Konkurs dla Dziennikarzy Obywatelskich „NGO bez barier”

Plakat Konkursu dla Dziennikarzy Obywatelskich "NGO bez barier"

Jaki jest cel konkursu?

Celem Konkursu jest wyróżnienie autorów najlepszych materiałów dziennikarskich promujących działania ukierunkowane na zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami). Temat dostępności musi być bardziej widoczny w przestrzeni publicznej. Polska ratyfikując w 2012 r. Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych zobowiązała się do wprowadzenia odpowiednich ram prawnych, które mają przyczynić się do poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie im rzeczywistego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, na równi z innymi osobami.

Tematyka nadesłanych prac konkursowych powinna dotyczyć szerokorozumianej promocji idei „NGO bez barier”, w szczególności dotyczącej obszarów związanych z:

  • promowaniem dobrych praktyk w zakresie zwiększania poziomu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym działań podejmowanych przez organizacje społeczne, instytucje publiczne lub przedsiębiorców,
  • monitorowaniem występowania barier ograniczających dostępność w przestrzeni publicznej,
  • promowaniem partnerskiego podejścia do procesu wdrażania dostępności, w tym rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz dostępności,
  • prowadzeniem działań rzeczniczych dotyczących zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Adresatami Konkursu są niezawodowi dziennikarze obywatelscy z województwa lubelskiego prowadzący działalność w interesie społecznym. Konkurs jest skierowany w szczególności do dziennikarzy obywatelskich reprezentujących niezależne media obywatelskie na Lubelszczyźnie, będące organizacjami obywatelskimi prowadzącymi regularną działalność statutową polegającą na publikowaniu treści  ważnych z punktu widzenia społeczności lokalnej.

Jak aplikować?

Na Konkurs można zgłaszać prace dziennikarskie (teksty oraz fotoreportaże o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym) opublikowane w Internecie (media społecznościowe, strony WWW, blogi itp.) w okresie: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Prace nadesłane na Konkurs muszą być w wersji elektronicznej oraz napisane w języku polskim.

Prace na Konkurs mogą być zgłaszane samodzielnie przez autorów lub organizacje będące przedstawicielami mediów obywatelskich z województwa lubelskiego.  Nie ma ograniczeń w liczbie zgłaszanych prac dziennikarskich na Konkurs. Laureatom Konkursu zostaną przyznane dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Prace konkursowe wraz ze skanami podpisanych załączników należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: liderzydostepnosci@gmail.com.  Przy czym w tytule e-maila należy podać: Konkurs dla dziennikarzy obywatelskich NGO bez barier.

Termin składania  prac na Konkurs upływa w dniu 10 stycznia 2023 r. o godz. 23:59:59.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 31 stycznia 2023 r.

Konkurs stanowi integralną część kampanii  społecznej „Prospołeczni = Dostępni” , podnoszącej świadomość i kompetencje lubelskich organizacji pozarządowych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, realizowanej w ramach projektu pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” dofinansowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG (zwanego dalej „Projektem”). Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki. Partnerami Konkursu są: Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Informacji o Konkursie udzielają:

Do pobrania:
Regulamin Konkursu.PDF
Regulamin Konkursu.DOC

 

 

Skip to content