Plakat projektu "Dostępne NGO na PLUS"

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Zadanie pt. „Dostępne NGO na PLUS” jest sfinansowane  przez  Narodowy  Instytut Wolności  ze  środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Realizacja projektu odpowiada na potrzebę wypracowania, przetestowania i wdrożenia standardów w zakresie zapewnienia dostępności działań NGO dla osób ze szczególnymi potrzebami (beneficjentów rządowego Programu Dostępność Plus na lata: 2018-2025). Projekt jest zgodny celami Priorytetu 4 Programu NOWEFIO – Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich w obszarze dot. wypracowywania i wdrażania standardów działań organizacji pozarządowych. Projekt ma charakter pilotażowy i będzie realizowany na terenie woj. lubelskiego. Okres realizacji: od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. Dotacja wynosi 399 875,00 PLN.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

1. Opracowanie przez Regionalny Panel Ekspertów modelu „Standardów NGO bez barier”.

Regionalny Panel Ekspertów wypracuje kompleksowy model „Standardów NGO bez barier” zawierający zbiór 5 standardów, które będą dostosowane do specyfiki działania sektora pozarządowego tj.:

1) Zasad wspierania przez Koordynatora ds. dostępności w organizacji, osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez NGO.

2) Zasad monitorowania działalności NGO w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej).

3) Zasad wdrażania w NGO planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

4) Zasad dostosowania działań NGO do potrzeb i możliwości osób ze szczególnymi potrzebami.

5) Zasad stosowania dostępności w procesie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w NGO.

Integralną częścią wypracowywania standardów będą konsultacje społeczne z udziałem przedstawicieli co najmniej 24 NGO (potencjalnie zainteresowanych powołaniem Koordynatorów ds. dostępności w organizacji) w formie 4 spotkań „Kawiarenek obywatelskich”. Opracowane przez Regionalny Panel Ekspertów „Standardy NGO bez barier” będą wydanie w formie publikacji. Wersja cyfrowa standardów będzie udostępniona w Internecie.

2. Testowanie i wdrażanie „Standardów NGO bez barier”.

Na potrzeby wdrażania wypracowanych standardów dostępności zaplanowano 4 edycje szkolenia „Standardy NGO bez barier” (teoria i praktyka) dla 48 przedstawicieli NGO, które pozwolą na nabycie samodzielności w zakresie wdrażania zasad dostępności w swojej organizacji, weryfikacji wewnętrznych procedur oraz istniejących rozwiązań. Szkolenia będą miały również charakter animacyjno-sieciujący dla NGO planujących powołać społecznych Koordynatorów ds. dostępności w organizacji. Dla NGO testujących i/lub wdrażających standardy przewidziano kompleksowe wsparcie eksperckie na podstawie zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb, na każdym etapie testowania oraz wdrażania standardów (w wymiarze 160 godz.). Celem doradztwa będzie m.in. przygotowanie specyfikacji testowania standardów wraz z harmonogramem i narzędziami. Dokumenty te zostaną opracowane wspólnie przez NGO oraz ekspertów ds. dostępności i ekspertów ds. niepełnosprawności. Przewidziano monitorowanie NGO w zakresie testowania standardów dostępności. W projekcie o charakterze pilotażowym zaplanowano, że standardy wdroży co najmniej 20 NGO z woj. lubelskiego.

Uzupełnieniem procesu wdrażania „Standardów NGO bez barier” będzie kampania społeczna „Dostępne NGO = NGO bez barier” zakładająca m.in. emisję 2 spotów filmowych, 3 webinaria tematyczne online, zamieszczenie w Internecie 3 artykułów dot. wdrażania standardów dostępności, przeprowadzenie konkurs dla najlepszych NGO wdrażających zasady dostępności oraz regionalną konferencję „Dostępne NGO na PLUS” w Lublinie.

3. Ewaluacja

Integralną częścią realizacji projektu będzie przeprowadzenie procesu ewaluacji. W tym zakresie zaplanowano przeprowadzenie trzech ewaluacji obejmującej cały okres realizacji zadania, w tym ewaluacji EX-ANTE na koniec pierwszego roku realizacji zadania w 2021 r., ewaluacji MID-TERM w połowie realizacji zadania pod koniec 2022 r. oraz ewaluacji EX-POST na zakończenie realizacji zadania pod koniec 2023 r.

BIURO PROJEKTU:
Związek Stowarzyszeń Forum
Lubelskich Organizacji Pozarządowych
20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 53
tel. 81 533 12 17
e-mail: biuro@flop.lublin.pl, www.flop.lublin.pl

Do pobrania:
Plakat.PDF
Plakat.JPG
Ulotka.PDF
Baner.PDF

 

 

English English Polish Polish Ukrainian Ukrainian
Skip to content