ZAPRASZAMY w dn. 9 września 2021 r. na Kawiarenkę Obywatelską pt. „Dostępna przestrzeń publiczna” w Hotelu Kamena w Chełmie Al. Armii Krajowej 50

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych w dn. 9 września 2021 r. w godz. 12.00-16.00 na Kawiarenkę Obywatelską pt. „Dostępna przestrzeń publiczna” w Hotelu Kamena w Chełmie Al. Armii Krajowej 50.

Spotkanie realizowane jest w ramach cyklu kroczących debat publicznych organizowane w formie Kawiarenek Obywatelskich w projekcie „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Celem Kawiarenek Obywatelskich jest prowadzenie w ramach Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności działań animacyjno-sieciujących oraz wymiana doświadczeń w zakresie stosowania zasad dostępności (cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej itp.). Spotkania będą odbywać się z udziałem ekspertów Regionalnego Panelu Ekspertów ds. Dostępności. Integralną częścią Kawiarenki Obywatelskiej będzie spacer badawczy z przewodnikiem po centrum Chełmie pod kątem zbadania dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami (ok. 1-1,5 godz.).

Podczas spaceru będą prowadzone obserwacje dot. miejsc sprawiających trudności w przestrzeni miejskiej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wynikiem spaceru będzie zgłoszenie przez uczestników uwag o zauważonych nieprawidłowościach oraz omówione najważniejszych aspektów związanych z utrudnieniami w zakresie dostępności architektonicznej. Przestrzeń publiczna, będąc miejscem spotkań i interakcji mieszkańców, powinna być pod szczególną opieką władz samorządowych. Aby przestrzeń dobrze służyła rozwojowi lokalnej społeczności musi być przyjazna wszystkim, czyli dostępna dla każdego, bez względu na jego sprawność ruchową lub poznawczą. Dostępna przestrzeń publiczna służy zacieśnianiu się więzi międzyludzkich i rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. W tworzeniu przestrzeni przyjaznej wszystkim użytkownikom – mieszkańcom i odwiedzającym miejscowość turystom – służy wdrażanie odpowiednich standardów projektowych opartych o idee projektowania dla wszystkich. Wdrożenie standardów uzależnione jest przede wszystkim od zrozumienia potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych przez projektantów, architektów oraz wszystkich decydentów zarządzających przestrzenią. Niebagatelną rolę odgrywa tutaj samorząd lokalny, który poprzez swoją politykę może wpływać na świadomość problemu niepełnosprawności wśród swoich mieszkańców i kreować takie działania, które będą sprzyjały tworzeniu dostępnej przestrzeni publicznej.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych zainteresowani uczestnictwem w Kawiarence Obywatelskiej mogą zgłaszać się do dn. 8 września 2021 r. na adres: liderzydostepności@gmail.com

Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoba do kontaktu: Dorota Ozimek – Koordynator projektu,  tel. 791 227 731, e-mail: liderzydostepnosci@gmail.com

 

Skip to content