Centra Informacji Publicznej w obwodach lwowskim, mikołajowskim, rówieńskim i winnickim – etap II

Projekt „Centra Informacji Publicznej w obwodach lwowskim, mikołajowskim, rówieńskim i winnickim - etap II”

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt „Centra Informacji Publicznej w obwodach lwowskim, mikołajowskim, rówieńskim i winnickim – etap II” był współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r. Projekt zrealizowano w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Centrum Współpracy Polska-Wschód” (NGO Poland-East Cooperation Centre) oraz Громадська організація “Європейський діалог” (NGO „European Dialog”). Okres realizacji projektu: 01.03.2014 r. – 30.11.2014 r. Dofinansowanie projektu w wysokości: 332.700.00 PLN.

Projekt zakładał osiągnięcie następujących rezultatów:

 1. Stworzenie sieci 20 Centrów Informacji Publicznej, 4 obwodowe biura koordynacyjne (OBK) w obwodach lwowskim, rówieńskim, winnickim i zakarpackim, rozpoczęto ich funkcjonowanie. Jest to rozbudowanie sieci 20 CIP stworzonych w obw. lwowskim w 2013 r.
 2. Przeprowadzenie 20 analiz sytuacji świadczenia e-usług mieszkańcom, opracowanie „Ramowego projektu funkcjonowania centrów świadczenia usług publicznych” na podstawie opracowań z 2013 r. przez 20 grup roboczych (śr. po 4 osoby, łącznie 80 osób) w 4-ch obwodach.
 3. Przeszkolenie 24 lokalnych konsultantów – przedstawicieli OBK i CIP, którzy będą przekazywać mieszkańcom, w tym z pracownikami CIPów, wiedzę w zakresie korzystania z e-usług. Udzielono 800 usług w ciągu 2 miesięcy funkcjonowania (średnio 40 x 20 Centrów).
 4. Przekazanie najlepszych doświadczeń w zakresie dobrego rządzenia i konsultacji społecznych dla ok. 150 przedstawicieli administracji, NGO i bibliotek 4-ch obwodów oraz 60 uczestnikom konferencji podsumowującej z całej Ukrainy we Lwowie.
 5. Opracowanie 20 blogów CIP w 4-ch obwodach łączących się z nową regionalną stroną www „E-usługa” i 20 CIP z 2013 r.; przeprowadzono kampanię popularyzacji e-usług oraz mechanizmów i zasad funkcjonowania e-administracji.
 6. Wsparcie Rady Obwodu Lwowskiego w aktualizacji „Programu e-zarządzania obwodu lwowskiego do 2018 r.”
 7. Opracowanie min 20 wniosków projektowych do złożenia w regionalnych programach dot. rozwoju/wzmocnieniu sieci CIP w 4ch obwodach.
 8. Wydanie 500 broszur i 2000 CD „E-ZARZĄDZANIE” z najlepszymi przykłady funkcjonowania CIP oraz świadczenia e-usług w Polsce i Ukrainie dla promocji efektów i przekazania wiedzy na Ukrainie. Wzmocnienie teoretyczno-praktyczne podstawy dla kolejnych działań rozwoju e-usług oraz mechanizmów i zasad funkcjonowania e-administracji i rozwoju samorządności lokalnej.

Grupę docelową projektu stanowią  biblioteki oraz organizacje pozarządowe, w tym organy samorządu lokalnego obwodów lwowskiego, rówieńskiego, winnickiego i zakarpackim, społeczność lokalna małych miast i wsi, pragnące poprawy jakość usług świadczonych przez samorządy lokalne poprzez tworzenie regionalnej sieci Centrów Informacji Publicznej.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu będzie min 800 przedstawicieli organizacji pozarządowych, bibliotek, samorządów i mieszkańców obwodów lwowskiego, rówieńskiego, winnickiego i zakarpackiego, m.in.:

 • 24 lokalnych konsultantów (po 1 z każdego nowopowstającego CIP, w tym 4-ch przedstawicieli obwodowych biur koordynacyjnych (OBK), przedstawiciele organizacji pozarządowych i bibliotek) otrzymają wiedzę teoretyczną i praktyczną w danym zakresie podczas szkoleń i wizyty studyjnej w Polsce, którą będą wykorzystywać dla udzielenia konsultacji w zakresie e-usług mieszkańcom;
 • 800 mieszkańców otrzyma konsultację podczas realizacji działań projektu w Centrach Informacji Publicznej (średnio 40 konsultacji w każdym z Centrów w okresie wrzesień-listopad 2014 r.).
 • 20 lokalnych grup roboczych (od 80 do 100 osób) otrzymają doświadczenia tworzenia i funkcjonowania Centrów, wspólnego opracowania dokumentów normatywnych, w tym Ramowego projektu centr świadczenia usług publicznych dla mieszkańców, a także Planu kampanii informacyjnej dotyczącej funkcjonowania centrów;
 • 24 informatyków czterech obwodów-beneficjentów, którzy otrzymają wiedzę także praktyczną tworzenia i obsługi stron www e-usług w każdym z 20 Centrów;
 • min 20 przedstawicieli innych obwodów Ukrainy – uczestnicy konferencji podsumowującej. Polsko-ukraiński zespół 10 ekspertów stworzy grupę wsparcia dla kolejnych działań z zakresu e-administracji w obwodach lwowskim, rówieńskim, winnickim, zakarpackim i innych na Ukrainie.

Beneficjenci pośredni: ok. 4000 osób. Szacunkowo ponad 1000 osób odwiedzi blogi CIPów dot. e-usług w IX-XI.2013 r. W trakcie realizacji projektu i w pierwszym roku po ukończeniu działań ponad 300 przedstawicieli/pracowników organizacji pozarządowych, bibliotek i przedstawicieli samorządów obwodów Ukrainy zapoznają się z dobrymi praktykami Centrów Informacji Publicznej.

DZIAŁANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

 1. Rekrutacja ukraińskich beneficjentów oraz szkolenie dla 16 osób z Obwodowych Biur Koordynacyjnych.
 2. Regionalne szkolenia wprowadzające dla przedstawicieli CIPów w 4-ch obwodach Ukrainy (w miastach Lwów, Równe, Winnica i Użhorod). Przeprowadzenie analizy SWOT przez grupy robocze 20 CIPów.
 3. Szkolenia warsztatowe dla 24 programistów/informatyków we Lwowie. Tworzenie strony www i blogów CIP w obwodach: lwowskim, rówieńskim, winnickim i zakarpackim.
 4. Trzydniowa wizyta studyjno-szkoleniowa dla 28 ukraińskich przedstawicieli CIP, głównego konsultanta ds. e-usług i partnerów w woj. lubelskim
 5. Rozpoczęcie funkcjonowania 20 Centrów Informacji Publicznej oraz 20 prezentacji pracy CIP w obwodach lwowskim, rówieńskim, winnickim  i zakarpackim Ukrainy
 6. Opracowanie „Programu rozwoju e-zarządzania w obwodzie lwowskim do 2018 r.” we współpracy z administracją i specjalistami województwa lubelskiego
 7. Konferencja podsumowująca dla 60 osób we Lwowie
 8. Konkurs dla powstających CIPów na otrzymanie sprzętu komputerowego/biurowego.
 9. Wydanie materiałów szkoleniowych „E-ZARZĄDZANIE”.
Projekt „Centra Informacji Publicznej w obwodach lwowskim, mikołajowskim, rówieńskim i winnickim - etap II”
Skip to content