Lubelskie Forum – Aktywni Obywatele

Lubelskie Forum – Aktywni Obywatele

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt „Lubelskie Forum – Aktywni Obywatele” był dofinansowany z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt był realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowch w partnerstwie z Fundacją Współpracy Regionalnej „EUROPROGRES” i EUROSOZIAL e. V., Paritätischer Verein für deutsch-polnische und europäische Zusammenarbeit. Okres realizacji projektu: 01.12.2012 r. – 31.05.2014 r Dofinansowanie projektu w wysokości: 539.784,00 PLN.

Cele projektu był wzrost aktywizacji i partycypacji obywatelskiej mieszkańców i ich organizacji w 27 dzielnicach miejskich Lublina, jako istotnego czynnika podnoszenia jakości i skuteczności działań w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych poprzez:

 • wzrost integracji i konsolidacji działań środowisk lubelskich NGOs na rzecz rozwoju lokalnych inicjatyw społecznych
 • rozwój komunikacji przestrzennej ukierunkowanej na wzrost partycypacji oraz aktywności jednostek i grup społecznych w życiu publicznym
 • rozwój edukacji społecznej ukierunkowanej na wzrost kompetencji liderów społecznych w zakresie partycypacji obywatelskiej i wolontariatu
 • wzrost świadomości przedstawicieli NGOs i mieszkańców dzielnic m. Lublina w zakresie praw obywatelskich
 • wzrost wymiany wiedzy i doświadczeń z przedstawicielami organizacji społecznych z Niemiec w zakresie mobilizowania aktywności obywatelskiej.

Grupę docelowa projektu stanowili przedstawiciele społeczności lokalnych z 27 dzielnic miejskich Lublina reprezentowanych przez:

 • organizacje pozarządowe,
 • członków Rad Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin,
 • Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Lublin,
 • mieszkańców dzielnic

GŁÓWNE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

DZIAŁ. 1. Dzielnicowe Punkty Porad Obywatelskich w Lublinie

Projekt zakłada utworzenie i prowadzenie mobilnych punktów doradczo-konsultacyjnych dla mieszkańców i ich organizacji w 27 dzielnicach Lublina

Porady obywatelskie (indywidualne/grupowe) będą świadczone w wymiarze śr. 6 godz./NGOs i 3 godz./osobę fizyczna, w:

 • Biurze projektu,
 • w siedzibach organizacji pozarządowych,
 • w siedzibach Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Lublin,
 • w miejscach wskazanych przez zainteresowanych.

DZIAŁ. 2. Szkolenia Liderów Społeczności Lokalnych

Projekt zakłada realizacje cyklu szkoleń podnoszących kompetencje:

 • liderów lubelskich organizacji pozarządowych,
 • członków Rad Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin
 • Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Lublin

Zajęcia były prowadzone w Lublinie w grupach 15-osobowych. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, catering oraz zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Program szkolenia (40 godz.)

M1. Warsztaty animujące aktywność i partycypacje obywatelska

M2. Techniki partycypacji społecznej (dostęp do informacji publicznej, konsultacje, debaty, referenda, petycje itp.)

M3. Jak skuteczne realizować inicjatywy lokalne – krok po kroku

M4. Praca z wolontariuszami

M5. Zasady współpracy międzysektorowej i budowania partnerstw lokalnych

DZIAŁ. 3. Kawiarenki Obywatelskie

Projekt zakłada wsparcie rozwoju Lubelskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych będącego otwartym forum społecznym, służącym aktywizacji i partycypacji obywatelskiej społeczności lokalnych działających na rzecz mieszkańców Lublina, w tym prowadzenie Sekretariatu i organizacje spotkań plenarnych. W projekcie zaplanowano 5 debat tematycznych „Kawiarenki Obywatelskie” z udziałem przedstawicieli społeczności lokalnych z 27 dzielnic miejskich Lublina.

Skip to content