Plakat projektu "Dostępne NGO na PLUS"

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Zadanie pt. „Dostępne NGO na PLUS” jest sfinansowane  przez  Narodowy  Instytut Wolności  – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach  Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Realizacja projektu odpowiada na potrzebę wypracowania, przetestowania i wdrożenia standardów w zakresie zapewnienia dostępności działań NGO dla osób ze szczególnymi potrzebami (beneficjentów rządowego Programu Dostępność Plus na lata: 2018-2025). Projekt jest zgodny celami Priorytetu 4 Programu NOWEFIO – Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich w obszarze dot. wypracowywania i wdrażania standardów działań organizacji pozarządowych. Projekt ma charakter pilotażowy i będzie realizowany na terenie woj. lubelskiego. Okres realizacji: od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. Dotacja wynosi: 399 875,00 PLN.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

1. Opracowanie przez Regionalny Panel Ekspertów modelu “Standardów NGO bez barier”.

Regionalny Panel Ekspertów wypracował standardy standardy „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” zawierają zbiór 5 standardów, tj.:

S1. Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych.
S2. Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności.
S3. Standard zatrudniania przez NGO osób z niepełnosprawnościami.
S4. Standard powoływania w NGO lidera/koordynatora do spraw dostępności w organizacji.
S5. Standard monitorowania wdrażania przez NGO zasad dostępności.

Do pobrania:
Wersja testowa „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” z dnia 26 października 2023 r.

Więcej na stronie: https://liderzydostepnosci.pl/

Przy czym tematyka standardów może ulec modyfikacji po uwzględnieniu wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz zmieniających się przepisów prawnych w tym zakresie. Regionalny Panel Ekspertów przeprowadzi weryfikację wstępnie zaplanowanych we wniosku oferty potrzeb NGO w zakresie standaryzacji. W tym zakresie zostaną przeprowadzone badania danych zastanych (desk research) oraz internetowe badania ankietowe (CAWI) wśród co najmniej 100 NGO w woj. lubelskim. Ponadto zostaną przeprowadzone 4 badania online w formie zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), w wymiarze 16 godz. (śr. 4 godz./FGI). W FGI weźmie udział 24 przedstawicieli NGO (śr. 6 osób/FGI). Z każdego z badań FGI powstanie raport.

Terminy badań FGI online na platformie Microsoft Teams:
22 listopada 2021 r. godz. 17.00
23 listopada 2021 r. godz. 17.00

Integralną częścią wypracowywania standardów będą konsultacje społeczne z udziałem przedstawicieli co najmniej 24 NGO (potencjalnie zainteresowanych powołaniem Koordynatorów ds. dostępności w organizacji) w formie 4 spotkań „Kawiarenek obywatelskich”. Opracowane przez Regionalny Panel Ekspertów „Standardy NGO bez barier” będą wydane w formie publikacji. Wersja cyfrowa standardów będzie udostępniona w Internecie.

Zaproszenie na Kawiarenkę Obywatelska

Zaproszenie na Kawiarenkę Obywatelską

Plakat zapraszający na Kawiarenkę Obywatelską Stnadardy "NGO bez barier" - lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych

W skład Regionalnego Panelu Ekspertów w woj. lubelskim wejdą wskazani przez Realizatora Projektu: eksperci ds. dostępności, eksperci ds. niepełnosprawności, eksperci ds. badań i analiz. Za obsługę organizacyjno-techniczną spotkań RPE odpowiada Biuro Projektu, które pełni funkcję Sekretariatu RPE. Decyzje RPE podejmowane są podczas spotkań lub obiegowo za pośrednictwem poczty elektronicznej. W spotkaniach RPE mogą uczestniczyć osoby niebędące członkami RPE jedynie z głosem doradczym. RPE będzie współpracował w zakresie realizowanych zadań z m.in.: Lubelskim Partnerstwem na Rzecz Dostępności oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.  

Skład Regionalnego Panelu Ekspertów w woj. lubelskim: 

Wojciech Dec – Sekretarz Regionalnego Panelu Ekspertów, ekspert ds. dostępności,
dr Andrzej Juros – ekspert ds. badań i analiz, ekspert ds. dostępności,
Maciej Knap – ekspert ds. dostępności,
Zygmunt Klimczuk – ekspert ds. dostępności, ekspert ds. badań i analiz,
Alicja Jankiewicz – ekspert ds. dostępności, ekspert ds. niepełnosprawności,
Dorota Ozimek – ekspert ds. dostępności,
Justyna Spryszak – ekspert ds. dostępności, ekspert ds. niepełnosprawności,
dr Arkadiusz Biały – ekspert ds. badań i analiz.

Terminy spotkań Regionalnego Panelu Ekspertów online na platformie Microsoft Teams:

30 lipca 2021 r.
30 września 2021 r.
11 października 2021 r.
18 października 2021 r.
9 listopada 2021 r.
19 listopada 2021 r.
25 listopada 2021 r.
20 grudnia 2021 r.
4 stycznia 2022 r.
25 stycznia 2022 r.
13 maja 2022 r.
25 maja 2022 r.
21 lipca 2022 r.
6 września 2022 r.
14 września 2022 r.
21 września 2022 r.
13 października 2022 r.
18 października 2022 r.
16 grudnia 2022 r.

Do pobrania:
Regulamin Pracy Regionalnego Panelu Ekspertów w woj. lubelskim

2. Testowanie i wdrażanie “Standardów NGO bez barier”.

Na potrzeby wdrażania wypracowanych standardów dostępności zaplanowano 4 edycje szkolenia „NGO bez barier” (teoria i praktyka) dla 48 przedstawicieli NGO, które pozwolą na nabycie samodzielności w zakresie wdrażania zasad dostępności w swojej organizacji, weryfikacji wewnętrznych procedur oraz istniejących rozwiązań. Szkolenia będą miały również charakter animacyjno-sieciujący dla NGO planujących powołać społecznych Koordynatorów ds. dostępności w organizacji.

Plakat zapraszający na szkolenie „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” w ramach projektu "Dostępne NGO na PLUS"

PROGRAM SZKOLENIA (24 godz.):
M1. Dostosowanie działalności NGO do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
M2. Wykorzystanie modelu łańcucha dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych.
M3. Regionalne partnerstwo na rzecz dostępności – perspektywa współpracy różnych sektorów.
M4. Monitorowanie działalności NGO w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Szkolenia „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” odbywają się w następujących terminach:

Grupa 1 (Lublin) –  19, 20, 26 i 27 czerwca 2023 r. w godz. 10.00-15.00
Grupa 2 (Lublin) –  20, 21, 27 i 29 czerwca 2023 r. w godz. 15.00-20.00
Grupa 3 (Chełm) – 4, 7, 11 i 12 lipca 2023 r. w godz. 10.00-15.00

Grupa 4 (Lublin) – 12, 13, 21 i 22 września 2023 r, w godz. 10.00 – 15.00.

Harmonogram szkolenia „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” dla Grupy 1Harmonogram szkolenia „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” dla Grupy 2

Harmonogram szkolenia "NGO bez barier - lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych" dla Grupy 3 w Chełmie

Ramowy harmonogram szkolenia dla Grupy 4: „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Dla uczestników szkolenia przewidziano materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz zwrot kosztów dojazdu. Uzupełnieniem szkolenia stacjonarnego będzie webinarium online. Dla NGO biorącym udział w szkoleniu i testowaniu standardów będzie przysługiwać doradztwo świadczone przez Ekspertów ds. dostępności w formie stacjonarnej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej online.

Na szkolenie dla Gr. 3  można  zgłaszać się do 29 czerwca 2023 r. (czwartek) za pośrednictwem niniejszego FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO

Liczba miejsc jest ograniczona. Na etapie rekrutacji preferowane będą NGO działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami i seniorów, jak też zatrudniające osoby z niepełnosprawnościami. Brana też będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Informacji w sprawie szkoleń udziela:
Katarzyna Barcikowska – Koordynator projektu, tel. 609 902 600, e-mail: dostepnengo@gmail.com

Dla NGO testujących i/lub wdrażających standardy przewidziano kompleksowe wsparcie eksperckie na podstawie zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb, na każdym etapie testowania oraz wdrażania standardów (w wymiarze 160 godz.). Celem doradztwa będzie m.in. przygotowanie specyfikacji testowania standardów wraz z harmonogramem i narzędziami. Dokumenty te zostaną opracowane wspólnie przez NGO oraz ekspertów ds. dostępności i ekspertów ds. niepełnosprawności. Przewidziano monitorowanie NGO w zakresie testowania standardów dostępności. W projekcie o charakterze pilotażowym zaplanowano, że standardy wdroży co najmniej 20 NGO z woj. lubelskiego.

Uzupełnieniem procesu wdrażania „Standardów NGO bez barier” będzie kampania społeczna „Dostępne NGO = NGO bez barier” zakładająca m.in. emisję 2 spotów filmowych, 3 webinaria tematyczne online, zamieszczenie w Internecie 3 artykułów dot. wdrażania standardów dostępności, przeprowadzenie konkurs dla najlepszych NGO wdrażających zasady dostępności oraz regionalną konferencję „Dostępne NGO na PLUS” w Lublinie.

Ulotka: Kampania społeczna "Dostępne NGO = NGO bez barier"Ulotka: Kampania społeczna "Dostępne NGO = NGO bez barier"Ulotka: Kampania społeczna "Dostępne NGO = NGO bez barier"

Ilustracja artykułu "NGO bez barier. Potrzebna jest społeczna kontrola zapewniania dostępności we wdrażaniu polityk publicznych"

Do pobrania artykuł w www.ngo.pl z 15 września 2023 :
NGO bez barier. Sektor pozarządowy stawia na standaryzację zapewnienia dostępności osobom z niepełnosprawnościami

Ulotka: Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych

Do pobrania artykuł w www.ngo.pl z 19 lipca 2023 r.:
Łańcuch dostępności. Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów publicznych

Ulotka: Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności

Do pobrania artykuł w www.ngo.pl z 25 lipca 2023 r.:
Lubelski model. Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności

Okładka artykułu w www.ngo.pl pt. NGO bez barier. Sektor pozarządowy stawia na standaryzację zapewnienia dostępności osobom z niepełnosprawnościami

Do pobrania artykuł w www.ngo.pl z 11 maja 2022 r.:
NGO bez barier. Sektor pozarządowy stawia na standaryzację zapewnienia dostępności osobom z niepełnosprawnościami

Na potrzeby realizacji projektu został założony profil „Dostępne NGO na PLUS” w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/groups/595942118109503

Zapraszamy do udziału w Konkursie dla Organizacji Pozarządowych stosujących standardy „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”

Ulotka: Konkurs dla organizacji pozarządowych "NGO bez barier - lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych"

Jaki jest cel konkursu?

Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych lubelskich NGO stosujących w swojej działalności zasady zapewniające dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie ze standardami „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” udostępnionymi na stronie www.liderzydostepnosci.pl/standardy-ngo-bez-barier

Konkurs stanowi integralną część kampanii społecznej „Dostępne NGO = NGO bez barier”, podnoszącej świadomość i kompetencje lubelskich organizacji pozarządowych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, realizowanej w ramach projektu pt. „Dostępne NGO na PLUS” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Adresatami Konkursu są organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie województwa lubelskiego, które w swojej działalności testowały i/lub wdrożyły wybrane standardy dostępności „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” zawierające zbiór 5 standardów, tj.:
S1. Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych.
S2. Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności.
S3. Standard zatrudniania przez NGO osób z niepełnosprawnościami.
S4. Standard powoływania w NGO lidera/koordynatora do spraw dostępności w organizacji.
S5. Standard monitorowania wdrażania przez NGO zasad dostępności.

Jak aplikować?

Wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy należy przesłać w wersji elektronicznej w formie skanu na adres e-mail: Przy czym w tytule e-maila należy podać: „Konkurs – standardy NGO bez barier”.
Termin zgłaszania NGO na Konkurs upływa w dniu 30 listopada 2023 r. o godz. 23:59:59. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia , które wpłyną po wyznaczonym terminie, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań w ramach Konkursu.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 7 grudnia 2023 r.
Uroczyste wręczenie nagród rzeczowych za zajęcie – I, II i III miejsca, nastąpi w dniu 12 grudnia 2023 r. podczas regionalnej konferencji w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Informacji o Konkursie udzielają:
Katarzyna Barcikowska – Koordynator projektu, e-mail: dostepnengo@gmail.com
Wojciech Dec – Specjalista ds. kampanii społecznej, e-mail: dostepnengo@gmail.com

Do pobrania:
Regulamin konkursu dla Organizacji Pozarządowych stosujących standardy „NGO bez barier”

Informacje o kampanii społecznej będą też zamieszczane na stronie: https://liderzydostepnosci.pl/dostepne-ngo-ngo-bez-barier/

3. Ewaluacja

Integralną częścią realizacji projektu będzie przeprowadzenie procesu ewaluacji. W tym zakresie zaplanowano przeprowadzenie trzech ewaluacji obejmującej cały okres realizacji zadania, w tym ewaluacji EX-ANTE na koniec pierwszego roku realizacji zadania w 2021 r., ewaluacji MID-TERM w połowie realizacji zadania pod koniec 2022 r. oraz ewaluacji EX-POST na zakończenie realizacji zadania pod koniec 2023 r.

Do pobrania:

OSOBY DO KONTAKTU:

Katarzyna Barcikowska – Koordynator projektu, tel. 609 902 600, e-mail: dostepnengo@gmail.com

Wojciech Dec – Sekretarz Regionalnego Panelu Ekspertów, tel. 668 548 249, email: dostepnengo@gmail.com

 

BIURO PROJEKTU:
Związek Stowarzyszeń Forum
Lubelskich Organizacji Pozarządowych
20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 53
tel. 81 533 12 17
e-mail: dostepnengo@gmail.com, www.flop.lublin.p

 

Skip to content