Lubelska Busola – wyznaczanie kierunku rozwoju systemu konsultacji społecznych Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi

Projekt „Lubelska Busola - wyznaczanie kierunku rozwoju systemu konsultacji społecznych Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi”

INFORMACJE O PROJEKCIE:
Projekt „Lubelska Busola – wyznaczanie kierunku rozwoju systemu konsultacji społecznych Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi” był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V. „Dobre rządzenie”, Poddz. 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”. Projekt był realizowany przez FLOP w partnerstwie z Gminą LublinOkres realizacji projektu: 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. Dofinansowanie projektu w wysokości: 246.552,45 PLN.

Celem projektu było wzmocnienie mechanizmów współpracy międzysektorowej w procesie partycypacji społecznej na terenie m. Lublina, jako istotnego czynnika aktywności mieszkańców i ich organizacji w życiu publicznym, poprzez:
• rozwój efektywnych mechanizmów oceny i monitorowania konsultacji społecznych, jako istotnego czynnika rozwoju dialogu społecznego i przejrzystości życia publicznego,
• rozwój systemu komunikacji przestrzennej ukierunkowanej na konsultacje społ. z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych ICT,
• wzmocnienie poziomu kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie upowszechniania metod i technik prowadzenia konsultacji społecznych.
Grupę docelową projektu stanowili przedstawiciele kadr administracji samorządowej w Gminie Lublin (radni, pracownicy Urzędu Miasta Lublin i jednostek organizacyjnych samorządu miejskiego itp.) oraz organizacji pozarządowych mających siedzibę lub realizujących zadania publiczne na terenie m. Lublina.

GŁÓWNE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

1. „Lubelskie Obserwatorium Partycypacji Społecznej”
• Zdiagnozowanie efektywności procesu konsultacji społecznych Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi.

2. „Lubelska Platforma Konsultacji Społecznych”
• Utworzenie aplikacji do systemu konsultacji społecznych na urządzenia mobilne zintegrowane z portalem internetowym Gminy Lublin.
• Realizacja seminarium „ICT w służbie demokracji – wykorzystanie nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych w procesie dialogu i konsultacji społecznych”.
• Udział w organizacji konsultacji społecznych dotyczących m.in.: wyborów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.

3. „Lubelscy Edukatorzy Partycypacji Społecznej”
• Realizacja 5 edycji szkoleń modułowych po 32 godz., podnoszących kompetencje 75 przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji samorządowej, w zakresie konsultacji społecznych, w tym:
Szkolenia podstawowe:
M1. Warsztaty animujące partycypację obywatelską,
M2. Metody i techniki prowadzenia konsultacji społecznych – krok po kroku.
Jedno wybrane szkolenie pogłębione:
M3. Prawne aspekty prowadzenia konsultacji społ., partycypacji obywatelskiej i współpracy międzysektorowej,
lub
M4. Wykorzystanie nowych technologii ICT w procesie dialogu i konsultacji społecznych – dobre praktyki
• Doradztwo indywidualne/grupowe w zakresie konsultacji społecznych, w wymiarze 225 godz. (śr. 3 godz./osobę).

4. Konferencja “Obywatelski Lublin – Aktywni Obywatele

Do pobrania:

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie

Raport z konsultacji dot. wyborów do RDPP ML w 2014

Skip to content