Akademia Nowoczesnej Oświaty

Projekt „Akademia Nowoczesnej Oświaty”

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt „Akademia Nowoczesnej Oświaty” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Okres realizacji projektu: 01.01.2013 – 31.12.2013. Dofinansowanie projektu w wysokości: 294 385,44 PLN.

Celem głównym projektu było dostosowanie kompetencji nauczycieli szkół publicznych z obszarów wiejskich woj. .lubelskiego do potrzeb regionalnej polityki edukacyjnej poprzez nabycie kwalifikacji/kompetencji z zakresu: oligofrenopedagogiki, wykorzystania ICT w edukacji, pozyskiwania środków finansowych na oświatę oraz pracy z uczniem zdolnym i równości szans w edukacji.

Grupę docelową stanowią nauczyciele szkół publicznych z terenów wiejskich woj. lubelskiego.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

DZIAŁ. 1. Program kursu kwalifikacyjne w zakresie oligofrenopedagogiki (zgodny z wytycznymi MEN), w wymiarze 270 godz. obejmie następującą tematykę:

 • pedagogika specjalna
 • podstawy psychologii rewalidacji upośledzenia umysłowego
 • rewalidacja indywidualna
 • metodyka nauczania i wychowania lekko i głębiej upośledzonych umysłowo
 • metodyka wychowania w Internecie
 • oligofrenopedagogika

DZIAŁ. 2. Program kursu w zakresie ICT w edukacji, w wymiarze 48 godz. obejmie następującą tematykę:

 • podstawy informatyki;
 • podstawy e-learningu;
 • obsługa generatora kursów e-learningowych;
 • obsługa tablicy interaktywnej;
 • dziennik elektroniczny;
 • podstawy poruszania się środowisko Office.

DZIAŁ. 3. Program kursu w zakresie pozyskiwania środków na oświatę, w wymiarze 48 godz. obejmie następującą tematykę:

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 i inne źródła finansowania edukacji;
 • specyfika programów rozwojowych;
 • dokumenty programowe SzOP;
 • wytyczne projektowe;
 • ocena formalna i merytoryczna projektów;
 • obsługa Generatora Wniosków Aplikacyjnych;
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie – warsztaty.

DZIAŁ. 4. Program kursu w zakresie pracy z uczniem zdolnym i równości szans w edukacji, w wymiarze 40 godz. obejmie następującą tematykę:

 • metody rozwijania uzdolnień;
 • zasady redagowania Karty Indywidualnych Potrzeb oraz Planu Działań Wspierających dla ucznia zdolnego;
 • zasady pracy z uczniem zdolnym;
 • instytucje i programy wspierające uczniów zdolnych;
 • przełamywanie stereotypów dotyczących płci, w tym w karierze zawodowej, tzw. „genderowe” ścieżki edukacji zawodowej;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji płci.

 

Skip to content