Projekt „Młodzież NEET na START"

Projekt „Młodzież NEET na START” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany na terenie powiatu puławskiego w woj. lubelskim. Okres realizacji projektu: 01.04.2017 r. – 30.09.2018 r. Dofinansowanie: 894.850,40 PLN.

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności zawodowej 64 osób, w wieku 15-29 lat, zaliczanych do tzw. młodzieży NEET, zamieszkałych w powiecie puławskim w województwie lubelskim, jako istotnego czynnika zwiększenia możliwości trwałego zatrudnienia osób młodych znajdujących się w trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Grupę docelową projektu stanowią 64 osoby w wieku: 15-29 lat, bez pracy (w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy i osoby niepełnosprawne),

które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET (wg def. PO WER 2014-2020, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w

1.3.1 PO WER wg SZOOP) zamieszkałych w rozumieniu przepisów KC na terenie powiatu puławskiego w woj. lubelskim. Preferowane będą os. o niskich

kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie).

Bezpośrednie wsparcie w projekcie otrzyma 64 osoby (co najmniej 60%K), w tym:

– co najmniej 80% uczestników to osoby bierne zawodowo,

– co najmniej 10% uczestników to osoby długotrwale bezrobotne,

– co najmniej 30% uczestników to osoby z niepełnosprawnościami

Uczestnikami projektu mogą być osoby zaliczane są do tzw. młodzieży NEET, spełniające łącznie następujące warunki formalne:

  1. ukończyły 15 rok życia i na dzień przystąpienia do projektu/rozpoczęcia udziału w projekcie i otrzymania pierwszej formy wsparcia nie ukończyły 29 roku życia,
  2. bezrobotne, długotrwale bezrobotne lub bierne zawodowo, w tym niepełnosprawne,
  3. zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu puławskiego w województwie lubelskim.

Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

  1. nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  2. nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako, kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym),
  3. nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Projekt „Młodzież NEET na START"
Skip to content