Młodzi na START – nowe perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy

Projekt „Młodzi na START – nowe perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy”

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Młodzi na START – nowe perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Okres realizacji projektu: 01.05.2016 r. – 30.06.2017 r. Dofinansowanie: 861.088,55 PLN.

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności zawodowej 65 osób, w wieku15-29 lat, zaliczanych do tzw. młodzieży NEET, zamieszkałych w powiecie puławskim w województwie lubelskim, jako istotnego czynnika zwiększenia możliwości trwałego zatrudnienia osób młodych znajdujących się w trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Grupę docelową stanowią osoby zaliczane są do tzw. młodzieży NEET, spełniające łącznie następujące warunki formalne:

  1. ukończyły 15 rok życia i na dzień przystąpienia do projektu/rozpoczęcia udziału w projekcie i otrzymania pierwszej formy wsparcia nie ukończyły 29 roku życia,
  2. posiadają niskie kwalifikacje,
  3. bezrobotne, długotrwale bezrobotne lub bierne zawodowo, w tym niepełnosprawne,
  4. zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu puławskiego w województwie lubelskim.

Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

  1. nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  2. nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako, kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym),
  3. nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

ZAKRES UDZIELANEGO WSPARCIA 

1. Poradnictwo psychologiczne, w tym na etapie rekrutacji (łącznie 130 godz.).

2. Doradztwo zawodowe– zakładające realizację indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym (łącznie 260 godz., śr. 4 godz./UP). Wynikiem doradztwa zawodowego będzie przygotowanie dla wszystkich UP Indywidualnych Planów Działania (IDP), które będą narzędziami pozwalającymi udzielić wysokiej jakości oferty wsparcia w projekcie. Terminy spotkań będą ustalane indywidualnie z UP.

3. Pośrednictwa pracy– zakładające realizację indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy (łącznie 260 godz., śr. 4 godz./UP), które pomogą w znalezieniu zatrudnienia zgodnie z uzyskanymi umiejętnościami, kompetencjami lub kwalifikacjami w projekcie. Pośrednik pracy pomorze znale??ć pracę 65 UP, którzy skorzystali z oferty wsparcia w projekcie (m.in.: wyszukiwanie ofert pracy, analiza ofert, kontakty z pracodawcą). Terminy spotkań będą ustalane indywidualnie z UP. Każdemu UP po zakończeniu staży zawodowych zostaną zapewniona, co najmniej jedna oferta zatrudnienia.

Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej:

co najmniej 17% UP – os. niepełnosprawne,

co najmniej 35% UP – os. długotrwale bezrobotne,

co najmniej 36% UP – os. o niskich kwalifikacjach,

co najmniej 43% UP – os. nie kwalifikujące się do żadnej z w/w grup

4. Warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne – zajęcia będą prowadzone w 5 grupach 13-os. w ośrodkach konferencyjno-szkoleniowych na terenie powiatu puławskiego. W trakcie szkolenia uczestnicy zbudują swój obraz idealnej pracy i zastanawiają się, jakie miejsce pracy będą dla nich najbardziej odpowiednie.

PROGRAM warsztatów (7 godz.):

M1. Określenie kompetencji zawodowych i psychospołecznych.

M2. Techniki aktywnego poszukiwania pracy.

5. Szkolenia zawodowe  – podnoszące umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje w zakresie usług turystycznych wraz z branżowym językiem angielskim zakończone egzaminem i certyfikatem. Uczestnicy projektu będą mogli wybrać jedno szkolenie w zakresie usług turystycznych (obejmujące teorię – 40 godz. i praktykę – 50 godz.) wraz nauką branżowego języka angielskiego prowadzonego metodą szybkiego nauczania Colina Rose (120 godz.) zgodnie z wypracowanym IPD:

Pracownik biura podróży z branżowym językiem angielskim,

Kelner–barman-barista z branżowym językiem angielskim,

Recepcjonista w hotelarstwie z branżowym językiem angielskim.

Za udział w szkoleniach UP otrzymają stypendia szkoleniowe wg stawki godzinowej w wysokości 8,54 zł brutto z pochodnymi pracodawcy. Ponadto za udział w szkoleniach UP przysługuje zwrot kosztów dojazdu, jeżeli miejsce realizacji szkolenia będzie inne niż miejsce zamieszkania.

6. Staże zawodowe– będą odbywały się zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami w IPD, w tym odbytymi szkoleniami, w ramach umów stażowych zawieranych na okres 3 miesięcy. Staże zawodowe będą zgodne z Europejskimi i Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży u lokalnych pracodawców na terenie województwa lubelskiego. Za udział w stażach zawodowych UP otrzymają miesięczne stypendia stażowe w wysokości 1281,16 zł brutto z pochodnymi pracodawcy. Ponadto za udział w stażach UP przysługuje zwrot kosztów dojazdu, jeżeli miejsce realizacji stażu będzie inne niż miejsce zamieszkania.

Do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Projekt „Młodzi na START – nowe perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy”
Skip to content