Proaktywni 60+ do CELU

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt „Proaktywni 60+ do CELU” jest dofinansowany z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Realizatorem projektu Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP). Projekt stanowi kontynuację i zarazem ostatni etap zrealizowanych przez FLOP trzech edycji projektów „Proaktywni 60+ na START” w ramach poprzednich edycji programu ASOS 2016, ASOS 2017 i ASOS 2018. Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. – 31.12.2019 r. Dofinansowanie: 136875,00 PLN.

Cel ten został osiągnięty poprzez:

  • Zwiększenie poziomu wpływu osób w wieku 60 lat i więcej, na kształtowanie miejskiej polityki senioralnej.
  • Zwiększenie aktywizacji społecznej i partycypacji obywatelskiej osób w wieku 60 lat i więcej.
  • Zwiększenie rozwoju inicjatyw lokalnych/kampanii społecznych promujących działania na rzecz aktywizacji społecznej i partycypacji obywatelskiej seniorów na poziomie dzielnic miejskich
  • Zwiększenia zaangażowania osób w wieku 60 lat i więcej, w rozwój dziennikarstwa obywatelskiego i mediów obywatelskich.

GRUPĘ DOCELOWĄ projektu stanowią osoby starsze w wieku 60 lat i więcej, zam. na terenie miasta Lublin w woj. lubelskim. W projekcie założono, że bezpośrednie wsparcie w formie szkoleń z elementami doradztwa „Paszport do Dziennikarstwa Obywatelskiego” z elementami doradztwa w projekcie uzyska łącznie 45 osób (co najmniej 60% kobiet) w wieku 60 lat i więcej, z 9 dzielnic miejskich objętych wsparciem w projekcie, tj. Abramowice, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Konstantynów, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie i Wrotków.

ZAKRES REALIZACJI PROJEKTU:

ZAD. 1 – Przygotowanie i realizacja spotkania informacyjnego otwierającego realizację projektu\

Realizację projektu “Proaktywni 60+ do CELU” otworzy spotkanie informacyjno-inauguracyjnego w Lublinie. W 4 godz. spotkaniu we??mie udział co najmniej 45 kandydatów na uczestników projektu reprezentujących środowisko senioralne z 9 dzielnic mieszkaniowych Lublina tj. Abramowice, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Konstantynów, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie i Wrotków.Podczas spotkania zostaną przedstawione główne założenia projektu, w tym program i harmonogram zajęć itp. Uczestnicy będą mogli zgłosić swoje uwagi i propozycje dot. realizacji projektu. Spotkanie będzie moderowane przez Animatora lokalnego.

ZAD. 2 – Przygotowanie i realizacja kampanii społecznej promującej działania na rzecz aktywizacji społecznej i partycypacji obywatelskiej seniorów w dzielnicach miejskich Lublina

W projekcie przewidziano realizację kampanii społecznej „Proaktywni 60+ do CELU” promującej działania na rzecz aktywizacji społecznej i partycypacji obywatelskiej seniorów w 9 dzielnicach miejskich Lublina, które nie były objęte wsparciem w poprzednich trzech edycjach projektu (tj. Abramowice, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Konstantynów, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie i Wrotków). Kampania społeczna będzie promowana w mediach społecznościowych oraz w mediach lokalnych (artykuły sponsorowane). Kampanię społeczną będą wspierać 45 uczestników programu edukacyjnego „Paszport do Dziennikarstwa Obywatelskiego”, pozwalającego nabyć wiedzę oraz umiejętności w zakresie dziennikarstwa obywatelskiego i mediów obywatelskich. Seniorzy pełniący rolę dziennikarzy obywatelskich samodzielnie przygotują 45 autorskich artykułów lub fotoreportaży o tematyce istotnej dla środowiska senioralnego oraz mieszkańców dzielnic, które będą upowszechniane w formie m.in. 9 sponsorowanych artykułów w gazetach lokalnych, jak też zamieszczać w popularnych mediach społecznościowych (np. Facebook, YouTube). Integralną częścią kampanii społecznej będzie utworzenie w 9 opisywanych dzielnicach koalicji na rzecz promocji aktywizacji społecznej i partycypacji obywatelskiej osób w wieku 60+ z udziałem przedstawicieli: seniorów, organizacji senioralnych, Zarządów Rad Dzielnic, Rady Seniorów Miasta Lublin itp.

Zaplanowano przygotowanie i realizację przez dzielnicowe koalicje seniorów kroczących debat publicznych w formie tematycznych „Kawiarenek obywatelskich” z udziałem łącznie 180 uczestników (śr. 20 os./kawiarenkę). Kawiarenki będą trwały po śr. 4 godz. Spotkania będą moderowane przez Animatora lokalnego. Podczas spotkań w sposób partycypacyjny zostaną wypracowane tematy projektów społecznych dotyczących m.in.: inicjatyw lokalnych, budżetu obywatelskiego, programu „Dzielnice Kultury”. Spotkania też będą okazją do konsultacji Zarządu Rad Dzielnic z seniorami dot. planowanych wydatków z corocznej rezerwy celowej. Ze spotkań będą sporządzane notatki. Podczas spotkań zostaną wypracowane m.in. 9 rekomendacji dla Rady Seniorów Miasta Lublin.

Przy czym 9 dzielnicowych koalicji seniorów utworzonych w poprzednich edycjach projektu „Proaktywni 60+”, z terenu 18 dzielnic mieszkaniowych Lublina, będzie dysponować budżetem w wysokości po śr. 1500 złotych, na zorganizowanie inicjatyw lokalnych/kampanii społecznych na rzecz aktywizacji społecznej i partycypacji obywatelskiej seniorów w swoich dzielnicach.

ZAD. 3 – Zdiagnozowanie potrzeb osób w wieku 60 lat i więcej, w dzielnicach Lublina w zakresie rozwoju aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej

W projekcie zaplanowano przeprowadzenie badań potrzeb seniorów w zakresie rozwoju aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej. Badania ankietowe będą prowadzone wśród 180 przedstawicieli osób w wieku 60 lat i więcej, zamieszkałych w 9 dzielnicach Lublina (śr. 20 os./dzielnicę): tj. Abramowice, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Konstantynów, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie i Wrotków. Badania będą dotyczyć takich obszarów m.in.: uczestnictwo w wyborach, konsultacjach społecznych i budżecie obywatelskim poczucie wpływu na wydarzenia w mieście i w dzielnicach, zainteresowania działaniami władz lokalnych. Z badań powstanie raport końcowy. Raport z badań będzie bezpłatnie udostępniany w formie publikacji elektronicznej w Internecie oraz papierowej (broszury) w nakładzie 400 szt. Raport będzie zawierał rekomendację dla Rady Seniorów Miasta Lublin.

ZAD. 4 – Przygotowanie i realizacja szkolenia z elementami doradztwa „Paszport do Dziennikarstwa Obywatelskiego” przygotowującego 45 seniorów do pełnienia roli dziennikarzy obywatelskich

Projekt zakłada realizację 3 edycji szkolenia „Paszport do Dziennikarstwa Obywatelskiego” po 40 godz. (łącznie 120 godz.). Szkolenia modułowe będą prowadzone w trzech 15-osobowych grupach (łącznie 45 os.). Uczestnicy szkolenia nabędą podstawowa wiedzę i umiejętności pozwalające pełnić zarówno rolę dziennikarzy obywatelskich (prawo prasowe, prawa i obowiązki dziennikarza, gdzie szukać interesujących tematów, jak korzystać z mediów społecznościowych, jak przygotować ciekawy artykuł prasowy lub fotoreportaże, praca z dyktafonem, aparatem cyfrowym, komputerem, techniki tworzenia prezentacji multimedialnych itp.), jak też lokalnych animatorów i rzeczników rozwoju aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej w swoich dzielnicach mieszkaniowych (kampanie społeczne, zajmowanie stanowisk, przygotowywanie postulatów, wystąpienia publiczne i autoprezentacja, organizacja spotkań, moderowanie debatach itp.). Seniorzy uczestniczący w szkoleniach będą mogli na zasadzie multiplikacji przekazywać nabytą wiedzę w swoim środowisku lokalnym. Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia (wg MEN z zakresem i liczbą godz.). Integralną częścią szkolenia będzie możliwość skorzystania z doradztwa indywidualnego uzupełniających wiedzę i umiejętności w zakresie tematyki szkoleń, w wymiarze 90 godz. (śr. 2 godz./os.).

ZAD. 5 – Przygotowanie i realizacja konferencji „Lublin Miastem Przyjaznym dla Seniorów” upowszechniającej wyniki projektu

Projekt zakłada realizację konferencji „Lublin Miastem Przyjaznym dla Seniorów” upowszechniającej wyniki projektu. W konferencji we??mie udział 60 przedstawicieli m.in.: środowiska seniorów, Zarządów Rad Dzielnic, samorządu miejskiego, organizacji pozarządowych i mediów lokalnych. Podczas konferencji nastąpi uroczyste rozdanie zaświadczeń udziału w projekcie dla jego uczestników. Spotkanie 5 godz. będzie moderowane. Zaplanowano wystąpienia ekspertów/panelistów oraz panel dyskusyjny. Dla uczestników przewidziano materiały konferencyjne i catering.

Proaktywni 60+ do CELU
Skip to content