Proaktywni 60+ na START – II edycja

Projekt „Proaktywni 60+ na START - II edycja”

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt „Proaktywni 60+ na START – II edycja” dofinansowany z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS) jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP). Okres realizacji projektu: 01.03.2017 – 31.12.2017. Dofinansowanie: 127.005,00 PLN.

Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę wzmocnienia budowy mechanizmów aktywizacji społecznej osób w grupie wiekowej 60+ w Lublinie. Seniorzy ze względu na swoje doświadczenie życiowe, mają naturalne predyspozycje do pełnienia roli lokalnych animatorów i rzeczników rozwoju różnych form aktywności społecznej osób starszych, jak też do profesjonalnego przygotowywania postulatów, zajmowania stanowisk i proponowania rozwiązań w sprawie miejsca seniorów w politykach publicznych na poziomie dzielnic mieszkaniowych w Lublinie.

CELEM PROJEKTU jest wzmocnienie budowy mechanizmów aktywizacji społecznej seniorów, w grupie wiekowej 60+, w działaniach na rzecz swoich środowisk lokalnych w 12 dzielnicach mieszkaniowych Lublina (objętych wsparciem w I edycji projektu – Bronowice, Śródmieście, Kalinowszczyzna, Dziesiąta, Rury i Tatary oraz w II edycji projektu – Czechów Północy, Czechów Południowy, Czuby Północne, Czuby Południowe, Wieniawa i Ponikwoda) oraz utworzenie 30 osobowej grupy senioralnych liderów partycypacji w 6 dzielnicach Lublina objętych wsparciem w II edycji projektu.

GRUPĘ DOCELOWĄ PROJEKTU stanowią osoby, w grupie wiekowej 60+, zamieszkałe w 6 dzielnicach mieszkaniowych Lublina – Czechów Północy, Czechów Południowy, Czuby Północne, Czuby Południowe, Wieniawa i Ponikwoda, które nie były objęte wsparciem w ramach I edycji projektu „Proaktywni 60+ na START” dofinansowanego z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS).

Bezpośrednie wsparcie w projekcie uzyska 30 seniorów (śr. 5 os./dzielnicę) zainteresowanych uzyskaniem kompetencji w zakresie aktywności społecznej, partycypacji obywatelskiej i nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych (ICT). Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani zarówno do pełnienia roli lokalnych animatorów i rzeczników rozwoju różnych form aktywności społecznej osób starszych (organizacja spotkań, debat, paneli dyskusyjnych itp.), jak i do profesjonalnego przygotowywania postulatów, zajmowania stanowisk i proponowania rozwiązań w sprawie miejsca seniorów w politykach/publicznych na poziomie dzielnic.

ZAKRES REALIZACJI PROJEKTU:

DZIAŁANIE 1 – Przygotowanie i realizacja spotkania informacyjno-inaugurującego (III.2017)

Projekt zakłada realizację spotkania informacyjno-inaugurującego (4 godz.) dla 30 seniorów w wieku 60+ z dzielnic mieszkaniowych Lublina –  Czechów Północy, Czechów Południowy, Czuby Północne, Czuby Południowe, Wieniawa i Ponikwoda. Spotkanie będzie stanowiło możliwość wypowiedzenia się uczestnikom projektu w zakresie założonego w projekcie programu wsparcia oraz przedstawienia swoich uwag i propozycji. Spotkanie będą prowadzić prelegenci. Dla uczestników spotkania zaplanowano poczęstunek i materiały informacyjne.

DZIAŁANIE 2 – Aktywizacja i działalność koalicji utworzonych w ramach I edycji projektu w 6 dzielnicach miejskich w Lublinie (III-XII.2017)

Projekt zakłada organizację cyklu tematycznych „Kawiarenek Obywatelskich” w 6 dzielnicach miejskich w Lublinie objętych wsparciem w ramach I edycji projektu – Bronowice, Śródmieście, Kalinowszczyzna, Dziesiąta, Rury i Tatary. W kawiarenkach we??mie udział łącznie 120 przedstawicieli: seniorów, Zarządów i Rad Dzielnic, organizacji pozarządowych i mieszkańców dzielnic (śr. 20 os./kawiarenkę). Uczestnicy spotkań wypracują w sposób partycypacyjny rekomendację działań dla Rady Seniorów Miasta Lublin na 2017 rok. Rekomendacje zostaną opracowane w oparciu o zdiagnozowane potrzeby w zakresie aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej. Rekomendacje będą zawierać propozycje działań, które będą uwzględniane przez decydentów w planowaniu działań wspierających seniorów w poszczególnych dzielnicach i w Lublinie. Dla uczestników kawiarenek zaplanowano poczęstunek. Spotkania będą moderowane.

Ponadto w każdej dzielnicy przewidziano przeprowadzenie akcji promocyjnych zachęcających do aktywności mieszkańców w grupie wiekowej 60+. Każda z 6 dzielnicowych koalicji seniorów będzie dysponowała własnym budżetem sfinansowanym z projektu, w wysokości 1500 zł. Środki finansowe będą przeznaczone na zorganizowanie kampanii lub inicjatywy na rzecz seniorów w danej dzielnicy Lublina. Z przeprowadzonych działań powstanie raport końcowy.

DZIAŁANIE 3 – Zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców 6 dzielnic Lublina w wieku 60+, w zakresie rozwoju aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej (IV-IX.2017)

Projekt zakłada przeprowadzenie przez ekspertów badań potrzeb seniorów w zakresie rozwoju aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej. Badania będą prowadzone wśród 120 przedstawicieli mieszkańców Lublina (śr. 20 os./dzielnicę) w 6 dzielnicach objętych wsparciem w projekcie – Czechów Północy, Czechów Południowy, Czuby Północne, Czuby Południowe, Wieniawa i Ponikwoda).

Badania będą dotyczyć takich obszarów aktywności jak: uczestnictwo w wyborach, konsultacjach społecznych i budżecie partycypacyjnym, wpływanie na wydarzenia w mieście i w dzielnicach Lublina, stopień zainteresowania działaniami władz lokalnych. Z badań powstanie raport końcowy “Seniorzy 60+ – Aktywni Obywatele”. Badania ankietowe będą wspierać przeszkoleni wolontariusze. Wyniki z analizy badań zostaną opublikowane i dystrybuowane w formie broszury (nakład 400 szt.) oraz w wersji cyfrowej w Internecie.

DZIAŁANIE 4 – Realizacja kampanii społecznej „Proaktywni 60+ na START” w 6 dzielnicach miejskich w Lublinie (V-XI.2017)

Projekt zakłada realizację kampanii informacyjno-promocyjnej „Proaktywni 60+ na START” w 6 dzielnicach miejskich w Lublinie objętych wsparciem w projekcie – Czechów Północy, Czechów Południowy, Czuby Północne, Czuby Południowe, Wieniawa i Ponikwoda. Celem kampanii społecznej będzie promocja aktywizacji społecznej i partycypacji obywatelskiej seniorów na poziomie dzielnic miejskich. Integralną częścią kampanii będzie utworzenie w 6 dzielnicach koalicji na rzecz promocji aktywizacji społecznej i partycypacji obywatelskiej osób w wieku 60+, w których będą uczestniczyć przedstawiciele m.in.: seniorów,  Zarządów i Rad Dzielnic, Rady Seniorów Miasta Lublin, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Projekt zakłada organizację cyklu tematycznych „Kawiarenek Obywatelskich” w 6 dzielnicach objętych wsparciem w projekcie, z udziałem łącznie 120 przedstawicieli: seniorów, Zarządów i Rad Dzielnic, organizacji pozarządowych i mieszkańców dzielnic (śr. 20 os./kawiarenkę). Dla uczestników spotkań zaplanowano drobny poczęstunek. Spotkania będą moderowane.

Na podstawie wyników diagnozy opracowanej przez ekspertów “Seniorzy 60+ – Aktywni Obywatele”, postulatów zgłoszonych przez koalicje dzielnicowe oraz uczestników „Kawiarenek Obywatelskich”, zostaną opracowane w sposób partycypacyjny rekomendacje w formie raportu końcowego dla Rady Seniorów Miasta Lublin. Rekomendacje będą zawierać propozycje działań, które będą uwzględniane przez decydentów w planowaniu działań wspierających seniorów w poszczególnych dzielnicach i w Lublinie.

Kampania społeczna będzie promowana w mediach (5 ogłoszeń prasowych, 2 spoty radiowe itp.) oraz poprzez dystrybuowanie materiałów informacyjnych (plakaty, ulotki itp.).

Do odsłuchania spoty radiowe reklamujące kampanię społeczną “Proaktywni 60+ na START”, które zostały wyemitowane w Polskim Radiu Lublin:

DZIAŁANIE 5 – Realizacja szkolenia z elementami doradztwa „Liderzy Społeczności Lokalnych” w zakresie podnoszenia kompetencji do pełnienia roli lokalnych animatorów i rzeczników osób starszych (VI-IX.2017)

Projekt zakłada realizację 3 edycji szkolenia „Liderzy Społeczności Lokalnych”, w wymiarze 40 godz. (łącznie 120 godz.). Uczestnicy szkolenia z dzielnic – Czechów Północy, Czechów Południowy, Czuby Północne, Czuby Południowe, Wieniawa i Ponikwoda, zostaną przygotowani zarówno do pełnienia roli lokalnych animatorów i rzeczników rozwoju różnych form aktywności społecznej osób starszych (organizacja spotkań, debat, paneli dyskusyjnych itp.), jak i do profesjonalnego przygotowywania postulatów, zajmowania stanowisk i proponowania rozwiązań w sprawie miejsca seniorów w politykach publicznych na poziomie dzielnic i miasta.

Program szkolenia modułowego „Liderzy Społeczności Lokalnych” (40 godz.):

M1. Warsztaty animujące aktywność społeczną i pracę z wolontariuszami.

M2. Techniki partycypacji obywatelskiej i inicjatywy lokalne – krok po kroku.

M3. Kreowanie lokalnych animatorów i rzeczników seniorów (przygotowywanie debat partycypacyjnych i kampanii społecznych, techniki autoprezentacji i wystąpień publicznych).

Szkolenia będą prowadzone w trzech 10 os. grupach (łącznie 30 os.). Zajęcia wyjazdowe i stacjonarne będą prowadzone w ośrodkach szkoleniowych w województwie lubelskim. Uczestnicy szkoleń stacjonarnych otrzymają materiały szkoleniowe i catering, na zakończenie zaświadczenie ukończenia szkolenia. Dla uczestników szkoleń wyjazdowych zaplanowano też przejazd, całodzienne wyżywienie i noclegi.

Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z konsultacji (doradztwo grupowe/indywidualne) uzupełniające ich kompetencje w zakresie tematyki szkolenia, w wymiarze 90 godz. (śr. 3 godz./os.).

DZIAŁANIE 6 – Realizacja szkolenia „ABC pracy z komputerem” w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych seniorów (VIII-XI.2017)

Projekt zakłada realizację 3 edycji szkolenia „ABC pracy z komputerem”, w wymiarze 24 godz. (łącznie 72 godz.). Uczestnicy szkolenia nabędą kompetencje i umiejętności związane z nowymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT).

Program szkolenia modułowego „ABC pracy z komputerem” (24 godz.):

M1. Podstawy obsługi komputera (przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne itp.).

M2. Techniki tworzenia prezentacji multimedialnych.

M3. Techniki komunikacji internetowej (email, Facebook, prowadzenie bloga itp.).

Szkolenia będą prowadzone w trzech 10 os. grupach (łącznie 30 os.). Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe i catering, na zakończenie zaświadczenie ukończenia szkolenia.

DZIAŁANIE 7 – Realizacja konferencji “Lublin Miastem Przyjaznym Seniorom II” podsumowującej wyniki projektu (XII.2017)

Celem konferencji “Lublin Miastem Przyjaznym Seniorom II” w Lublinie będzie upowszechnienie wyników projektu. W konferencji zaplanowano udział 60 przedstawicieli m.in.: organizacji pozarządowych, Rady Seniorów Miasta Lublin, Zarządów i Rad Dzielnic, mediów i mieszkańców Lublina. Spotkanie będzie moderowane. Zaplanowano wystąpienia ekspertów i panel dyskusyjny. Dla uczestników konferencji przewidziano materiały konferencyjne i catering.

Do pobrania:

Spot reklamowy 1

Spot reklamowy 2

Skip to content