Lubelskie OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych

Projekt „Lubelskie OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych”

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt „Lubelskie OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach Komponentu Działań Systemowych w Priorytecie 4. Silne organizacje pozarządowe. Projekt zrealizował Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie publiczno-społecznym z Polskim Radiem Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A. Okres realizacji projektu: 01.05.2015 r. – 31.10.2016 r. Dofinansowanie projektu w wysokości: 198.445,00 PLN.

Celem Projektu był rozwój zintegrowanego systemu dostępu organizacji pożytku publicznego (OPP) do mediów publicznych w województwie lubelskim, jako istotnego czynnika zwiększenia efektywności i zaangażowania organizacji pozarządowych w lokalne kampanie społeczne poprzez

 • zwiększenie skuteczności diagnozy oceny i monitoringu prowadzonych przez OPP kampanii społecznych w mediach publicznych na poziomie regionu,
 • rozwój standaryzacji działań ukierunkowanych na wzmocnienie procesu efektywności i oddziaływania promocji kampanii społecznych w mediach publicznych,
 • wzrost poziomu kompetencji i umiejętności przedstawicieli OPP w zakresie przygotowywania i promowania kampanii społecznych w mediach publicznych,
 • rozwój kampanii promocyjno-informacyjnych na rzecz świadomego przekazywania 1%  podatku dla regionalnych OPP, jako istotnego czynnika wzmacniania potencjału sektora pozarządowego.

Grupę docelową Projektu stanowili przedstawiciele organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego (OPP), mających siedzibę na terenie województwa lubelskiego.

DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W PROJEKCIE:

DZIAŁ. 1 – Realizacja konferencji „Organizacje Pozarządowe w Mediach Publicznych – Fakty i Mity”

Projekt zakłada realizację w Lublinie regionalnej konferencji pt. „Organizacje Pozarządowe w Mediach Publicznych – Fakty i Mity” otwierającej realizację Projektu – z udziałem 60 przedstawicieli m.in.: organizacji pozarządowych, OPP, mediów publicznych, mediów obywatelskich, mediów prywatnych, jednostek samorządu terytorialnego i Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

Do pobrania:

DZIAŁ. 2 – Zdiagnozowanie potrzeb OPP w zakresie standaryzacji

Projekt zakłada przeprowadzenie przez Ekspertów ds. badań i analiz diagnozy potrzeb OPP w zakresie standaryzacji dot. dostępu do czasu antenowego i promocji 1% w ramach kampanii społecznych w mediach publicznych w województwie lubelskim.

Do pobrania:

DZIAŁ. 3 – Wypracowanie pakietu „Standardów promocji kampanii społecznych w mediach publicznych”

Projekt zakłada wypracowanie przez 5-osobowy Regionalny Panel Ekspertów pakietu „Standardów promocji kampanii społecznych w mediach publicznych” obejmujący m.in.:

 • zasady wyboru zgłaszanych przez OPP spotów kampanii społecznych do emisji w mediach publicznych,
 • udzielania patronatów medialnych przez media publiczne,
 • zasady zapraszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i OPP do debat publicznych dotyczących spraw regionu w mediach publicznych (np. 1% dla OPP),
 • zasady informowania OPP o możliwości emisji bezpłatnych spotów w mediach publicznych
 • zasady współpracy mediów publicznych z Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i federacjami organizacji pozarządowych w zakresie monitorowania przestrzegania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji nieodpłatnego informowania o działalności OPP w regionie.

Regionalny Panel Ekspertów zostanie wyznaczony przez Realizatora Projektu, Partnera Projektu i Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Pracami zespołu będzie kierował Sekretarz Regionalnego Panelu Ekspertów. Tematyka powyższych standardów może ulec zmianie po uwzględnieniu wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz zmieniających się przepisów prawnych.

Skład Regionalnego Panelu Ekspertów (RPE):

 1. Wojciech Dec (Sekretarz RPE) – Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.
 2. Ewa Mateuszuk – Polskie Radio Regionalna rozgłośnia w Lublinie “Radiuo Lublin” S.A.
 3. dr Andrzej Juros – Instytut Socjologii KUL Jana Pawła II w Lublinie.
 4. Iwona Kędziera – Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
 5. Piotr Marzęda – Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Wypracowane standardy będą uwzględnione przy aktualizacji regulaminów mediów publicznych dot. udostępniania czasu antenowego dla OPP w regionie. Regionalny Panel Ekspertów będzie przyznawał certyfikaty OPP, które wdrożą standardy.

Do pobrania:

DZIAŁ. 4 – Realizacja szkolenia

Projekt zakłada realizację 4 edycji szkoleń stacjonarnych po 40 godz. (łącznie 160 godz.). Celem szkolenia jest rozwój kompetencji i umiejętności OPP w zakresie przygotowywania i promowania kampanii społecznych w mediach publicznych oraz wypracowanie standardów, o których mowa w § 13 Regulaminu.

Program szkolenia (40 godz.) obejmuje następujące moduły tematyczne:

M1. „Standardy w działalności OPP”.

M2. „Prawne aspekty emisji kampanii społecznych OPP w mediach publicznych – krok po kroku”.

M3. „Techniki przygotowywania kampanii społecznych 1% dla OPP”.

M4. „Planowanie Public Relations w OPP”.

M5. „Kreowanie lokalnych rzeczników NGOs – techniki autoprezentacji i wystąpień publicznych”.

Integralną częścią szkolenia była sesja konsultacyjna “STANDARDY PROMOCJI KAMPANII SPOŁECZNYCH W MEDIACH PUBLICZNYCH” w dn. 20-21 maja 2016 r. w Motyczu.

DZIAŁ. 5 – Realizacja regionalnego seminarium „Kampanie Społeczne w Mediach Publicznych”

W ramach seminarium przewidziano trzy równolegle panele dyskusyjne prowadzone przez ekspertów dotyczące tematów:

P1. „Dlaczego organizacje pozarządowe ignorują media publiczne?”.

P2. „Czy 1% dla OPP to kanibalizacja filantropii?”.

P3. „Kampanie społeczne w mediach obywatelskich – niewykorzystane szanse?”.

DZIAŁ. 6 – Realizacja kampanii promocyjno-informacyjnej „1% dla OPP”

Projekt zakłada realizację kampanii promocyjno-informacyjnej na rzecz świadomego przekazywania 1% podatku od osób fizycznych dla OPP w województwie lubelskim pt. „1% dla OPP”. Odbiorcami kampanii społecznej będą mieszkańcy województwa lubelskiego. W kampanii społecznej wezmą udział przedstawiciele OPP, Regionalnego Panelu Ekspertów i Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Zaplanowano monitorowanie wdrażania standardów podczas kampanii społecznych „1% dla OPP” w mediach publicznych w województwie lubelskim.

Skład  Zespołu ds. opiniowania kapmanii społecznych w województwie lubelskim:

 1. Ewa Mateuszuk – Polskie Radio Regionalna rozgłośnia w Lublinie “Radiuo Lublin” S.A.
 2. Wojciech Dec  – Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.
 3. Piotr Marzęda- Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

DZIAŁ. 7 – Realizacja konkursu na najlepsze radiowe kampanie społeczne „1% dla OPP” w mediach publicznych

Projekt zakłada realizację konkursu na emisję najlepszych spotów radiowych promujących lokalne i regionalne kampanie społeczne „l%  dla OPP” w mediach publicznych w województwie lubelskim. W tym zakresie zostanie powołana 3-osobowa Kapituła Konkursowa wyznaczona przez Realizatora Projektu, Partnera Projektu i Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.  W konkursie wezmą udział OPP z województwa lubelskiego. Kapituła Konkursowa wyłoni 3 laureatów konkursu (za zajęcie: I, II i III miejsca) oraz przyzna wyróżnienia. Uroczyste rozdanie nagród i wyróżnień zaplanowano podczas regionalnej konferencji w Lublinie.

DZIAŁ. 8 – Realizacja konferencji „Organizacje Pozarządowe w Mediach Publicznych – Fakty i Mity”

W Projekcie zaplanowano realizację regionalnej konferencji w Lublinie upowszechniającej wyniki projektu – z udziałem 60 przedstawicieli m.in.: organizacji pozarządowych, OPP, mediów publicznych, mediów obywatelskich, mediów prywatnych, jednostek samorządu terytorialnego i Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

W dn. 9 wrzesnia 2016 r. odbyła się uroczysta Gala III Sektora w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przy Pl. Teatralnym 1. Podczas Gali zaplanowano m.in. przyznanie nagród i wyróżnień dla laureatów konkursu na najlepsze radiowe spoty kampanii społecznych “1% dla OPP” w woj. lubelskim, które zostały wyemitowane przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Lublinie „Radio Lublin” S.A. w okresie: 1 stycznia 2016 r. – 30 kwietnia 2016 r.

Do pobrania:

Program konferencji „Organizacje Pozarządowe w Mediach Publicznych – Fakty i Mity”

Regulamin Pracy Regionalnego Panelu Ekspertów

Standardy Promocji Kampanii Społecznych w Mediach Publicznych

Regulamin konkursu na najlepsze radiowe kampanie społeczne „1% dla OPP” w mediach publicznych

 

Skip to content