Statut

STATUT
ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ FORUM
LUBELSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. W nawiązaniu do tradycji wypracowanych na bazie umowy o współdziałaniu z dnia 28 listopada 1996 r. zawartej w Lublinie pomiędzy lubelskimi organizacjami pozarządowymi, tworzy się związek organizacji pozarządowych pod nazwą: „Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych”, zwany dalej „Forum”.
2. Siedzibą Forum jest miasto Lublin.

§ 2

1. Forum działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz.104 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) oraz niniejszego Statutu.
2. Forum posiada osobowość prawną.
3. W ramach Forum mogą być tworzone niesamodzielne jednostki organizacyjne zwane sekcjami, biurami i przedstawicielstwami.

§ 3

1. Forum może posługiwać się pieczęcią okrągłą z napisem w otoku: „Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych” oraz emblematem i świadectwem członkowskim.
2. Forum może ustanawiać własne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i osobom prawnym.
3. Forum może używać nazwy skróconej: „Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych” lub „FLOP”. Forum może posługiwać się również nazwą w języku angielskim „Forum of Lublin Non-Governmental Organisations”.

§ 4

1. Terenem działania Forum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Lubelskiego.
2. Forum może także prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Forum zostaje powołane na czas nieokreślony.

Rozdział II
Cele i zadania oraz sposoby ich realizacji

§ 5

1. Podstawowym celem Forum jest utrwalanie i rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami działającymi na obszarze Województwa Lubelskiego oraz podejmowanie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć.
2. Do zadań Forum należy w szczególności:
a) współtworzenie wizji wszechstronnego rozwoju Miasta Lublina i regionu oraz ich miejsca w Polsce, Europie i świecie,
b) tworzenie dobrych warunków rozwoju inicjatyw społecznych,
c) podejmowanie działań zmierzających do wypracowania płaszczyzn i zasad współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną,
d) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych wspomagających rodzące się i istniejące inicjatywy społeczne,
e) tworzenie banku informacyjnego o inicjatywach społecznych oraz rozpowszechnianie tych informacji,
f) integrowanie środowisk organizacji pozarządowych,
g) podejmowanie inicjatyw i kształtowanie forum publicznej dyskusji nad dobrem wspólnym,
h) promocja wspólnych działań i życia stowarzyszeniowego oraz wspólnotowego,
i) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i innych osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
j) promowanie i wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej,
k) monitoring i rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych,
l) wzajemna pomoc i integracja członków Forum,
m) promowanie i wspieranie rozwoju: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
n) promowanie i wspieranie rozwoju: sportu, turystyki, wypoczynku i rekreacji,
o) promowanie i wspieranie ochrony przyrody i środowiska naturalnego,
p) promowanie i wspieranie wolontariatu,
q) promowanie i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii,
r) wzmocnienie udziału obywateli w debacie publicznej, w tym w dostępie do mediów publicznych i obywatelskich,
s) promowanie i wspieranie rozwoju integracji europejskiej oraz kontaktów międzynarodowych i współpracy przygranicznej,
t) promowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, badań i rozwoju,
u) promowanie i wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
v) promowanie i wspieranie rozwoju: społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji społecznej, dialogu obywatelskiego i innowacji społecznych,
w) promowanie i wspieranie: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz kształcenia ustawicznego,
x) promowanie i wspieranie rozwoju poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
y) promowanie i wspieranie rozwoju działalności na rzecz osób w wieku senioralnym.
z) promowanie i wspieranie edukacji patriotycznej i pamięci historycznej,
aa) promowanie i wspieranie: przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa, zwiększenia przejrzystości i jawności w życiu publicznym oraz kontroli obywatelskiej instytucji publicznych,
bb)promowanie i wspieranie postaw filantropijnych sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu,
cc) promowanie i wspieranie dostępności na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami.
3. Forum realizuje swój cel i zadania poprzez:
a) opracowywanie krótkoterminowych i długoterminowych programów wspólnego działania,
b) gromadzenie i udostępnianie informacji na temat źródeł pomocy finansowej,
c) wymianę informacji o działalności prowadzonej przez poszczególne organizacje,
d) analizę doświadczeń poszczególnych organizacji i ich rozpowszechnianie,
e) wypracowywanie wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla Forum,
f) podejmowanie i koordynowanie wspólnych działań organizacji,
g) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
h) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
i) promocję i organizację wolontariatu,
j) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo członków Forum oraz inne organizacje pozarządowe,
k) organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, targów, wystaw i innych spotkań,
l) opracowywanie ekspertyz, raportów i analiz badań związanych z realizacją celów statutowych,
m) prowadzenie centrów organizacji pozarządowych, ośrodków wspierania ekonomii społecznej oraz innych form aktywizacji społecznej,
n) tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, centrów integracji społecznej i spółdzielni socjalnych,
o) tworzenie inicjatyw klastrowych, klastrów, konsorcjów i innych partnerstw tematycznych,
p) organizowanie koncertów, konkursów, zawodów, imprez kulturalnych, imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych, kampanii społecznych, kampanii promocyjno-informacyjnych oraz innych wydarzeń o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
q) prowadzenie działalności w zakresie: doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, wsparcia psychologicznego, poradnictwa obywatelskiego i prawnego,
r) prowadzenie działań w zakresie aktywizacji osób starszych,
s) prowadzenie działań ukierunkowanych na aktywizację i integrację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
t) organizowanie integracyjnych spotkań na rzecz członków Forum,
u) tworzenie think tanków obywatelskich,
v) udzielanie pomocy merytorycznej, rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i osobom prawnym w zakresie objętym celami statutowymi,
w) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju funduszy lokalnych, w tym zabieganie o środki finansowe na realizację inicjatyw i programów społecznych od darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych,
x) prowadzenie działalności na rzecz tworzenia kapitału żelaznego w oparciu o lokalne środowisko organizacji oraz partnerów społecznych, publicznych i prywatnych,
y) przekazywanie dotacji i grantów na finansowanie inicjatyw i programów społecznych wynikających z analizy potrzeb lokalnych i woli darczyńców, w tym finansowanie: prac naukowych, naukowo-badawczych i wdrożeniowych, programów profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej,
z) monitorowanie i inicjowanie działań na rzecz poprawy świadomości społecznej w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym dostępności: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej,
aa) prowadzenie działalności w zakresie przeprowadzania audytów dostępności, w tym: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

§ 6

.1. Działalność Forum opiera się na pracy społecznej osób reprezentujących poszczególnych członków.
2. Dla wykonywania konkretnych działań w Forum mogą być zatrudnieni pracownicy.
3. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Forum, przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.
4. Forum może pokrywać wydatki związane z integracją członków Forum.
5. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
6. Forum może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
7. Zakres i formy odpłatnej lub nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są określane przez Zarząd w drodze uchwały.
8. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

Rozdział III
Członkowie

§ 7

1. Członkowie Forum dzielą się na zwykłych i wspierających.
2. Członkami zwykłymi Forum mogą być mające osobowość prawną organizacje pozarządowe działające w sferze zadań publicznych, w tym stowarzyszenia i fundacje.
3. Członkami wspierającymi Forum mogą być jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne mające cele zarobkowe i niezarobkowe, które pisemnie zadeklarują wspierać statutową działalność Forum poprzez pomoc finansową, rzeczową, organizacyjną lub inną.
4. Ilekroć dalej będzie mowa o członkostwie, odnosić się to będzie do członkostwa zwykłego.

§ 8

1. Warunkiem przyjęcia na członka Forum jest podpisanie przez kandydata deklaracji członkowskiej zawierającej akceptację celów i zadań statutowych Forum.
2. Decyzję w sprawie przyjęcia na członka Forum podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
3. Składki członkowskie płatne są od następnego miesiąca, w którym Zarząd podjął decyzję o przyjęciu kandydata do Forum, bez wezwania do zapłaty.

§ 9

1. Utrata członkostwa w Forum następuje wskutek:
a) dobrowolnego wystąpienia z Forum zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
b) wykluczenia z Forum uchwałą Zarządu,
c) likwidacji organizacji członkowskiej.
2. Członek może zostać wykluczony z Forum w razie:
a) rażącego naruszenia Statutu lub regulaminów Forum,
b) rażącego sprzeniewierzenia się idei, dla której zostało powołane Forum,
c) zalegania ze składkami członkowskimi za okres co najmniej jednego roku.
3. Wykluczenie z Forum następuje na wniosek Prezesa, na mocy uchwały Zarządu zapadłej większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy statutowo określonej liczby członków Zarządu.
4. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z Forum przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie do 60 dni od daty otrzymania uchwały o wykluczeniu. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
5. Zasady dotyczące nabycia i utraty członkostwa stosuje się także do członków wspierających, za wyjątkiem § 9 ust. 2 pkt. c).

§ 10

1. Członek Forum posiada w szczególności prawo do:
a) uczestnictwa w posiedzeniach organów przedstawicielskich,
b) wybierania i bycia wybieranym do władz Forum,
c) korzystania z pomocy Forum w sprawach należących do jego zadań,
d) występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Forum,
e) posługiwania się emblematami i świadectwem członkowskim,
f) przeglądania w siedzibie Forum protokołów z posiedzeń Walnego Zebrania Członków oraz Księgi Uchwał.
2. Do obowiązków członka Forum należy w szczególności:
a) współdziałanie w realizacji celów i zadań Forum,
b) przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów,
c) terminowe płacenie składek członkowskich bez wezwania.
3. Wysokość składek członkowskich określa corocznie Walne Zebranie Członków.
4. Członek wspierający Forum jest zwolniony z opłacania składek członkowskich oraz posiada jedynie prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.
5. Obowiązkiem członka wspierającego jest świadczenie pomocy na rzecz Forum, do której zobowiązał się on w złożonej przez siebie deklaracji członkowskiej.

Rozdział IV
Władze

§ 11

1. Władzami Forum są następujące organy:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Do organów Forum wchodzą osoby fizyczne, reprezentujące swoje organizacje, zwane dalej „Pełnomocnikami”. Każda organizacja deleguje jednego Pełnomocnika do jej reprezentowania we władzach Forum.
3. O powołaniu i odwołaniu danej osoby fizycznej na Pełnomocnika władze statutowe tej organizacji informują na piśmie Zarząd.
4. Zarząd oraz Komisja Rewizyjna są organami wybieralnymi i mają kadencyjny charakter.
5. Kadencja organów Forum trwa 3 lata.

§ 12

1. Organy kolegialne podejmują swoje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy statutowo określonej liczby jego członków. W uzasadnionych przypadkach uchwały Zarządu mogą być podejmowane poza posiedzeniami Zarządu, w trybie obiegowym, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przy głosowaniu obiegowym musi być możliwa weryfikacja tożsamości posługującego się identyfikatorem do komunikacji elektronicznej. Uchwały Zarządu podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, winny być sporządzone na piśmie i podpisane przez Przewodniczącego obrad.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków, jeśli dalej Statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów, w obecności więcej niż połowy aktualnej liczby członków Forum. 4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego obrad.

Rozdział V
Walne Zebranie Członków

§ 13

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Forum o charakterze przedstawicielskim oraz o uprawnieniach stanowiących.
2. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni reprezentowani przez swoich Pełnomocników.

§ 14

1. Walne Zebranie Członków Forum może być:
a) zwykłe,
b) nadzwyczajne.
2. Zwykłe Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w ciągu pierwszego półrocza każdego roku kalendarzowego.
3. Walne Zebranie Członków jest zdolne skutecznie podejmować uchwały, jeżeli na zebraniu jest obecnych ponad połowa ogólnej liczby członków Forum. W przypadku braku wymaganego kworum , Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie.
4. Na ponownie zwołanym Walnym Zebraniu Członków, uchwały mogą być skutecznie podejmowane bez wymaganego kworum w obecności nie mniejszej niż 1/5 ogólnej liczby członków, za wyjątkiem uchwał określonych w § 27 ust. 1 i § 29 ust. 3 Statutu.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, Komisja Rewizyjna lub 1/5 ogólnej liczby członków Forum.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd:
a) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej w przypadku niezwołania Zebrania przez Zarząd, o którym mowa w § 23 ust. 6 Statutu,
b) na pisemny wniosek 1/5 ogólnej liczby członków Forum.

§ 15

1. Zwołanie Walnego Zebrania Członków dokonuje się przez pisemne powiadomienie wszystkich członków Forum z podaniem: terminu, miejsca i propozycji porządku obrad.
2. Powiadomienie powinno być dokonane najpóźniej 14 dni przed dniem Walnego Zebrania Członków. 3. Walne Zebranie Członków odbywa się w siedzibie Forum lub w innym miejscu przygotowanym do przeprowadzenia tego typu zebrań.

§ 16

1. Do zadań Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
a) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Forum z ich działalności,
b) wybór członków do organów Forum na następną kadencję,
c) uchwalanie wieloletnich i rocznych programów pracy Forum,
d) zatwierdzanie sprawozdań z funkcjonowania sekcji, biur, przedstawicielstw Forum,
e) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich,
f) zatwierdzanie emblematu i świadectwa członkowskiego,
g) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu lub jego wykładni,
h) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji lub połączenia Forum z innym związkiem stowarzyszeń oraz przynależności do innych organizacji i instytucji krajowych lub zagranicznych,
i) powoływanie i odwoływanie w drodze uchwały pełnomocnika do podpisywania umów między Forum a Członkiem Zarządu.
2. Walne Zebranie Członków może zająć się każdą sprawą, niezastrzeżoną do właściwości innych organów Forum oraz podjąć stosowne rozstrzygnięcia.
3. Walne Zebranie Członków może powołać komisję regulaminową dla podejmowania i prowadzenia prac nad wewnętrznymi aktami normatywnymi Forum.
4. Walne Zebranie Członków może powoływać stałe lub doraźne komisje problemowe, określając przedmiot i sposób ich działania.

Rozdział VI
Zarząd

§ 17

1. Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym Forum uprawnionym do reprezentowania Forum na zewnątrz.
2. Walne Zebranie Członków wybiera od 3 do 7 Członków Za rządu spośród Pełnomocników, o których mowa w § 11 ust. 2 Statutu.
3. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa jako przewodniczącego oraz od 1 do 2 Członków Prezydium jako Wiceprezesów.
4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członek Zarządu może zrezygnować ze swojej funkcji w trakcie kadencji z ważnych powodów. Rezygnacja wraz z uzasadnieniem następuje w formie pisemnej.
6. W przypadku rezygnacji, w trakcie trwania kadencji, połowy lub więcej składu Członków Zarządu, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków celem uzupełnienia składu Zarządu.
7. Oświadczenia woli, w tym zaciąganie zobowiązań majątkowych składają łącznie dwaj Członkowie Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes.

§ 18

1. Podstawowym zadaniem Zarządu jest realizacja celów i zadań Forum wynikających ze statutu oraz deklaracji i programów działania przyjętych przez Walne Zebranie Członków.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) ogólna organizacja pacy Forum,
b) sporządzanie rocznych bilansów oraz rocznych sprawozdań finansowych,
c) sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych ze swej działalności,
d) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów pracy Forum,
e) tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych Forum, powoływanie i odwoływanie ich kierowników oraz opracowywanie regulaminów ich funkcjonowania,
f) opracowywanie wzorów deklaracji członkowskich,
g) podejmowanie decyzji w sprawie wyboru formy prowadzonej działalności – odpłatnej lub /i nieodpłatnej,
h) podejmowanie decyzji o udziale w programach i realizacji projektów,
i) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
j) prowadzenie rejestru członków Forum,
k) przyjmowanie oraz wykluczanie członków Forum,
l) zarządzanie i gospodarowanie majątkiem Forum,
m) zapraszanie gości, z głosem doradczym, na Walne Zebranie Członków,
n) opracowywanie regulaminów pracy organów Forum i innych aktów wewnętrznych dotyczących działalności Forum.

§ 19

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach zwykłych i nadzwyczajnych.
2. Posiedzenia zwykłe Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes w odstępach nie dłuższych niż trzy miesiące.
3. Prezes lub Wiceprezes zwołuje posiedzenia nadzwyczajne na pisemny wniosek, co najmniej dwóch Członków Zarządu.
4. Zwoływanie posiedzeń Zarządu dokonuje się przez powiadomienie wszystkich jego członków, co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem.
5. Wszelkie uchwały Zarządu wpisywane są do Księgi Uchwał.
6. Udział w posiedzeniach Zarządu odbywa się osobiście w formie stacjonarnej lub na odległość przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zdalny tryb obradowania musi umożliwiać swobodną dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym oraz należytą identyfikację uczestników obrad.

Rozdział VII
Prezes i Prezydium

§ 20

1. Podstawowym zadaniem Prezydium jest organizowanie bieżącej działalności Forum.
2. Do obowiązków Prezydium należy w szczególności:
a) dokonywanie czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do funkcjonowania Forum,
b) organizowanie Biura Forum i kierowanie jego pracami.

§ 21

Prezes i członek Prezydium może zrezygnować z pełnienia swojej funkcji w trakcie kadencji za zgodą Zarządu wyrażoną w uchwale.

Rozdział VIII
Komisja Rewizyjna

§ 22

1. Komisja Rewizyjna jest trzyosobowym organem kontrolnym, powoływanym przez Walne Zebranie Członków, spośród osób nie będących członkami innych organów Forum.
2. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
3. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie merytorycznej i formalnej kontroli działalności finansowej Forum i wszystkich jego jednostek organizacyjnych.
4. Komisja bada również przestrzeganie Statutu, wydanych na jego podstawie regulaminów oraz poprawność prowadzenia całej dokumentacji Forum i wszystkich jego jednostek organizacyjnych.
5. Na pierwszym posiedzeniu, zwołanym w ciągu 14 dni od jej powołania, członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego oraz przyjmują plan pracy.

§ 23

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się, co najmniej dwa razy w ciągu roku, a zwoływane są przez Przewodniczącego. Udział w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej odbywa się osobiście w formie stacjonarnej lub na odległość przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zdalny tryb obradowania musi umożliwiać swobodną dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym oraz należytą identyfikację uczestników obrad.
2. Dla wykonania swych zadań poszczególni członkowie mają dostęp, w każdym czasie, do wszystkich dokumentów Forum i dokumentów poszczególnych jego jednostek organizacyjnych.
3. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdanie ze swej działalności.
4. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, Komisja Rewizyjna występuje do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
5. W sytuacji, o której mowa w ust.4, Zarząd zwołuje najpóźniej w ciągu 30 dni od złożenia wniosku Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
6. W przypadku niezwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w wyznaczonym terminie, kompetencje w zakresie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków nabywa Komisja Rewizyjna.

Rozdział IX
Jednostki organizacyjne Forum

§ 24

1. Jednostki organizacyjne Forum, o których mowa w § 2 ust. 3 tworzy się i likwiduje na mocy uchwał podejmowanych przez Zarząd.
2. Uchwala Zarządu o utworzeniu jednostki organizacyjnej, powinna zawierać:
a) datę powstania jednostki organizacyjnej,
b) nazwę jednostki organizacyjnej,
c) siedzibę i terytorialny zasięg działania jednostki organizacyjnej,
d) przedmiot i zakres działalności jednostki organizacyjnej,
e) dane osobowe kierownika jednostki organizacyjnej.
3. Jednostka organizacyjna działa na podstawie regulaminu opartego na statucie Forum, przyjętego przez Zarząd.
4. Uchwałę w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów, jeżeli dalsze istnienie jednostki organizacyjnej byłoby niecelowe np. ze względu na znikomą jej aktywność.

Rozdział X
Majątek Forum

§ 25

1. Majątek Forum obejmuje ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.
2. Majątek Forum pochodzi z:
a) okresowych i jednorazowych składek członkowskich,
b) dochodów z majątku Forum,
c) darowizn, spadków i zapisów,
d) subwencji i dotacji,
e) zbiórek publicznych,
f) odsetek od lokat bankowych, dywidend od akcji i udziałów,
g) przychodu z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
3. W przypadku powołania Forum do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 składane jest tylko wówczas, gdy stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 26

Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Forum na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Forum na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Forum, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział XI
Przepisy końcowe

§ 27

1. Rozwiązanie Forum lub połączenie Forum z inną organizacją oraz zmiana Statutu, wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów, w obecności, co najmniej połowy aktualnej liczby członków Forum.
2. Uchwały w sprawie rozwiązania Forum, połączenia z inną organizacją lub zmiany statutu nie mogą być podjęte na tym samym posiedzeniu, na którym padł wniosek w tej sprawie.
3. Połączenie Forum z inną organizacją nie jest możliwe, jeśli miałoby to spowodować zmianę jego podstawowego celu.

§ 28

1. Rozwiązanie Forum następuje w przypadku całkowitej jego niezdolności do dalszego działania.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Forum określa:
a) przeznaczenie majątku Forum na cele zbieżne z celami Forum,
b) skład Komisji Likwidacyjnej lub likwidatora,
c) podstawowe zasady likwidacji.
3. Koszty likwidacji Forum pokrywane są z majątku Forum

§ 29

1. Zmiany Statutu nie mogą powodować zmiany jego podstawowego celu.
2. Organem uprawnionym do dokonywania wykładni statutu jest Walne Zebranie Członków, które podejmuje w tej sprawie uchwałę na wniosek zainteresowanych organów.
3. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów, w obecności, co najmniej połowy aktualnej liczby członków Forum.

§ 30

1. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczo-rozliczeniowym Forum jest rok kalendarzowy.
2. W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Powyższy tekst Statutu został przyjęty w dniu 29 września 2020 r. w Lublinie uchwałą Walnego Zebrania Członków.

Opublikował(a): Wojciech Dec

Ostatnia zmiana:

Skip to content