Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia

Projekt „Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia”

INFORMACJA O PROJEKCIE:

Projekt „Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Okres realizacji projektu: od: 01.02.2017 r. do 30.06.2018 r. Dofinansowanie: 1 787 610 PLN.

Projekt był realizowany w partnerstwie krajowym i ponadnarodowym przez następujące instytucje:

  • Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie – Lider Projektu
  • Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych – Partner Krajowy
  • Pracodawcy Lubelszczyzny ”Lewiatan”- Partner Krajowy
  • G.EUROSUCCESS CONSULTING LTD (Cypr) – Partner Zagraniczny
  • Fife Council Economy, Planning & Employability Services (Szkocja) – Partner Zagraniczny
  • Asociación Intercultural Europea – Go Europe (Hiszpania) – Partner Zagraniczny

Celem głównym projektu był wzrost kompetencji zawodowych i kluczowych w zakresie jakości standardu tworzenia i wdrażania polityk publicznych w obszarach zatrudnienia, rozwoju przedsiębiorczości, integracji społecznej i edukacji przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców i związków zawodowych, oraz jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych lub komunalnych osób prawnych z wykorzystaniem mobilności ponadnarodowej z terenu Polski Wschodniej.

Grupę docelową stanowili przedstawiciele instytucji działających na terenie Polski Wschodniej (tj. na terenie 5 województw – lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, podlaskiego oraz warmińsko – mazurskiego):

  • jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych lub komunalnych osób prawnych(pracownik) – 90 uczestników, w szczególności:
    – Pracownicy urzędów gmin oraz starostw,
    – Pracownicy jednostek pomocy społecznej w szczególności OPS, PCPR oraz ROPS,
    – Pracownicy publicznych służb zatrudnienia,
  • organizacji pozarządowych(pracownik, współpracownik, Członek, Wolontariusz – formalnie związanych z instytucją)– 90 uczestników
  • organizacji pracodawców i związków zawodowych(pracownik, współpracownik, Członek, Wolontariusz – formalnie związanych z instytucją) – 30 uczestników

OFERTA PROJEKTU:

  • Organizacja 5-dniowego wyjazdu zagranicznego(w dni robocze) do jednego z państw: Cypru, Hiszpanii lub Wielkiej Brytanii na podstawie Indywidualnych Planów Mobilności Ponadnarodowej (IPMP)
  • Wsparcie w przygotowaniu Indywidualnych Planów Mobilności Ponadnarodowej (IPMP)
  • Uczestnicy otrzymają w wyniku udziału w projekcie: Certyfikat Europass Mobility, zaświadczenie odbycia IPMP wystawione przez instytucję przyjmującą.

Do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Skip to content