Lubelskie Gwarancje na START – monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Projekt „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Wolności oraz Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki realizują projekt pt. „Lubelskie Gwarancje na START – monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 01.04.2017 r.-31.03.2019 r. Dofinansowanie: 1.566.576,00 PLN.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, jako istotnego czynnika zwiększenia zdolności podmiotów polityk publicznych do wdrażania postanowień Konwencji.

DOBÓR JEDNOSTEK ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ OBJĘTYCH MONITORINGIEM W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM:

Zestawienie 56 instytucji dobranych w woj. lubelskim, które oficjalnie wyraziły zgodę na udział w projekcie (podpisały porozumienie o współpracy)

S1 SUBREGION LUBELSKI

Lublin (powiat grodzki)

Powiat rycki (powiat ziemski)

Jabłonna (g. wiejska)

Niemce (g. wiejska)

Bychawa (g. miejsko-wiejska)

Powiat kraśnicki (powiat ziemski)

Kraśnik (g. miejska)

Gościeradów (g. wiejska)

Annopol (g. miejsko-wiejska)

Powiat puławski (powiat ziemski)

Kazimierz Dolny (g. miejsko-wiejska)

Wąwolnica (g. wiejska)

Nałęczów (g. miejsko-wiejska)

S2 SUBREGION BIALSKI

Biała Podlaska (powiat grodzki)

Powiat bialski (powiat ziemski)

Międzyrzec Podlaski (g. miejska)

Terespol (g. wiejska)

Rossosz (g. wiejska)

Powiat łukowski (powiat ziemski)

Łuków (g. miejska)

Stoczek Łukowski (g. miejska)

Adamów (g. wiejska)

Powiat parczewski (powiat ziemski)

Jabłoń (g. wiejska)

Siemień (g. wiejska)

Milanów (g. wiejska)

S3 SUBREGION CHEŁMSKI

Chełm (powiat grodzki)

Powiat chełmski (powiat ziemski)

Rejowiec Fabryczny (g. miejska)

Sawin (g. wiejska)

Rejowiec Fabryczny (g. wiejska)

Powiat łęczyński (powiat ziemski)

Puchaczów (g. wiejska)

Spiczyn (g. wiejska)

Łęczna (g. miejsko-wiejska)

Powiat świdnicki (powiat ziemski)

Świdnik (g. miejska)

Trawniki (g. wiejska)

Piaski (g. miejsko-wiejska)

S4 SUBREGION ZAMOJSKI

Zamość (powiat grodzki)

Powiat biłgorajski (powiat ziemski)

Biłgoraj (g. miejska)

Potok Górny (g. wiejska)

Józefów (g. miejsko-wiejska)

Powiat janowski (powiat ziemski)

Chrzanów (g. wiejska)

Janów Lubelski (g. miejsko-wiejska)

Modliborzyce (g. miejsko-wiejska)

Powiat tomaszowski (powiat ziemski)

Tomaszów Lubelski (g. miejska)

Lubycza Królewska (g. miejsko-wiejska)

Tyszowce (g. miejsko-wiejska)

SW SUBREGION WOJEWóDZKI

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Lublinie (administracja zespolona)

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie (administracja zespolona)

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ZESPOŁY MONITORINGOWE:

ZESPÓŁ MONITORINGOWY 1 (odpowiedzialny za powiaty:  m. Lublin, lubartowski, puławski, rycki, opolski, kraśnicki)

Dr hab. Dariusz Wadowski  – Kierownik Zespołu, Ekspert ds. badań i analiz: dariuszwadowski093@gmail.com

Dorota Fornalska  –  Ekspert ds. osób niepełnosprawnych: dorota.lfoon@gmail.com

Paweł Romański – Ekspert ds. monitoringu:  pa.romanski@gmail.com

ZESPÓŁ MONITORINGOWY 2 (odpowiedzialny za powiaty: m. Biała Podlaska, bialski, parczewski, radzyński, łukowski, rycki)

Dr Arkadiusz Biały –  Kierownik Zespołu, Ekspert ds badań i analiz: bialyarek@wp.pl

Alicja Jankiewicz – Ekspert ds. osób niepełnosprawnych: jankiewiczalicja01@gmail.com

Katarzyna Krupska-Grudzień – Ekspert ds. monitoringu: kgrudzien@poczta.fm

ZESPÓŁ MONITORINGOWY 3 (odpowiedzialny za powiaty: m. Chełm, chełmski, włodawski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski)

Dr Andrzej Juros –  Kierownik Zespołu, Ekspert ds. badań i analiz: andrzej.juros@gmail.com

Zofia Brzozowska  – Ekspert ds. osób niepełnosprawnych: zofia.lfoon@gmail.com

Tomasz Chuszcza  – Ekspert ds. monitoringu: redakcja@krasnostawska.pl

ZESPÓŁ MONITORINGOWY 4 (odpowiedzialny za powiaty: m. Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, janowski, hrubieszowski)

Zygmunt Klimczuk  –  Kierownik Zespołu, Ekspert ds. badań i analiz: zklimczuk@gmail.com

Łukasz Lewicki – Ekspert ds. osób niepełnosprawnych: lukasz.lfoon@gmail.com

Kinga Kulik  –  Ekspert ds. monitoringu: kulikkinga@gmail.com

ZESPÓŁ MONITORINGOWY 5 (odpowiedzialny za  poziom wojewódzki )

Beata Romejko  –  Kierownik Zespołu, Ekspert ds. badań i analiz: beataromejko@interia.pl

Prof. dr hab. Wanda Kociuba – Ekspert ds. osób niepełnosprawnych: wanda.lfoon@gmail.com

Krzysztof Kowalik – Ekspert ds. monitoringu: kowalik.krzysztof@gmail.com

DORADCY EKSPERTÓW:

Jacek Pióro – Doradca ds. dostępności budynków, tel. 606 774 062, piorojack@vp.pl 

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Piech – Doradca prawny, tel. 607 046 063,  magdapiech@gmail.com

Mateusz Ciborowski – Doradca ds. stron internetowych, tel. 696 190 310, mateusz.ciborowski@wp.pl

Małgorzata Kotowska – Doradca ds. edukacji włączającej, tel. 606 226 925, m.kotowska@poczta.onet.pl

KOMITET STERUJĄCY:

Wojciech Dec, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (przedstawiciel Partnera Wiodącego) – Przewodniczący Komitetu Sterującego, z prawem głosu,

Krzysztof Jakubowski, Prezes Zarządu Fundacji Wolności (przedstawiciel Partnera Projektu 1) – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Sterującego, z prawem głosu,

Alicja Jankiewicz, Prezes Zarządu Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (przedstawiciel Partnera Projektu 2), z prawem głosu,

Bogumiła Dertkowska, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oddelegowana w dn. 6 września 2017 r. (pismo znak DWF.II.74224.21.1.2017.BD) w charakterze obserwatora z ramienia Instytucji Pośredniczącej, bez prawa głosu, w jej zastępstwie Aneta Otłowska, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Konrad Zabłocki, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z prawem głosu,

Małgorzata Romaniuk, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych., z prawem głosu.

ZAKRES REALIZACJI PROJEKTU:

ZAD. 1 – Przygotowanie i realizacja przeglądu zadań w obszarach objętych monitoringiem w 56 jednostkach administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (IV.2017-I.2018)

W projekcie 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie lubelskim obejmie monitoring dot. dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Powstanie 5 Zespołów Monitoringowych (ZM1-5). W skład każdego zespołu wejdą – Ekspert ds. badań i analiz, Ekspert ds. monitoringu i Ekspert ds. niepełnosprawności. Z każdej instytucji monitorowanej będzie oddelegowany do udziału w projekcie 1 przedstawiciel, łącznie 56 os. (co najmniej 60%K). 56os. z instytucji monitorowanych wypełni on-line ankiety samooceny (wg wzoru w dok. konkursowej). ZM1-5 przeanalizują wyniki ankiet samooceny i zweryfikują z dostępnymi danymi oraz przeprowadzą konsultacje m.in.:

  • zogniskowane wywiady grupowe (FGI) w 16 badanych starostwach pow./urzędach miast i 1 badanie na szczeblu województwa,
  • pogłębione wywiady indywidualne (IDI) w 36 badanych gminach

ZM1-5 opracują 56 Planów Monitoringu w instytucji, w tym wybiorą obligatoryjne i dodatkowe obszary monitoringu (wg matrycy w dok. konkursowej). ZM1-5 wg Planów Monitoringu zbiorą dane nt zadań 56 instytucji w obszarach objętych monitoringiem w celu opracowania zaleceń (m.in.: obserwacje bezpośrednie, analiza danych).

ZAD. 2 – Opracowanie rekomendacji w obszarach objętych monitoringiem dla 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (II.2018-IX.2018)

ZM1-5 przeprowadzą analizę zebranych danych nt działań poszczególnych 56 instytucji w obszarach objętych monitoringiem. Na tej podstawie zostaną stworzone przez ZM1-5 rekomendacje nt dostosowania stanu faktycznego 56 badanych instytucji do postanowień Konwencji. Po zakończeniu analizy danych i opracowaniu rekomendacji eksperci przygotują 56 Raportów Wstępnych. Poszczególne instytucje dokonają analiz dotyczących ich raportów i po naniesieniu uwag przekażą odpowiednim ZM1-5. ZM1-5 zrealizują 56 udokumentowanych spotkań podsumowujących z udziałem odpowiednich reprezentantów instytucji monitorowanych, podczas których będzie opracowanych 56 Raportów Końcowych z monitoringu wraz z rekomendacjami dla każdej instytucji. Raporty będą podpisane przez ZM oraz reprezentantów instytucji monitorowanej.

ZAD. 3 – Weryfikacja wykorzystania wypracowanych rekomendacji do zmian w zakresie realizowanych zadań w 56 badanych jednostkach administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (X.2018-III.2019)

ZM1-5 zorganizują wizyty weryfikacyjne w poszczególnych 56 badanych instytucjach, których celem będzie ocena stopnia wykorzystania rekomendacji będących wynikiem monitoringu. Ustalenia podczas wizyt weryfikacyjnych będą udokumentowane w 56 Raportach Weryfikacyjnych opracowanych przez ekspertów i podpisanych przez ZM oraz os. uprawnione z instytucji monitorowanej. Wnioskodawca przekaże do IOK wyniki weryfikacji.

Po zakończeniu wszystkich zaplanowanych w proj. monitoringów, na podstawie wszystkich raportów końcowych i weryfikacyjnych, Wnioskodawca opracowuje Raport Zbiorczy z monitoringu. Raport Zbiorczy przedkładany jest do akceptacji Komitetowi Sterującemu.

DO POBRANIA:

Raport Zbiorczy

Rekomendacje MRPiPS

Rekomendacje Marszałka WL

Metodologia prowadzenia monitoringu

Projekt „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”
Skip to content