co to jest organizacja pozarządowa? (2 godz.)

S2. Podstawy prawne funkcjonowania, rejestracji organizacji pozarządowej i obowiązki sprawozdawcze. (8 godz.)

S3. Jak napisać statut? (4 godz.)

S4. Skąd organizacje biorą pieniądze? Metody pozyskiwania funduszy na działalność statutową. (8 godz.)

S5. Jak napisać wniosek o dotację? (4 godz.)

S6. Podstawy z Fundrisingu (8 godz.)

S7. Zajęcia warsztatowe – Wypełniani dokumentów do KRS (4 godz.)

S8. Zajęcia warsztatowe – Pisanie wniosku o dofinansowanie (8 godz.).

Zajęcia stacjonarne będą prowadzone w ośrodkach szkoleniowych w Lublinie, w lokalach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe i poczęstunek, na zakończenie zaświadczenie ukończenia szkolenia (wg MEN z zakresem i liczbą godz.).

DZIAŁANIE 8 – Utworzenie samodzielnej Senioralnej organizacji pozarządowej (IX-XII.2018)

W projekcie 15 uczestników szkolenia “Tajemnice funkcjonowania organizacji pozarządowych” utworzą przy wsparciu ZS FLOP organizację pozarządową (np. stowarzyszenie). Organizacja będzie prowadzona przez osoby w wieku starszym i powstanie z myślą o innych seniorach zamieszkujących miasto Lublin.

DZIAŁANIE 9 – Realizacja konferencji “Lublin Miastem Przyjaznym Seniorom” podsumowującej wyniki projektu (XII.2018)

Celem konferencji “Lublin Miastem Przyjaznym Seniorom” w Lublinie będzie upowszechnienie wyników projektu. W konferencji zaplanowano udział 60 przedstawicieli m.in.: organizacji pozarządowych, Rady Seniorów Miasta Lublin, Zarządów i Rad Dzielnic, mediów i mieszkańców Lublina. Spotkanie będzie moderowane. Zaplanowano wystąpienia ekspertów i panel dyskusyjny. Dla uczestników konferencji przewidziano materiały konferencyjne i catering.

Skip to content