Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego znak sprawy nr 1/FW/LGnS/EM/2017 dot. wyboru 5 ekspertów ds. monitoringu

W dn. 5 maja 2017 r. o godz. 12.00 w biurze Fundacji Wolności w Lublinie przy al. Racławickie 22 Komisja w składzie:

1)    Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu FW, Specjalista ds. monitoringu.

2)    Wojciech Dec – Koordynator projektu,

3)    Katarzyna Barcikowska – Asystent koordynatora projektu,

dokonała otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/FW/LGnS/EM/2017 dot. wyboru 5 ekspertów ds. monitoringu, którzy zorganizują i przeprowadzą badania w zakresie monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w tym m.in.:

1)    doboru instytucji monitorowanych do badania,

2)    zebrania danych o instytucjach monitorowanych (analiza ankiet samooceny, wstępny przegląd w instytucji monitorowanej itp.)

3)    opracowania 56 Planów Monitoringu w instytucji,

4)    przeprowadzenia monitoringu,

5)    opracowania zaleceń i rekomendacji dla każdej z instytucji objętych monitoringiem,

6)    zweryfikowania wykorzystania rekomendacji przez instytucje.

Czytaj więcej
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego znak sprawy nr 1/FLOP/LGnS/EBiA/2017 dot. wyboru 5 ekspertów ds. badań i analiz

W dn. 26 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP), ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin Komisja w składzie:

1)    Wojciech Dec – Koordynator projektu, Prezes Zarządu FLOP,

2)    Katarzyna Barcikowska – Asystent koordynatora projektu,

3)    Krzysztof Jakubowski – Specjalista ds. monitoringu.

dokonała otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/EBiA/2017 dot. wyboru 5 ekspertów ds. badań i analiz, którzy zorganizują i przeprowadzą badania w zakresie monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w tym m.in.:

1)    doboru instytucji monitorowanych do badania,

2)    zebrania danych o instytucjach monitorowanych (analiza ankiet samooceny, wstępny przegląd w instytucji monitorowanej itp.)

3)    opracowania 56 Planów Monitoringu w instytucji,

4)    przeprowadzenia monitoringu,

5)    opracowania zaleceń i rekomendacji dla każdej z instytucji objętych monitoringiem,

6)    zweryfikowania wykorzystania rekomendacji przez instytucje.

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe nr 1/FW/LGnS/EM/2017 dot. wyboru 5 ekspertów ds. monitoringu monitorujących jednostki administracji w woj. lubelskim ws Konwencji ONZ os. niepełnosprawnych

W związku z realizacją projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Wolności (Partner Projektu 1) prowadzi postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Przedmiotem zamówienia jest wybranie 5 ekspertów ds. monitoringu, wykonujących zamówienie osobiście, którzy zorganizują i przeprowadzą badania w zakresie monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres kontakt@fundacjawolnosci.org lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/FW/LGnS/EM/2017 - nie otwierać przed dn. 04.05.2017 r.” na adres Biura projektu:

Fundacja Wolności

20-037 Lublin, Al. Racławickie 22

Termin składania ofert upływa w dn. 04.05.2017 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina wpływu. Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, na niewłaściwym druku, niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań.

 

Więcej na stronie:

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1031270

www.fundacjawolnosci.org/bip/index.php?id=155&id2=154

 

Do pobrania:

Zapytanie Ofertowe nr 1/FW/LGnS/EM/2017

Formularz Oferty (Załącznik nr 1)

Oświadczenie (Załącznik nr 2)

Życiorys zawodowy (Załącznik nr 3)

Metodologia prowadzenia monitoringu (Załącznik nr 4)

W dn. 19 – 24 marca 2017 r. przedstawiciele FLOP uczestniczyli w wizycie studyjnej w Consorzio Solidarieta Sociale Oscar Romero w Reggio Emilia (Włochy) w ramach projektu „Polityki publiczne europejskiej jakości”

W dn. 19 – 24 marca 2017 r. przedstawiciele Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) uczestniczyli w wizycie studyjnej w Consorzio Solidarieta Sociale Oscar Romero w Reggio Emilia (Włochy) w ramach projektu „Polityki publiczne europejskiej jakości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”.

Czytaj więcej
W dn. 19 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie „Jajeczko” z okazji Świąt Wielkanocnych dla członków i pracowników Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

W dn. 19 kwietnia 2017 r. odbyło się odbyło się spotkanie „Jajeczko” z okazji Świąt Wielkanocnych dla członków i pracowników Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60.

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/EBiA/2017 dot. wyboru 5 ekspertów ds. badań i analiz monitorujących jednostki administracji w woj. lubelskim ws Konwencji ONZ os. niepełnosprawnych

W związku z realizacją projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych prowadzi postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Przedmiotem zamówienia jest wybranie 5 ekspertów ds. badań i analiz, wykonujących zamówienie osobiście, którzy zorganizują i przeprowadzą badania w zakresie monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres biuro@flop.lublin.pl lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/EBiA/2017 - nie otwierać przed dniem 24.04.2017 r.” na adres Biura projektu:

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

20-037 Lublin, Al. Racławickie 22

Termin składania ofert upływa w dn. 24.04.2017 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina wpływu. Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, na niewłaściwym druku, niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań.

 

Do pobrania:

Zapytanie Ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/EBiA/2017 

Formularz Oferty (Załącznik nr 1)

Oświadczenie (Załącznik nr 2)

Życiorys zawodowy (Załącznik nr 3)

Metodologia prowadzenia monitoringu (Załącznik nr 4)

Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

ZAPRASZAMY do udziału w konkursie grantowym w projekcie "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2"
 
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych ogłaszają KONKURS GRANTOWY w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2" dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 
W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące działania w dowolnej ze sfer pożytku publicznego oraz na rozwój młodych organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie woj. lubelskiego. O dotacje w łącznej kwocie 416.600 zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie woj. lubelskiego. Maksymalna kwota dofinansowania pojedyńczego projektu wynosi 5.000 zł.
 
Termin naboru o mikrodotacje: od 1 kwietnia 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r. (do 23:59 godz.).
 
 

 

 

Czytaj więcej
Zbadanie ceny rynkowej oferty potencjalnych Wykonawców w związku z realizacją projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na START …”, WND-POWR.02.06.00-00-0037/16

Niniejsze rozeznanie ceny rynkowej nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) oraz nie stanowi oferty w celu zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Ma ono na celu wyłącznie zbadanie ceny rynkowej oferty potencjalnych Wykonawców oraz oszacowanie wartości zamówienia, które będzie złożone w związku z realizacją projektu pt.  „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Wolności i Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Czytaj więcej
Zaproszenie na bezpłatne spotkanie informacyjne dot. projektu "Nowe wyzwania - europejskie doświadczenia" w Olsztynie

         

                                      

Spotkania informacyjne mają na celu przedstawienie założeń i możliwości udziału we wsparciu oferowanym w ramach projektu obejmującego bezpłatne 5-dniowe wyjazdy zagraniczne do instytucji/organizacji o podobnych kompetencjach, z kraju partnerskiego. Celem wyjazdów jest poznanie nowych metod i technik pracy, wymiana doświadczeń z innymi osobami pracującymi w podobnym obszarze w jednym z krajów UE

Czytaj więcej