Centra informacji publicznej w obwodzie lwowskim

Projekt „Centra informacji publicznej w obwodzie lwowskim”

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt „Centra informacji publicznej w obwodzie lwowskim” był współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r. Projekt zrealizowano w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Centrum Współpracy Polska-Wschód” (NGO Poland-East Cooperation Centre) oraz Громадська організація “Європейський діалог” (NGO „European Dialog”). Okres realizacji projektu: 01.03.2013 r. – 30.11.2013 r. Dofinansowanie projektu w wysokości: 285.000 PLN.

Cele  projektu było wzmacnianie samorządności i demokracji lokalnej, dobrego zarządzania w administracji lokalnej, mechanizmów dialogu społecznego i konsultacji społecznych będzie realizowane poprzez:

 1. Przekazanie standardów europejskich w zakresie dobrego rządzenia i współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i społeczeństwem za pośrednictwem polskich doświadczeń podczas wizyty studyjnej w Polsce i szkoleń/spotkań z ekspertami.
 2. Kontynuację rozwoju sieci centrów informacji na bazie organizacji pozarządowych, wiejskich bibliotek, organów samoorganizacji mieszkańców z aktywnym udziałem społeczności lokalnej oraz samorządów na poziomie małych miast i wsi obwodu Lwowskiego.
 3. Wykorzystanie lokalnych konsultantów, zasobów technicznych organizacji pozarządowych oraz bibliotek w celu umożliwienia mieszkańcom efektywnego stałego kontaktu z publicznymi strukturami, stałego udziału podczas podjęcia decyzji organów lokalnych władz, otrzymania niezbędnych usług administracyjnych w nowej formie.
 4. Rozpowszechnienie informacji o dostępie do e-usług na poziomie krajowym, regionalnych oraz lokalnym wśród wszystkich grup mieszkańców, w szczególności z terenów wiejskich.
 5. Przygotowanie grupy lokalnych konsultantów, którzy będą przekazywać mieszkańcom wiedzę w zakresie korzystania z e-usług.

Grupę docelową projektu stanowiły organizacje pozarządowe, biblioteki, organy samorządu lokalnego 20 rejonów obwodu lwowskiego, społeczność lokalna małych miast i wsi obwodu lwowskiego na Ukrainie.

Bezpośrednie wsparcie  w projekcie otrzyma co najmniej 700 przedstawicieli organizacji pozarządowych, bibliotek, samorządów i mieszkańców 20 rejonów obwodu lwowskiego i miasta Lwów na Ukrainie, w tym:

 1. 25 lokalnych konsultantów (po 1-2 z 20 rejonów przedstawicieli/pracowników organizacji pozarządowych i bibliotek).
 2. 600 mieszkańców, którzy wezmą udział w konsultacjach podczas realizacji działań projektu w Centrach Informacji Publicznej (średnio 30 konsultacji/rejon).
 3. 20 lokalnych grup roboczych z 20 rejonów obwodu lwowskiego (80-100 osób).
 4. 20 informatyków obwodu lwowskiego.
 5. 25 przedstawicieli innych obwodów Ukrainy – uczestnicy konferencji podsumowującej, polsko-ukraiński zespół ekspertów/konsultantów stworzą grupę wsparcia dla kolejnych działań z zakresu e-administracji w obwodzie lwowskim i innych na Ukrainie.

DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE:

 1. Spotkanie organizacyjne partnerów, ekspertów/trenerów projektu (10 osób) oraz rekrutacja beneficjentów z obwodu lwowskiego na Ukrainie.
 2. Wprowadzające dwudniowe spotkanie szkoleniowe we Lwowie na Ukrainie dla 25 konsultantów Centrów Informacji Publicznej z obwodu lwowskiego oraz jednodniowe spotkanie robocze polsko-ukraińskiego zespołu projektowego.
 3. Centra Informacji Publicznej – pierwszy etap: Doradztwa konsultacyjne oraz opracowanie dokumentacji przez grupy robocze w 20 rejonach obwodu lwowskiego na Ukrainie.
 4. Centra Informacji Publicznej – drugi etap: tworzenie stron internetowych WWW dla CIP oraz jednodniowe szkolenie dla programistów/informatyków.
 5. Trzydniowa wizyta studyjno-szkoleniowa dla – 25 ukraińskich przedstawicieli CIP, głównego konsultanta ds. e-usług, partnerów – w woj. lubelskim w Polsce.
 6. Centra Informacji Publicznej  – etap trzeci: rozpoczęcie funkcjonowania 20 Centrów Informacji Publicznej oraz 20 prezentacji pracy CIP w każdym rejonie w obwodzie lwowskim na Ukrainie.
 7. Opracowanie i wydanie informatorów „Centrum Informacji Publicznej. E-usługi”.
 8. Konferencja podsumowująca wyniki projektu we Lwowie na Ukrainie (dla 100 osób).

 

Skip to content